Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών για το νομοσχέδιο «Ο περί της Αναθεωρημένης Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προστασία των Ζώων κατά τη διάρκεια των Διεθνών Μεταφορών (Κυρωτικός) Νόμος του 2009»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Ανδρέας Αγγελίδης
Χρήστος Στυλιανίδης Γιώργος Βαρνάβα
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Δημήτρης Συλλούρης
Κλαύδιος Μαυροχάννας  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών εξέτασε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 11 και 18 Νοεμβρίου 2009. Στα πλαίσια της εξέτασης του εν λόγω νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. Το Υπουργείο Εξωτερικών, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται με το υπό αναφορά νομοσχέδιο είναι η κατά το άρθρο 169.2 του συντάγματος κύρωση της Αναθεωρημένης Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προστασία των Ζώων κατά τη Διάρκεια των Διεθνών Μεταφορών του Συμβουλίου της Ευρώπης, η οποία ανοίχθηκε για υπογραφή στο Κισινάου της Μολδαβίας στις 6 Νοεμβρίου 2003. Η Κυπριακή Δημοκρατία, με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 64.904, ημερομηνίας 24 Ιανουαρίου 2007, υπέγραψε την πιο πάνω σύμβαση στις 20 Δεκεμβρίου 2007.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσαν οι εκπρόσωποι των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος στην επιτροπή, αλλά και τα όσα αναφέρονται στο σχετικό επεξηγηματικό σημείωμα που συνοδεύει το νομοσχέδιο, η αναθεωρημένη αυτή σύμβαση αντικαθιστά τη σύμβαση του 1968, η οποία επίσης υπογράφτηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία στις 27 Φεβρουαρίου 1976 και επικυρώθηκε στις 8 Φεβρουαρίου 1977. Η αναθεώρηση της σύμβασης αυτής κατέστη αναγκαία λόγω των νέων επιστημονικών εξελίξεων και της εμπειρίας που αποκτήθηκε κατά τα τελευταία τριάντα χρόνια στον τομέα των διεθνών μεταφορών των ζώων.

Στο εν λόγω επεξηγηματικό σημείωμα αναφέρονται επίσης, ανάμεσα σ’ άλλα, και τα πιο κάτω:

1. Η σύμβαση έχει υπογραφεί μέχρι σήμερα από δεκαεννέα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, περιλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το σύνολο των σαράντα επτά κρατών μελών του Συμβουλίου και έχει επικυρωθεί από δέκα (οκτώ κράτη μέλη, τη Νορβηγία και την Ελβετία).

2. Η σύμβαση αποτελεί ένα νομικό πλαίσιο στο οποίο καθορίζονται οι γενικές αρχές για τη μεταφορά όλων των ειδών ζώων. Οι ειδικές απαιτήσεις για τη μεταφορά των διάφορων ειδών ζώων θα θεσπιστούν σε μεταγενέστερο στάδιο, μέσω της έκδοσης τεχνικών πρωτοκόλλων.

3. Η σύμβαση καθορίζει τις γενικές αρχές, που αφορούν τα ακόλουθα:

α. Τους όρους και τις συνθήκες μεταφοράς των ζώων με στόχο την αποφυγή αδικαιολόγητης ταλαιπωρίας τους.

β. Την αδειοδότηση των μεταφορέων.

γ. Τις κατασκευαστικές απαιτήσεις για τα μεταφορικά μέσα.

δ. Τον προγραμματισμό του ταξιδιού.

ε. Τη συνοδεία των ζώων από κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό.

στ. Την ικανότητα των ζώων να ταξιδέψουν.

ζ. Την επιθεώρηση των ζώων πριν από το ταξίδι από επίσημο κτηνίατρο και την έκδοση από αυτόν πιστοποιητικού ότι αυτά είναι σε θέση να ταξιδέψουν.

η. Την παροχή στα ζώα περιόδων για ανάπαυση, τροφή και νερό.

θ. Τις συνθήκες φόρτωσης και εκφόρτωσης.

ι. Το χειρισμό των ζώων.

ια. Tον αριθμό των ζώων στα μέσα μεταφοράς.

4. Δεν υπάρχει δυνατότητα διαφοροποίησης ή παρέκκλισης από το κεκτημένο ή ευχέρεια για οποιαδήποτε μεταβατική ρύθμιση και η σύμβαση έχει υπογραφεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

5. Tα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρμόζουν από τον Ιανουάριο του 2007 ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου των μεταφορών των ζώων με βάση τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2005, ο οποίος καλύπτει σχεδόν όλα τα είδη ζώων. Οι πρόνοιες της σύμβασης είναι παρόμοιες με τις αρχές του πιο πάνω Κανονισμού.

6. Ο μηχανισμός ελέγχου για την εφαρμογή της προτεινόμενης νομοθεσίας έχει ήδη εγκαθιδρυθεί με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

7. Δεν αναμένονται οποιεσδήποτε επιπρόσθετες επιπτώσεις σε πολίτες ή άλλες οργανώσεις ή ομάδες συμφερόντων από την υιοθέτηση της σύμβασης αυτής, αφού οι πρόνοιές της καλύπτονται ήδη από την ισχύουσα νομοθεσία [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1/2005, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον Ιανουάριο του 2007].

8. Οι ενδιαφερόμενες οργανώσεις και ομάδες έχουν ενημερωθεί με επιστολή σχετικά με το κυρωτικό νομοσχέδιο. Η σύμβαση δεν περιέχει επιπρόσθετες απαιτήσεις από αυτές που εφαρμόζονται ήδη με βάση το ισχύον κοινοτικό κεκτημένο.

9. Η ψήφιση του προτεινόμενου νόμου δεν αναμένεται να έχει οποιοδήποτε άμεσο κόστος, αφού εφαρμόζεται ήδη η σχετική κοινοτική νομοθεσία.

H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο για την κατά νόμο κύρωση της συμφωνίας αυτής.

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων