Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τα νομοσχέδια και την πρόταση νόμου που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Μαρία Κυριακού
Άγγελος Βότσης Μαρίνος Σιζόπουλος
Σταύρος Ευαγόρου Δημήτρης Συλλούρης, εκπροσωπώντας
Γιάννος Λαμάρης τον κ. Νίκο Κουτσού
Αβέρωφ Νεοφύτου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τα νομοσχέδια και την πρόταση νόμου που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα σε τέσσερις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 29 Ιουνίου και 9 Δεκεμβρίου 2009. Στο στάδιο της συζήτησης των υπό αναφορά θεμάτων κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο Υπουργός Οικονομικών, η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, ο διευθυντής του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, ο γενικός γραμματέας της Παγκύπριας Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΑΣΥΔΥ) και ο πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Έκτακτων Υπαλλήλων.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται με το πρώτο υπό αναφορά νομοσχέδιο είναι η τροποποίηση του περί Διαδικασίας Πρόσληψης Έκτακτων Υπαλλήλων στη Δημόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία Νόμου, ώστε να παραμείνουν στη δημόσια υπηρεσία όλοι οι έκτακτοι υπάλληλοι που προσλήφθηκαν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2009, να περιοριστεί ο αριθμός των προσλήψεων έκτακτων υπαλλήλων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών στις απολύτως αναγκαίες υπηρεσίες και η ένταξη των εν λόγω υπαλλήλων στη δημόσια υπηρεσία να γίνει ανάλογα με την ημερομηνία που ο καθένας συμπληρώνει συνολική τριαντάμηνη υπηρεσία.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται με το δεύτερο υπό αναφορά νομοσχέδιο είναι η θέσπιση νέου νομοθετικού πλαισίου ρύθμισης της πρόσληψης και της απασχόλησης εργοδοτουμένων έκτακτων υπαλλήλων καθορισμένης διάρκειας.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται με την υπό αναφορά πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από το βουλευτή της εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Μαρίνο Σιζόπουλο, είναι η θεσμοθέτηση νομοθεσίας με την οποία να ρυθμίζεται καλύτερα το εργασιακό καθεστώς έκτακτων δημόσιων υπαλλήλων που υπηρετούν στη δημόσια υπηρεσία με σύμβαση αορίστου χρόνου.

Τα δύο κυβερνητικά νομοσχέδια προνοούν ειδικότερα:

1. για τον τρόπο ένταξης έκτακτων υπαλλήλων που συμπληρώνουν τριαντάμηνη συνολική υπηρεσία μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2009 στην ευρύτερη δημόσια υπηρεσία, έτσι που να συνεχίσουν να υπηρετούν, αλλά και να μετακινούνται εντός της δημόσιας υπηρεσίας στη βάση της αρχής της εναλλαξιμότητας για την εκτέλεση αντίστοιχου μισθοδοτικού επιπέδου καθηκόντων, αναλόγως των εκάστοτε παρουσιαζόμενων αναγκών.

2. για τη ρύθμιση της πρόσληψης και της απασχόλησης εργοδοτουμένων καθορισμένης διάρκειας για εκτέλεση έργων τακτής μόνο προθεσμίας ή για την κάλυψη αναγκών προσωρινής μόνο φύσης, όπως επίσης για την απαγόρευση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού έναντι κενών θέσεων στη δημόσια υπηρεσία.

Η υπό συζήτηση πρόταση νόμου προνοεί ειδικότερα για τα ακόλουθα:

1. Οι έκτακτοι δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι υπηρετούν με σύμβαση ή σχέση εργασίας αορίστου χρόνου παραμένουν στη θέση αυτή χωρίς την αλλαγή του εργασιακού ή μισθολογικού καθεστώτος τους μέχρι:

α. την αφυπηρέτησή τους ή

β. τη μετακίνησή τους σε άλλη μόνιμη θέση της δημόσιας υπηρεσίας ή

γ. την οικειοθελή έξοδό τους από την υπηρεσία.

2. Μετά την κένωση θέσης η δημόσια υπηρεσία, ανάλογα με τις ανάγκες της, αποφασίζει για την κατάργηση ή την προκήρυξη διαδικασίας για μόνιμη πλήρωση της θέσης.

Στο στάδιο της συζήτησης των υπό αναφορά σχεδίων νόμου, η επιτροπή συζήτησε ιδιαίτερα τα θέματα που προκύπτουν από τις προνοούμενες ρυθμίσεις των κυβερνητικών νομοσχεδίων σε σχέση με το ενδεχόμενο οι εν λόγω ρυθμίσεις να προσκρούουν σε αντισυνταγματικότητα. Η ενδεχόμενη αντισυνταγματικότητα αφορά την παραβίαση της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης (άρθρο 28 του συντάγματος), ειδικότερα όσον αφορά το πλεονέκτημα που δίδεται με τους προτεινόμενους νόμους στους υπηρετούντες έκτακτους υπαλλήλους. Όπως σημειώθηκε, πρόβλημα αντισυνταγματικότητας είναι δυνατό να υπάρξει σε περίπτωση που κατά την πλήρωση μόνιμων αντίστοιχων θέσεων με έκτακτους υπαλλήλους του ειδικού καθεστώτος που δημιουργείται με τα υπό ψήφιση νομοσχέδια υπάρξουν νέες ανάγκες, οι οποίες θα πρέπει να καλυφθούν με την πρόσληψη επιπρόσθετων υπαλλήλων, οπότε, αφού θα υπάρχουν υποψήφιοι δύο κατηγοριών, θα υπάρχει παραβίαση της πιο πάνω συνταγματικής αρχής.

Απαντώντας στα ερωτήματα που τέθηκαν από την επιτροπή, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας δήλωσε ότι προσπάθειες για επίλυση του ζητήματος υπηρετούντων έκτακτων υπαλλήλων για μακρύ χρονικό διάστημα αναφέρθηκαν και στο παρελθόν, αλλά προσέκρουαν στα θέματα της συνταγματικότητας ή μη αυτών. Όπως ανέφερε, μετά την απόφαση της ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην υπόθεση “Αντιγόνη Αβραάμ vs Κυπριακής Δημοκρατίας”, ημερομηνίας 21ης Ιανουαρίου 2008, όπου επισφραγίζεται ότι το κοινοτικό κεκτημένο υπερισχύει του εθνικού δικαίου, η κυβέρνηση έκρινε σκόπιμο να προχωρήσει σε συμμόρφωση προς τη σχετική κοινοτική Οδηγία που αφορά τη μόνιμη ρύθμιση του εργασιακού καθεστώτος των έκτακτων υπαλλήλων, η οποία έχει ήδη μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο [Ν. 98(Ι)/2003]. Ουσιαστικά, η εν λόγω απόφαση έδωσε τη δυνατότητα να μελετηθεί το ενδεχόμενο διευθέτησης του εργασιακού καθεστώτος τέτοιων υπαλλήλων με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου.

Υπό το φως της πιο πάνω απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου, με τα υπό συζήτηση νομοσχέδια έχει γίνει πρόνοια για ρυθμίσεις με τις οποίες δε δημιουργείται δημοσιοϋπαλληλική σχέση για τους εν λόγω έκτακτους υπαλλήλους, αλλά σχέσεις ιδιωτικού δικαίου. Το ουσιαστικό όφελος που προκύπτει είναι ότι υπηρετών έκτακτος υπάλληλος ο οποίος συμπληρώνει τριαντάμηνη συνολική υπηρεσία δε θα απολύεται, αν η θέση στην οποία υπηρετεί πληρωθεί με τις νενομισμένες διαδικασίες. Παραμένει η δυνατότητα διορισμού σε τέτοια θέση οποιουδήποτε υποψηφίου και άρα δεν προκύπτουν θέματα αντισυνταγματικότητας.

Από πλευράς του ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, απαντώντας στα ζητήματα που τέθηκαν αναφορικά με τη συνταγματικότητα των προτεινόμενων νόμων, ανέφερε ότι η συνταγματικότητα των δύο νομοσχεδίων υιοθετείται ουσιαστικά με την υπογραφή των αντίστοιχων αιτιολογικών εκθέσεων εκ μέρους του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. Συναφώς, έκανε επίσης αναφορά στη σχετική απόφαση της ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου επί της οποίας βασίστηκαν οι προτεινόμενες ρυθμίσεις, τονίζοντας ότι με αυτές προωθείται η δημιουργία δύο κατηγοριών υπαλλήλων, εκ των οποίων η μία θα αφορά τους μόνιμους δημόσιους υπαλλήλους οι οποίοι προσλαμβάνονται με βάση τον περί Δημοσίας Υπηρεσίας Νόμο και η δεύτερη θα αφορά υπαλλήλους των οποίων οι εργασιακές σχέσεις θα ρυθμίζονται με τις πρόνοιες των υπό συζήτηση νομοσχεδίων.

Συναφώς με τα πιο πάνω ζητήματα συνταγματικότητας, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, απαντώντας σε σχετική επιστολή του προέδρου της επιτροπής κ. Νικόλα Παπαδόπουλου, ημερομηνίας 22 Οκτωβρίου 2009, απέστειλε στις 9 Νοεμβρίου 2009 επιστολή στην οποία αναφέρει τα ακόλουθα: «Το θέμα της συνταγματικότητας των νόμων γενικότερα, αλλά ειδικότερα στις περιπτώσεις νομοσχεδίων αυτής της φύσεως ή ρύθμισης, παρουσιάζει κάποιες δυσκολίες και θα μπορούσαν να αναπτυχθούν επιχειρήματα που να υποστηρίζουν τη μία ή την άλλη άποψη. Έχω όμως τη γνώμη ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση, παρά την ύπαρξη επιχειρημάτων που θα μπορούσαν να προβληθούν για την αντισυνταγματικότητα, εντούτοις, νομίζω, χωρίς να παραβλέπω τους όποιους κινδύνους, ότι η ρύθμιση που γίνεται με τα δύο νομοσχέδια είναι συμβατή με τις συνταγματικές διατάξεις. Και τούτο γιατί ουσιαστικά οι υπό αναφορά υπάλληλοι δεν εξομοιώνονται με μόνιμους υπαλλήλους, αλλά εντάσσονται σε ευρύτερες κατηγορίες και με καθεστώς ιδιωτικού δικαίου, υπηρετούν χωρίς να απολαμβάνουν την εγγυημένη από το νόμο μονιμότητα και, σε περίπτωση δημιουργίας κενών θέσεων, δεν αποκτούν οποιαδήποτε προτεραιότητα ή πλεονέκτημα διορισμού, αφού αυτές είναι ανοικτές για διεκδίκηση από τον οποιοδήποτε.».

Παρουσιάζοντας τα υπό συζήτηση νομοσχέδια ενώπιον της επιτροπής, οι αρμόδιοι υπουργοί τόνισαν την ανάγκη ψήφισής τους σε νόμους το ταχύτερο, ώστε να επιλυθεί το χρονίζον πρόβλημα που αφορά έκτακτους υπαλλήλους στη δημόσια υπηρεσία οι οποίοι συμπληρώνουν τριαντάμηνη συνολική υπηρεσία και οι οποίοι, με βάση τη σχετική κοινοτική Οδηγία, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται κατά τρόπο που να μη δυσχεραίνεται το εργασιακό τους καθεστώς.

Αναλύοντας ειδικότερα τις επιμέρους πρόνοιες των υπό συζήτηση νομοσχεδίων, ο διευθυντής του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού επισήμανε τα ακόλουθα:

1. Οι προσλήψεις έκτακτων υπαλλήλων με βάση τις υφιστάμενες διαδικασίες θα σταματήσουν.

2. Προσλήψεις έκτακτων υπαλλήλων δε θα γίνονται έναντι κενών θέσεων.

3. Οι προσλήψεις έκτακτων υπαλλήλων από τούδε και στο εξής θα είναι προκαθορισμένης διάρκειας.

4. Η σχέση που θα δημιουργηθεί με τη ρύθμιση του εργασιακού καθεστώτος των υφιστάμενων έκτακτων υπαλλήλων θα είναι ιδιωτικού δικαίου, αφού ο μόνος τρόπος ένταξης στη δημόσια υπηρεσία είναι μέσω διορισμού από το συντεταγμένο όργανο, δηλαδή την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ).

5. Όσον αφορά τη σειρά μετακίνησης στα πλαίσια της προτεινόμενης εναλλαξιμότητας, αυτή θα βασίζεται στην κατάρτιση καταλόγου, στον οποίο θα κατατάσσονται οι επηρεαζόμενοι με βάση τη μεγαλύτερη ή μικρότερη περίοδο εργασίας τους, ανάλογα δε θα γίνεται η μετακίνηση, εφόσον παρατηρείται πλεονασμός στην αντίστοιχη υπηρεσία.

6. Οι θέσεις στις οποίες θα τοποθετηθούν έκτακτοι υπάλληλοι με βάση τις προτεινόμενες ρυθμίσεις προνοούν στα αντίστοιχα σχέδια υπηρεσίας ως απαραίτητο προσόν το απολυτήριο γυμνασίου, συνεπώς οι μετακινήσεις στα πλαίσια της εναλλαξιμότητας θα γίνονται σε θέσεις αντίστοιχου επιπέδου.

7. Οι μισθοδοτικές κλίμακες αντανακλώνται στο επίπεδο των προσόντων της κάθε θέσης, η δε μισθοδοτική κλίμακα ως κριτήριο για σκοπούς εναλλαξιμότητας προτείνεται για προστασία των επηρεαζόμενων έκτακτων υπαλλήλων, αφού διαφορετικά υπάρχει το ενδεχόμενο έκτακτος υπάλληλος με ανώτερα προσόντα (π.χ. πτυχίο πανεπιστημίου) να τοποθετηθεί στα πλαίσια εναλλαξιμότητας σε θέση με χαμηλότερη μισθοδοτική κλίμακα.

8. Οι έκτακτοι υπάλληλοι δε θα έχουν δικαίωμα προαγωγής, σύμφωνα με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις.

Περαιτέρω, ο ίδιος κυβερνητικός αρμόδιος ανέφερε ότι τα υπό συζήτηση νομοσχέδια έχουν τύχει εκτενούς συζήτησης με όλους τους επηρεαζομένους, τόνισε δε ότι η ρύθμιση του εργασιακού καθεστώτος των εν λόγω έκτακτων υπαλλήλων κρίνεται αναγκαίο να λάβει τη μορφή νομοθεσίας. Συναφώς, ανέφερε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν γύρω στις τρεις χιλιάδες κενές θέσεις στη δημόσια υπηρεσία, ότι οι διαδικασίες πλήρωσής τους είναι χρονοβόρες και ότι μόνο μέσω της θεσμοθέτησης της εναλλαξιμότητας, η οποία θα εφαρμοστεί με την ψήφιση των εν λόγω νομοσχεδίων, αναμένεται ότι θα επιλυθούν τα προβλήματα πλήρωσης των υφιστάμενων κενών θέσεων. Τέλος, ανέφερε ότι για την τελική ρύθμιση του όλου θέματος θα συναφθεί συλλογική σύμβαση, στην οποία θα ρυθμίζονται οι όροι εργοδότησης των επηρεαζόμενων υπαλλήλων.

Ο γενικός γραμματέας της ΠΑΣΥΔΥ εξέφρασε τη σύμφωνη γνώμη της οργάνωσής του με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις. Επισήμανε επίσης ότι, όσον αφορά τα υπόλοιπα δικαιώματα της κατηγορίας των έκτακτων υπαλλήλων που θα επωφεληθούν από την ψήφιση των σχετικών νομοσχεδίων (δικαίωμα σε προαγωγή, συνταξιοδοτικά δικαιώματα), αυτά είναι επίσης αναγκαίο να ρυθμιστούν, αφού οι σχετικές κοινοτικές Οδηγίες προβλέπουν για αναλογικά δικαιώματα των εν λόγω υπαλλήλων σε σχέση με τους μόνιμους δημόσιους υπαλλήλους. Σημείωσε όμως ότι στο παρόν στάδιο αναμένεται η ψήφιση των δύο νομοσχέδιων και κατόπιν θα αρχίσει ο διάλογος για τα αναλογικά δικαιώματα, τονίζοντας ότι η οργάνωση δεν είναι ιδιαίτερα ευτυχής με το ειδικό καθεστώς που δημιουργείται για τους επηρεαζόμενους υπαλλήλους, αφού με την προτεινόμενη ρύθμιση εξασφαλίζεται απλώς μία σταθερότητα στην εργοδότηση.

Ο πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Έκτακτων Υπαλλήλων από την πλευρά του τόνισε την ανάγκη ψήφισης των υπό αναφορά νομοσχεδίων σε νόμους για σκοπούς διευθέτησης των προβλημάτων των έκτακτων υπαλλήλων, εφόσον το υφιστάμενο σύστημα, το οποίο βασίζεται αποκλειστικά σε διοικητικές διαδικασίες, δημιουργεί στρεβλώσεις και προβλήματα ακόμη και μεταξύ των ίδιων των υπηρετούντων εκτάκτων. Τόνισε επίσης την ανάγκη εξέτασης θεμάτων ανέλιξης των ήδη υπηρετούντων υπαλλήλων, των οποίων η εργοδότηση θα διευθετηθεί με τα υπό συζήτηση νομοσχέδια.

Σημειώνεται ότι στο στάδιο της συζήτησης των υπό αναφορά σχεδίων νόμου το Υπουργείο Οικονομικών (Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού) με επιστολή του, ημερομηνίας 6 Δεκεμβρίου 2009, πληροφόρησε την επιτροπή για τα ακόλουθα:

1. Αριθμός έκτακτων υπαλλήλων, είτε ορισμένου είτε αορίστου χρόνου, διορίζονται από την ΕΔΥ σε μόνιμες θέσεις στο πλαίσιο των κανονικών διαδικασιών πλήρωσης μόνιμων θέσεων στη δημόσια υπηρεσία. Το ποσοστό των έκτακτων υπαλλήλων που διορίζονται σε μόνιμες θέσεις ανέρχεται, με βάση στοιχεία του 2008, σε 40% περίπου, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις, π.χ. για μόνιμες θέσεις του Υπουργείου Υγείας, το ποσοστό αυτό μπορεί να κυμανθεί και στο 70% έως 90%.

2. Αριθμός έκτακτων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου μπορούν ανά πάσα στιγμή, ανάλογα με την ημερομηνία πρόσληψής τους, να καταστούν αορίστου χρόνου με τη συμπλήρωση τριαντάμηνης υπηρεσίας.

3. Αριθμός έκτακτων υπαλλήλων δυνατό να αποχωρήσουν από την υπηρεσία για διάφορους λόγους.

Υπό το φως των πιο πάνω και με βάση στοιχεία που έχουν διαβιβαστεί στο εν λόγω τμήμα από υπουργεία/τμήματα/υπηρεσίες που απασχολούν έκτακτο προσωπικό στη δημόσια υπηρεσία και των οποίων η ορθότητα επιβεβαιώθηκε από το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, σήμερα απασχολούνται 4 275 έκτακτοι υπάλληλοι, από τους οποίους ποσοστό της τάξης του 49,5% (2 117) έχει καταστεί, στα πλαίσια εφαρμογής των διατάξεων του περί Εργοδοτουμένων με Εργασία Ορισμένου Χρόνου (Απαγόρευση Δυσμενούς Μεταχείρισης) Νόμου του 2003, αορίστου χρόνου.

Ειδικότερα, έχουν κατατεθεί στην επιτροπή τα ακόλουθα στοιχεία, αναφορικά με αριθμούς υπηρετούντων εκτάκτων:

1. Ορισμένου χρόνου συμβόλαια: 1 665

2. Αορίστου χρόνου συμβόλαια: 2 117

3. Δεκαπενθήμεροι έκτακτοι: 493

4. Δεκαπενθήμεροι έκτακτοι για αντικαταστάσεις: 292

Κατατέθηκαν επίσης στοιχεία αναφορικά με έκτακτους υπαλλήλους με συμβόλαια ορισμένου χρόνου τα οποία θα μετατραπούν σε αορίστου χρόνου ανά μήνα (Δεκέμβριος 2009-Δεκέμβριος 2010) όπως και για τα έτη 2011-2012. Το σύνολο των υπαλλήλων αυτών ανέρχεται σε 2 046.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, κατά πλειοψηφία του προέδρου και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κόμματος κ. Δημήτρη Συλλούρη, που εκπροσώπησε το μέλος της επιτροπής κ. Νίκο Κουτσού, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση των δύο νομοσχεδίων σε νόμους.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση στην ολομέλεια του σώματος.

Αναφορικά με την πρόταση νόμου η οποία κατατέθηκε από τον κ. Μαρίνο Σιζόπουλο και συζητήθηκε μαζί με τα δύο κυβερνητικά νομοσχέδια, η επιτροπή, με τη σύμφωνη γνώμη του εισηγητή της, θεωρεί ότι οι προτάσεις της εν πολλοίς καλύπτονται και εξαντλούνται από τις κυβερνητικές προτάσεις που περιέχονται στα δύο νομοσχέδια και για το λόγο αυτό δεν υποβάλλεται στην ολομέλεια του σώματος για ψήφισή της σε νόμο, αλλά γίνεται εισήγηση για απόσυρσή της.

 

9 Δεκεμβρίου 2009

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Ο περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Έκτακτων Υπαλλήλων στη Δημόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009.
2. Οι περί της Πρόσληψης Εργοδοτουμένων Καθορισμένης Διάρκειας στη Δημόσια Υπηρεσία και Άλλα Συναφή Θέματα Νόμος του 2009.
3. Ο περί Ρύθμισης του Εργασιακού Καθεστώτος των Έκτακτων Δημόσιων Υπαλλήλων Νόμος του 2006.

(Πρόταση νόμου).

 

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων