Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τους κανονισμούς «Οι περί Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2009»

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος Νεόφυτος Κωνσταντίνου
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Άγγελος Βότσης
Ντίνος Χατζηνικόλας Φειδίας Σαρίκας
Ιωνάς Νικολάου Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε τους υπό αναφορά κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της που πραγματοποιήθηκαν στις 9 και στις 30 Νοεμβρίου 2009. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας, του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου (ΣΤΕΚ), του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων (ΠΑΣΥΞΕ) και του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών. Η Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Με τους υπό αναφορά κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 49 του περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου, σκοπείται η τροποποίηση των περί Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας Κανονισμών, ώστε:

α. να αυξηθεί το ανώτατο όριο του ετήσιου τέλους το οποίο το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας δύναται να επιβάλλει σε κάθε ιδιοκτήτη ή κάτοχο ακινήτου ή υποστατικού το οποίο βρίσκεται στην περιοχή η οποία θα εξυπηρετηθεί ή μπορεί να εξυπηρετηθεί από το σύστημα αποχέτευσης λυμάτων του εν λόγω συμβουλίου, το οποίο κατασκευάστηκε ή θα κατασκευαστεί κατά τα επόμενα χρόνια, όσον αφορά κατοικίες και άλλα ακίνητα ή υποστατικά. Το εν λόγω ανώτατο όριο αυξάνεται από 0,3 του σεντ για κάθε λίρα ή ποσοστό τρία τοις χιλίοις πάνω στην εκτιμημένη αξία του ακινήτου αναφορικά με την οποία είναι πληρωτέο το τέλος, όπως αυτή είναι καταχωρισμένη στα βιβλία του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Λεμεσού, σε 0,4 του σεντ για κάθε ευρώ ή ποσοστό τέσσερα τοις χιλίοις πάνω στην εκτιμημένη αξία του ακινήτου, αντίστοιχα.

β. να αυξηθεί το ανώτατο όριο τέλους που δύναται το συμβούλιο να επιβάλει σε κάθε ιδιοκτήτη ή κάτοχο υποστατικού που προμηθεύεται νερό από το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού ή από οποιοδήποτε συμβούλιο υδατοπρομήθειας και το οποίο εξυπηρετείται από το σύστημα αποχέτευσης λυμάτων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού από είκοσι πέντε σεντ για κάθε κυβικό μέτρο νερού που καταναλώνει σε πενήντα δύο σεντ.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών δήλωσε στην επιτροπή πως οι προτεινόμενες με τους υπό συζήτηση κανονισμούς αυξήσεις των πιο πάνω τελών στοχεύουν να διασφαλίσουν ότι το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας θα μπορέσει να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις του που αφορούν την επέκταση, συντήρηση και λειτουργία του αποχετευτικού συστήματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατέθεσε στην επιτροπή ο διευθυντής του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας, η εκτέλεση των έργων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων και λυμάτων της περιοχής μείζονος Λεμεσού άρχισε από το 2006. Στα έργα αυτά, πέραν της επέκτασης του δικτύου και άλλων εγκαταστάσεων του συστήματος για αύξηση του αριθμού των εξυπηρετούμενων δημοτών, περιλαμβάνονται πρόσθετα έργα με στόχο την αναβάθμιση της αξιοπιστίας και της αποτελεσματικότητας του συστήματος. Τα εν λόγω έργα αφορούν τη φάση Β2 και η συνολική τους δαπάνη ανέρχεται στα €330 εκατομμύρια.

Υπό το φως των πιο πάνω, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η διεύθυνση του συμβουλίου εκπόνησε μελέτη σε σχέση με την οικονομική κατάσταση του οργανισμού, καθώς και με τη δομή των τελών τα οποία θεωρούνται σημαντικά για τη βιωσιμότητά του. Από την εν λόγω μελέτη προέκυψαν τα ακόλουθα:

1. Το κόστος των υπό εκτέλεση έργων μέχρι το έτος 2013, περιλαμβανομένων και των νέων έργων τα οποία θα εκτελεστούν, έχει αυξηθεί από το ποσό των €200 εκατομ. στο ποσό των €300 εκατομ. περίπου. Η αύξηση αυτή οφείλεται εν μέρει στην αύξηση του κόστους, αλλά και στην εκτέλεση πρόσθετων έργων, το κόστος των οποίων εκτιμάται στα €60 εκατομ. περίπου, και εν μέρει στην επέκταση του συστήματος λυμάτων και των έργων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων.

2. Για τη χρηματοδότηση των πιο πάνω έργων απαιτείται πρόσθετος δανεισμός του οργανισμού πέραν των €60 εκατομμυρίων.

3. Απαιτείται η αύξηση του ύψους όλων των ισχύοντων τελών που επιβάλλει το συμβούλιο και συνέχιση της πολιτικής του για επιβολή ετήσιας αύξησης.

Ειδικότερα, ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η αύξηση των τελών χρήσης, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, είναι η μείωση της διαφοράς που υπάρχει μεταξύ του πραγματικού κόστους συντήρησης και λειτουργίας του συστήματος και του τέλους το οποίο επιβάλλεται σήμερα για το σκοπό αυτό. Συγκεκριμένα, ενώ το κόστος συντήρησης και λειτουργίας του συστήματος υπερβαίνει τα ενενήντα σεντ ανά κυβικό μέτρο νερού, η χρέωση που επιβάλλεται σήμερα ανέρχεται στα σαράντα ένα σεντ και αναμένεται τα επόμενα χρόνια το κόστος αυτό να ξεπεράσει το €1 ανά κυβικό μέτρο νερού. Περαιτέρω, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, κρίνεται αναγκαία η αύξηση των αποχετευτικών τελών ομβρίων υδάτων λόγω των τεράστιων επενδύσεων σε έργα αποχέτευσης ομβρίων υδάτων οι οποίες γίνονται από το συμβούλιο τα τελευταία χρόνια και αναμένεται να συνεχιστούν για τα επόμενα δέκα τουλάχιστο χρόνια.

Τέλος, όπως αναφέρεται στα εν λόγω στοιχεία, με βάση τις δαπάνες που απαιτούνται για την κατασκευή έργων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων, επιβάλλεται σημαντική αύξηση των τελών με σκοπό τη συνεισφορά για την κάλυψη του κόστους συντήρησης των αγωγών αυτών, καθώς και για το κόστος χρηματοδότησης και αποπληρωμής των δανείων.

Οι εκπρόσωποι του ΣΤΕΚ και του ΠΑΣΥΞΕ ανέφεραν ότι τα τέλη τα οποία επιβάλλονται σήμερα στα ξενοδοχεία είναι πολύ υψηλά, δεδομένης της δεινής οικονομικής κατάστασης που επικρατεί στη ξενοδοχειακή βιομηχανία από την παρατεταμένη οικονομική κρίση.

Οι εκπρόσωποι του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών δήλωσαν ότι ο σύνδεσμός τους διαφωνεί με τις προτεινόμενες αυξήσεις, γιατί κρίνει ότι είναι πολύ υψηλές. Παράλληλα, υποστήριξαν πως, λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, οι οποιεσδήποτε αυξήσεις θα πρέπει να επιβληθούν σε μεταγενέστερο στάδιο.

Η Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής με γραπτό υπόμνημα που απέστειλε στην επιτροπή αναφέρει ότι διαφωνεί με την επιβολή οποιωνδήποτε αυξήσεων εν μέσω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, η οποία θέτει σε κίνδυνο την ποιότητα ζωής των καταναλωτών, σημειώνοντας ότι πολλοί από αυτούς, παρ’ όλο που καταβάλλουν τα καθοριζόμενα τέλη, δεν είναι συνδεδεμένοι με αποχετευτικά συστήματα και δεν προσφέρεται σ’ αυτούς οποιαδήποτε υπηρεσία από τα εν λόγω συμβούλια.

Στο στάδιο της συζήτησης των υπό αναφορά κανονισμών η επιτροπή ζήτησε πρόσθετα στοιχεία και επεξηγήσεις τόσο για τα υφιστάμενα τέλη που επιβάλλει το συμβούλιο όσο και για τα προτεινόμενα με τους υπό συζήτηση κανονισμούς τέλη, καθώς επίσης και για την οικονομική κατάσταση του συμβουλίου.

Στη βάση της πιο πάνω ενημέρωσης, η επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη την πρόθεση του συμβουλίου να προβεί σε σταδιακή μείωση του υφιστάμενου τέλους χρήσης ύψους ενός σεντ για κάθε λίρα ή ποσοστό δέκα τοις χιλίοις πάνω στην εκτιμημένη αξία του ακινήτου που επιβάλλεται στα ξενοδοχεία, σε 0,95 του σεντ ή στο ποσοστό 9,5 τοις χιλίοις από το έτος 2012 και σε 0,9 του σεντ ή ποσοστό 9 τοις χιλίοις από το 2013, αντίστοιχα, εισηγήθηκε όπως η εν λόγω μείωση αρχίσει να εφαρμόζεται νωρίτερα και ειδικότερα από το έτος 2010 λόγω των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ξενοδοχειακή βιομηχανία.

Σε μεταγενέστερο στάδιο το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας με επιστολή του ενημέρωσε την επιτροπή ότι η ολομέλεια του εν λόγω συμβουλίου υιοθέτησε την εισήγηση που υπέβαλε η επιτροπή, ώστε η μείωση του τέλους χρήσης για τα ξενοδοχεία να αρχίσει νωρίτερα από ό,τι αρχικά είχε προγραμματιστεί από το ίδιο το συμβούλιο, με αποτέλεσμα το τέλος αυτό να επιβάλλεται ως ακολούθως:

1. Από 1η Ιανουαρίου 2010 0,97 του σεντ ή ποσοστό 9,7 τοις χιλίοις.

2. Από 1η Ιανουαρίου 2011 0,94 του σεντ ή ποσοστό 9,4 τοις χιλίοις.

3. Από 1η Ιανουαρίου 2012 0,91 του σεντ ή ποσοστό 9,1 τοις χιλίοις.

4. Από 1η Ιανουαρίου 2013 0,89 του σεντ ή ποσοστό 8,9 τοις χιλίοις.

5. Από 1η Ιανουαρίου 2014 0,865 του σεντ ή ποσοστό 8,65 τοις χιλίοις.

6. Από 1η Ιανουαρίου 2015 0,845 του σεντ ή ποσοστό 8,45 τοις χιλίοις.

7. Από 1η Ιανουαρίου 2016 0,825 του σεντ ή ποσοστό 8,25 τοις χιλίοις.

Η επιτροπή, εκφράζοντας την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι το συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας υιοθέτησε την εισήγησή της για επιβολή μειωμένων τελών από το έτος 2010 αντί από το έτος 2012, όπως ήταν η αρχική πρόθεσή του, καλεί το εν λόγω συμβούλιο να επανεξετάσει το ενδεχόμενο για περαιτέρω μείωση του ύψους του πιο πάνω αναφερόμενου τέλους για το έτος 2010 σε 0,95 του σεντ και παράλληλα να διαφοροποιήσει το ύψος του εν λόγω τέλους για τα επόμενα χρόνια με τρόπο που τα έσοδά του να παραμείνουν στα ίδια επίπεδα.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση κανονισμών και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

 

 

1η Δεκεμβρίου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων