Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για το νομοσχέδιο «Ο περί Εγγραφής Κομμωτών και Κουρέων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009»

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος Γιώργος Βαρνάβα
Σταύρος Ευαγόρου  
Γιαννάκης Γαβριήλ Μη μέλη της επιτροπής:
Άγγελος Βότσης Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας εξέτασε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε μεγάλο αριθμό συνεδριάσεών της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 6 Οκτωβρίου και 24 Νοεμβρίου 2009. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Υπουργείου Υγείας, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Παγκύπριου Συνδέσμου Κομμωτών και Κουρέων Κύπρου, του Συμβουλίου Εγγραφής Κομμωτών και Κουρέων και ενδιαφερόμενοι κομμωτές.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου για την εγγραφή κομμωτών και κουρέων, έτσι ώστε να συμπεριληφθούν στην υφιστάμενη νομοθεσία διατάξεις που αφορούν αφενός τη λειτουργία του Παγκύπριου Συνδέσμου Κομμωτών και Κουρέων και αφετέρου τη ρύθμιση θεμάτων αναφορικά με τη λειτουργία του Συμβουλίου Εγγραφής Κομμωτών και Κουρέων και του επαγγέλματος του κομμωτή ή/και κουρέα γενικότερα.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην εισηγητική έκθεση του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού που συνοδεύει το εν λόγω νομοσχέδιο, με τον περί Εγγραφής Κομμωτών και Κουρέων Νόμο του 2003 [Ν. 28(Ι)/2003] θεσπίστηκαν νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν την άσκηση του επαγγέλματος του κομμωτή και του κουρέα στην Κύπρο. Ειδικότερα, για τους σκοπούς του νόμου αυτού καθιδρύθηκε Συμβούλιο Εγγραφής Κομμωτών και Κουρέων, το οποίο είναι αρμόδιο για την εγγραφή κομμωτών και κουρέων και τη χορήγηση άδειας λειτουργίας κομμωτηρίων και κουρείων.

Περαιτέρω, σύμφωνα με την ίδια εισηγητική έκθεση, για σκοπούς αποτελεσματικότερης εφαρμογής της υφιστάμενης νομοθεσίας και βελτίωσης των υφιστάμενων διατάξεων και λαμβάνοντας υπόψη τη μέχρι σήμερα αποκομισθείσα εμπειρία από την εφαρμογή του υπό αναφορά νόμου, καθώς και για σκοπούς ρύθμισης θεμάτων που δε ρυθμίζονται με τον υφιστάμενο νόμο, προωθήθηκαν με το υπό αναφορά νομοσχέδιο από το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, σε συνεργασία με το Συμβούλιο Εγγραφής Κομμωτών και Κουρέων, τροποποιήσεις του βασικού νόμου.

Ειδικότερα, με το υπό αναφορά νομοσχέδιο επιδιώκονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Η τροποποίηση των διατάξεων του βασικού νόμου που αφορούν τη σύνθεση του Συμβουλίου Εγγραφής Κομμωτών και Κουρέων και τη σύγκληση των συνεδριάσεων αυτού. Σημειώνεται ότι στο συμβούλιο αυτό προτείνεται να συμμετέχει εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

2. Η προσθήκη νέου άρθρου στο βασικό νόμο με το οποίο καθορίζεται η νομική οντότητα του συμβουλίου και δημιουργείται ταμείο με την επωνυμία “Ταμείο Συμβουλίου”.

3. Η εισαγωγή διάταξης στα πλαίσια της οποίας το συμβούλιο συστήνει Εξεταστική Επιτροπή, η οποία δύναται να διεξάγει εξέταση των υποψηφίων προς εγγραφή για σκοπούς διακρίβωσης των προσόντων τους.

4. Η εισαγωγή διάταξης με την οποία ορίζεται ότι η ισχύς της άδειας κομμωτή ή/και κουρέα θεωρείται ότι αρχίζει με την προσκόμιση στο συμβούλιο της σχετικής απόδειξης του συνδέσμου ότι η συνδρομή έχει καταβληθεί.

5. Η τροποποίηση του σχετικού άρθρου του βασικού νόμου που αφορά την Τακτική Γενική Συνέλευση του Παγκύπριου Συνδέσμου Κομμωτών και Κουρέων.

6. Η προσθήκη νέων άρθρων που αφορούν το γραφείο και το προσωπικό του Παγκύπριου Συνδέσμου Κομμωτών και Κουρέων, το ταμείο του, την εκπροσώπησή του, την έκδοση των κανονισμών του εν λόγω συνδέσμου, καθώς επίσης και τον καθορισμό ποσού που θα καταβάλλεται από τα μέλη του ετήσια για σκοπούς σύναψης με εγκεκριμένη ασφαλιστική εταιρεία ιατροφαρμακευτικού σχεδίου προς όφελος των μελών.

Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίας της επιτροπής όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου.

Μετά την εν λόγω συνεδρία ομάδα κομμωτών απέστειλε επιστολή προς τον πρόεδρο της επιτροπής με την οποία, μεταξύ άλλων, διαμαρτυρόταν ότι μερίδα κομμωτών αδικείται από τις πρόνοιες του υπό συζήτηση νομοσχεδίου. Μαζί με την εν λόγω επιστολή κοινοποιήθηκε προς τα μέλη της επιτροπής και επιστολή η οποία απευθυνόταν προς το Συμβούλιο Εγγραφής Κομμωτών και Κουρέων και τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Κομμωτών και Κουρέων. Σ’ αυτήν αναφέρεται ότι με το νομοσχέδιο τίθενται σε μερίδα κομμωτών φραγμοί στη διεκδίκηση θέσεων και αξιωμάτων.

Με βάση την πιο πάνω επιστολή, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας πραγματοποίησε νέα συνεδρία, στην οποία κλήθηκαν και παρευρέθηκαν και οι εν λόγω διαμαρτυρόμενοι κομμωτές, οι οποίοι ανέφεραν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Ότι δεν κατέστη δυνατό να μελετήσουν ολόκληρο το νομοσχέδιο, αφού αυτό δεν τους δόθηκε.

2. Ότι με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο τίθενται περιορισμοί σε κάποιους για διεκδίκηση θέσεων και αξιωμάτων στο συμβούλιο, όπως για παράδειγμα άτομα τα οποία έχουν σχολές εκπαίδευσης κομμωτών ή πωλούν προϊόντα σχετικά με το επάγγελμα του κομμωτή.

3. Ότι δε θα έπρεπε η καταβολή ετήσιας συνδρομής προς τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Κομμωτών και Κουρέων να καθίσταται υποχρεωτική και απαραίτητη προϋπόθεση για να θεωρείται ότι υπάρχει σε ισχύ άδεια κομμωτή ή/και κουρέα.

Στα πλαίσια της ίδιας συνεδρίας, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού δήλωσε σχετικά ότι ενόψει διαφόρων κενών τα οποία είχαν διαπιστωθεί στη βασική νομοθεσία για τους κομμωτές και τους κουρείς προέκυψε η ανάγκη για προώθηση σχετικών τροποποιήσεων. Διευκρίνισε ακόμα ότι για την ετοιμασία του σχετικού νομοσχεδίου είχαν εμπλακεί τόσο το οικείο συμβούλιο όσο και ο οικείος σύνδεσμος, με τους οποίους πραγματοποιήθηκαν διάφορες συναντήσεις. Όπως διευκρίνισε περαιτέρω η ίδια, η συγκεκριμένη διάταξη που τροποποιεί το άρθρο για τη σύσταση του Συμβουλίου Εγγραφής και παραπέμπει σε συγκεκριμένο άρθρο του περί Ορισμένων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Διοικητικών Συμβουλίων) Νόμου περιλήφθηκε στο υπό αναφορά νομοσχέδιο, μετά από εισήγηση των εκπροσώπων του συμβουλίου. Και τούτο, γιατί θεωρήθηκε λογικό το επιχείρημα του συμβουλίου ότι τυχόν συμμετοχή στο συμβούλιο προσώπων τα οποία έχουν συμφέρον σε συναφείς με το επάγγελμα του κομμωτή επιχειρήσεις θα δημιουργούσε σύγκρουση συμφερόντων.

Όπως η ίδια εκπρόσωπος δήλωσε περαιτέρω διευκρινιστικά, το Συμβούλιο Εγγραφής Κομμωτών και Κουρέων άρχισε να λειτουργεί χωρίς να υπάρχουν σχετικοί κανονισμοί για τη λειτουργία του. Ωστόσο, για πρακτικούς λόγους, όπως η ίδια δήλωσε, το συμβούλιο εισέπραττε συνδρομή για λογαριασμό του συνδέσμου χωρίς να υπάρχει σχετική νομοθετική πρόνοια, γεγονός με το οποίο το υπουργείο διαφώνησε. Σε ό,τι αφορά την απαίτηση για προσκόμιση απόδειξης καταβολής της συνδρομής στον Παγκύπριο Σύνδεσμο Κομμωτών για εγγραφή κομμωτή ή/και κουρέα στο Μητρώο Εγγεγραμμένων Κομμωτών και Κουρέων, η πιο πάνω εκπρόσωπος δήλωσε ότι το θέμα αυτό απασχόλησε και το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και για το λόγο αυτό ζητήθηκε σχετική γνωμάτευση από το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. Στην εν λόγω γνωμάτευση αναφέρονται μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα:

«Εφόσον όπως προκύπτει από το άρθρο 22 του βασικού νόμου, μεταξύ των σκοπών του Παγκύπριου Συνδέσμου Κομμωτών και Κουρέων είναι η διασφάλιση της δεοντολογίας και η προστασία του κύρους του επαγγέλματος, η υποχρεωτική συμμετοχή όλων των εγγεγραμμένων κομμωτών και κουρέων στον Παγκύπριο Σύνδεσμο Κομμωτών και Κουρέων δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι παραβιάζει το συνταγματικό δικαίωμα στην άσκηση επαγγέλματος, αφού με αυτό τον τρόπο θα διασφαλίζεται ο έλεγχος προς το συμφέρον του κοινού. Η άσκηση του επαγγέλματος του κομμωτή και κουρέα, εφόσον ενέχει την διεκπεραίωση εργασίας που σχετίζεται με τη δημόσια υγεία, δεν μπορεί να αποτελέσει απόλυτο και χωρίς περιορισμούς δικαίωμα…».

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο δικηγόρος/εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εγγραφής Κομμωτών και Κουρέων, όπως επίσης και με τα όσα συναφώς συμπληρωματικά αναφέρονται σε σχετικό υπόμνημα το οποίο στάλθηκε στην επιτροπή σε σχέση με το προτεινόμενο εδάφιο (δ) του άρθρου 3 του νομοσχεδίου, για το οποίο υπάρχει αντίδραση από μερίδα ενδιαφερομένων, αυτό προστέθηκε στα τελικά στάδια συζήτησης του νομοσχεδίου. Ωστόσο, όπως ο ίδιος ισχυρίστηκε αυτό συνάδει πλήρως με το σύνταγμα, αφού είναι πλέον σαφές ότι το συμβούλιο είναι νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου και ως εκ τούτου ισχύουν γι’ αυτό οι πρόνοιες του περί Ορισμένων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Διοικητικών Συμβουλίων) Νόμου και συγκεκριμένα του άρθρου 3Α αυτού, το οποίο ορίζει στο εδάφιο (1) αυτού ότι:

«Δε διορίζεται ούτε διατηρεί τη θέση του ως Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος ή ως μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, οποιουδήποτε ορισμένου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου πρόσωπο που, είτε το ίδιο είτε ο/η σύζυγος του ή πρώτου βαθμού συγγενής του ασχολείται επαγγελματικά ή κατέχει μετοχές, σε ποσοστό πέραν του 1% του μετοχικού κεφαλαίου, ή έχει οποιοδήποτε άλλο άμεσο, έμμεσο ή συγκρουόμενο συμφέρον σε επιχειρήσεις συναφείς με τις δραστηριότητες του ορισμένου αυτού νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου».

Ο ίδιος δήλωσε επίσης ότι κάθε πρόσωπο έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Αν κάποιος ισχυρίζεται ότι πρόσωπο το οποίο διεκδικεί θέση στο συμβούλιο έχει συμφέρον με βάση την πιο πάνω διάταξη και άρα δε δικαιούται να μετέχει στο συμβούλιο, φέρει και το βάρος απόδειξης του ισχυρισμού του, τον οποίο και καλείται να αποδείξει. Σε σχέση με το γεγονός ότι το συμβούλιο εισέπραττε την ετήσια συνδρομή για λογαριασμό του Παγκύπριου Συνδέσμου Κομμωτών και Κουρέων, αυτό ήταν, όπως ο εκπρόσωπος ανέφερε, μια πρακτική η οποία εφαρμόστηκε και ακολουθείτο λόγω των περιστάσεων.

Ο εκπρόσωπος του Παγκύπριου Συνδέσμου Κομμωτών και Κουρέων ανέφερε ότι το σύνδεσμο απασχόλησε κατά κύριο λόγο το μέρος του νομοσχεδίου που τροποποιεί τις διατάξεις του βασικού νόμου που αφορούν τον ίδιο το σύνδεσμο.

Με βάση τα πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας αποφάσισε να προχωρήσει με την περαιτέρω εξέταση του εν λόγω νομοσχεδίου σε νέα συνεδρία της, στην παρουσία εκπροσώπων του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, για ανταλλαγή απόψεων και για διευκρίνιση των σημείων/ζητημάτων τα οποία παρέμειναν σε εκκρεμότητα. Σημειώνεται ότι κατά την εν λόγω συνεδρία δόθηκε στα μέλη της επιτροπής νέο υπόμνημα από την ίδια ομάδα κομμωτών, το οποίο είχε σταλεί στον πρόεδρο της επιτροπής και το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων σχόλια και παρατηρήσεις επί του υπό εξέταση νομοσχεδίου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή έκρινε σκόπιμο να επιφέρει βελτιώσεις στο νομοσχέδιο αυτό, ώστε, ανάμεσα σ’ άλλα,:

1. για τις υγειονομικές συνθήκες που επικρατούν σε χώρο που χρησιμοποιείται ως κομμωτήριο ή κουρείο να αποφασίζουν οι Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας ή των δήμων στα όρια των οποίων αυτά λειτουργούν, με βάση σχετική εισήγηση του εκπροσώπου του Υπουργείου Υγείας·

2. για τη λειτουργία κουρείου ή κομμωτηρίου να απαιτείται η εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας αντί άδειας οικοδομής, η οποία εκ παραδρομής περιλαμβανόταν στο νομοσχέδιο·

3. η αμοιβή για τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής να καθορίζεται από τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού μετά από εισήγηση του Συμβουλίου Εγγραφής Κομμωτών και Κουρέων·

4. από το ταμείο του συνδέσμου να καταβάλλονται τα έξοδα για το σχέδιο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για το οποίο θα αποφασίζει η Γενική Συνέλευση του συνδέσμου, η οποία θα καθορίζει και το ποσό που θα καταβάλλεται από τα μέλη του ετήσια για τους σκοπούς του πιο πάνω σχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην ολομέλεια της Βουλής επί του υπό αναφορά νομοσχεδίου.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις τάσσονται υπέρ της ψήφισης του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό διαμορφώθηκε με βάση τα πιο πάνω.

 

 

 

1η Δεκεμβρίου 2009

 

 

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων