Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Επιβολής Ειδικού Τέλους επί των Χρηματιστηριακών Συναλλαγών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Μαρία Κυριακού
Άγγελος Βότσης Μαρίνος Σιζόπουλος
Σταύρος Ευαγόρου Δημήτρης Συλλούρης,
Γιάννος Λαμάρης εκπροσωπώντας τον κ. Νίκο Κουτσού
Αβέρωφ Νεοφύτου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 30 Νοεμβρίου και 9 Δεκεμβρίου 2009.

Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και εκπρόσωποι του Κυπριακού Συνδέσμου Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΣ ΕΠΕΥ).

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η παράταση της ισχύος της υφιστάμενης νομοθεσίας, που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2009, για δύο ακόμη χρόνια, ούτως ώστε η επιβολή ειδικού τέλους επί των χρηματιστηριακών συναλλαγών να συνεχιστεί μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2011.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, με βάση τις υφιστάμενες διατάξεις του περί Επιβολής Ειδικού Τέλους επί των Χρηματιστηριακών Συναλλαγών Νόμου, που τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2000, επιβάλλεται ειδικό τέλος επί των συναλλαγών που καταρτίζονται ή ανακοινώνονται στο ΧΑΚ. Από τις 16 Ιουνίου 2005 το ειδικό τέλος καταβάλλεται από τον πωλητή με μειωμένο ενιαίο συντελεστή 0,15%. Αρχικά, ο εν λόγω συντελεστής ήταν 1%, στην περίπτωση που ο πωλητής του τίτλου ή το πρόσωπο που ανακοίνωνε τη συναλλαγή ήταν νομικό πρόσωπο, και 0,6%, στην περίπτωση που ο πωλητής του τίτλου ή το πρόσωπο που ανακοίνωνε τη συναλλαγή ήταν φυσικό πρόσωπο.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις των εκπροσώπων του Υπουργείου Οικονομικών ενώπιον της επιτροπής, θέση του υπουργείου είναι ότι η επιβολή του εν λόγω τέλους ενδείκνυται να συνεχιστεί με βάση τον ίδιο συντελεστή 0,15%, εφόσον η χρηματιστηριακή αγορά δεν έχει ανακάμψει.

Περαιτέρω, οι ίδιοι εκπρόσωποι ανέφεραν ότι η επιβολή του ειδικού τέλους επί των χρηματιστηριακών συναλλαγών κρίνεται ότι αποτελεί τον πιο αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο φορολόγησης των επενδυτικών δραστηριοτήτων σε σύγκριση με άλλους τρόπους φορολόγησης. Με στόχο να παρέχεται η δυνατότητα αναθεώρησης του τρόπου φορολογίας των επενδυτικών δραστηριοτήτων, ο νόμος για την επιβολή του εν λόγω τέλους έχει καθορισμένη χρονική διάρκεια.

Σημειώνεται ότι η τελευταία παράταση της ισχύος του περί Επιβολής Ειδικού Τέλους επί των Χρηματιστηριακών Συναλλαγών Νόμου ήταν για περίοδο δύο ετών και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2009.

Σύμφωνα με τους ίδιους εκπροσώπους, τα έσοδα από την επιβολή του ειδικού τέλους (με ενιαίο συντελεστή 0,15%) για τα έτη 2006 και 2007 ανήλθαν στα €5,1 εκατομ. και €7,6 εκατομ., αντίστοιχα, ενώ για τα έτη 2008 και 2009 στα €2,8 εκατομ. και €2,4 εκατομ. περίπου. Κατά τα έτη 2006 και 2007 έχει παρατηρηθεί τόσο παγκοσμίως όσο και στην Κύπρο αυξημένη χρηματιστηριακή δραστηριότητα.

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης του υπό αναφορά νομοσχεδίου από την επιτροπή, οι εκπρόσωποι του ΧΑΚ ανέφεραν ότι θα ήταν προτιμότερο να καταργηθεί πλήρως η επιβολή του ειδικού τέλους, ώστε το χρηματιστήριο να καταστεί πιο ανταγωνιστικό. Παρά ταύτα, συμφώνησαν εν τέλει με την εν λόγω ρύθμιση, ωστόσο εισηγήθηκαν όπως εξαιρεθούν από την επιβολή του ειδικού τέλους οι πιο κάτω συναλλαγές:

α. συναλλαγές που καταρτίζονται εκτός του χρηματιστηρίου (του τύπου Over The Counter-OTC) και αφορούν μεταβίβαση τίτλων του ίδιου δικαιούχου μεταξύ διαφορετικών θεματοφυλάκων (re-registration), δανεισμό τίτλων, επιστροφή από το δανεισμό, παροχή εγγυήσεων και επιστροφή εγγυήσεων,

β. συναλλαγές που διενεργούνται από ειδικούς διαπραγματευτές (market makers) στο πλαίσιο της εκτέλεσης υποχρεώσεων ειδικής διαπραγμάτευσης που θα αναλαμβάνουν για συγκεκριμένους εισηγμένους τίτλους και

γ. συναλλαγές με αντικείμενο μετατρέψιμα εταιρικά χρεόγραφα/ομόλογα.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσαν ενώπιον της επιτροπής ότι συμφωνούν με την εισήγηση του χρηματιστηρίου, ενώ για το θέμα απεστάλη στη συνέχεια σχετική επιστολή, ημερομηνίας 2 Δεκεμβρίου 2009, με την οποία το Υπουργείο Οικονομικών ενημερώνει την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού ότι συμφωνεί όπως οι πιο πάνω συναλλαγές εξαιρεθούν από την επιβολή του ειδικού τέλους.

Με την εν λόγω ρύθμιση και τις προαναφερθείσες εξαιρέσεις συμφώνησαν και οι εκπρόσωποι του ΚΣ ΕΠΕΥ οι οποίοι παρίσταντο στη συνεδρία της επιτροπής.

Συναφώς, έχει ετοιμαστεί και ελεγχθεί νομοτεχνικά από την αρμόδια υπηρεσία της Βουλής σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών αναθεωρημένο σχέδιο νόμου, με το οποίο αφενός παρατείνεται η ισχύς του σχετικού νόμου μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2011 και αφετέρου εξαιρούνται από την επιβολή του ειδικού τέλους οι πιο πάνω συναλλαγές, όπως αυτό είχε συμφωνηθεί.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς του υπό συζήτηση νομοσχεδίου και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί στο στάδιο της συζήτησής του.

 

 

9 Δεκεμβρίου 2009

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων