Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για το νομοσχέδιο «Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Ανδρέας Αγγελίδης
Τάσος Μητσόπουλος Γιαννάκης Ομήρου
Αριστοφάνης Γεωργίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε συνεδρίες της που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 8 Οκτωβρίου και 26 Νοεμβρίου 2009. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ) και της Παγκύπριας Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΑΣΥΔΥ).

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η τροποποίηση τoυ περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, έτσι ώστε:

1. όταν διατάσσεται έρευνα εναντίον υπαλλήλου, να παρέχεται η δυνατότητα στην ΕΔΥ, υπό τις προβλεπόμενες στο νόμο προϋποθέσεις, να θέτει τον υπάλληλο αμέσως σε διαθεσιμότητα, ώστε να διασφαλίζεται ότι δε θα επηρεαστεί με οποιοδήποτε τρόπο η ομαλή διεξαγωγή της έρευνας και παράλληλα να παρέχεται το δικαίωμα στον υπάλληλο, το αργότερο εντός τεσσάρων εργάσιμων ημέρων από την ημέρα της επίδοσης σε αυτόν της απόφασης της ΕΔΥ, να υποβάλλει ένσταση εναντίον της εν λόγω απόφασης. και

2. να επεκταθεί στους τρεις μήνες η προθεσμία εντός της οποίας ο ερευνών λειτουργός που ορίζεται για διεξαγωγή έρευνας για διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος από δημόσιο υπάλληλο θα πρέπει να ολοκληρώσει την έρευνά του.

Σημειώνεται ότι το εδάφιο (1) του άρθρου 85 της ισχύουσας νομοθεσίας για το οποίο προτείνεται η τροποποίηση προβλέπει ότι, αν διαταχθεί έρευνα πειθαρχικού παραπτώματος, με βάση τις σχετικές διατάξεις του νόμου, εναντίον κάποιου υπαλλήλου ή με την έναρξη αστυνομικής έρευνας με σκοπό την ποινική δίωξη εναντίον του, η ΕΔΥ μπορεί, αν το δημόσιο συμφέρον το απαιτεί, να θέσει σε διαθεσιμότητα τον υπάλληλο κατά τη διάρκεια της έρευνας. H διάρκεια της διαθεσιμότητας προβλέπεται ότι δεν μπορεί να υπερβεί τους τρεις μήνες, μπορεί όμως να παραταθεί για άλλους τρεις μήνες, αν συντρέχει σοβαρός λόγος. Σημειώνεται περαιτέρω ότι ο Κανονισμός 2 του Μέρους Ι του Δεύτερου Πίνακα, του οποίου επίσης προτείνεται η τροποποίηση, καθορίζει ότι η έρευνα από τον ερευνώντα λειτουργό για τυχόν διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος υπαλλήλου διεξάγεται το γρηγορότερο και οπωσδήποτε συμπληρώνεται το αργότερο εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία εντολής για έρευνα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής από τους εκπροσώπους του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού και της ΕΔΥ, κατά την εξέταση θέματος διαθεσιμότητας υπαλλήλου η ΕΔΥ, κατά πάγια πρακτική, η οποία έχει κριθεί και δικαιωθεί από δικαστικές αποφάσεις, αποφάσιζε με βάση τα στοιχεία που έθετε ενώπιόν της η αρμόδια αρχή και με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, χωρίς να ακούσει προηγουμένως τον υπάλληλο, παρέχοντάς του όμως το δικαίωμα της ακρόασης, στην περίπτωση εξέτασης θέματος παράτασης της διαθεσιμότητάς του.

Ωστόσο, τα πιο πάνω δεδομένα ανατράπηκαν με πρόσφατη απόφαση της πλήρους ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ημερομηνίας 30 Νοεμβρίου 2007, στις Αναθεωρητικές Εφέσεις με αριθμούς 3829 και 3873. Συγκεκριμένα, στην εν λόγω απόφαση αναφέρεται ότι με βάση το άρθρο 43 του περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμου το δικαίωμα ακρόασης παρέχεται σε κάθε πρόσωπο που επηρεάζεται από τη λήψη διοικητικού μέτρου που είναι δυσμενούς φύσης και ότι η διαθεσιμότητα είναι μέτρο δυσμενούς φύσης, συνεπώς σε σχέση με το μέτρο αυτό υπάρχει το δικαίωμα της ακρόασης του διοικουμένου. Υπό το φως της υπό αναφορά δικαστικής απόφασης, η ΕΔΥ θεωρεί ότι το εξαιρετικό μέτρο της διαθεσιμότητας έχει χάσει την αποτελεσματικότητά του και γι’ αυτό, κατόπιν δικής της εισήγησης, κρίθηκε σκόπιμη η προτεινόμενη τροποποίηση, ώστε να ρυθμιστεί το δικαίωμα της ακρόασης και ταυτόχρονα να διατηρηθεί η δυνατότητα ο υπάλληλος να τίθεται σε διαθεσιμότητα στο κρίσιμο σημείο της έναρξης μιας πειθαρχικής ή αστυνομικής έρευνας.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, όσον αφορά την προτεινόμενη επέκταση της προθεσμίας της πειθαρχικής έρευνας, επισημαίνεται ότι στις περισσότερες περιπτώσεις η έρευνα διαρκεί πέραν της προβλεπόμενης σήμερα προθεσμίας των τριάντα ημερών, με αποτέλεσμα ο ερευνών λειτουργός να ζητά από την αρμόδια αρχή έγκριση για παράταση της προθεσμίας αυτή, γιατί, αν δεν το πράξει, κινδυνεύει να ακυρωθεί η όλη διαδικασία. Ως εκ τούτου, η ΕΔΥ, παρά την ύπαρξη νομολογίας με βάση την οποία θεωρήθηκε ότι η εν λόγω προθεσμία είναι ενδεικτική και όχι επιτακτική, λαμβάνοντας υπόψη τη διατύπωση της σχετικής διάταξης, θεωρεί ότι είναι ασφαλέστερο να επεκταθεί σε τρεις μήνες η προθεσμία διεξαγωγής της έρευνας, ώστε να συνάδει και με την προβλεπόμενη διάρκεια της διαθεσιμότητας υπαλλήλου κατά τη διάρκεια της έρευνας, που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες.

Στο στάδιο της μελέτης του προτεινόμενου νόμου την επιτροπή απασχόλησαν, μεταξύ άλλων, τα πιο κάτω ζητήματα:

1. Η παροχή στον επηρεαζόμενο υπάλληλο δικαιώματος ακρόασης στο στάδιο πριν από τη λήψη της απόφασης για διαθεσιμότητα ή της απόφασης για παράταση αυτής και όχι εκ των υστέρων, όπως προβλέπεται στο νομοσχέδιο, έτσι ώστε να συνάδει με τις αρχές της φυσικής δικαιοσύνης.

2. Η παροχή ανάλογου δικαιώματος ακρόασης, σε περίπτωση που η διαθεσιμότητα του επηρεαζόμενου υπαλλήλου αποφασίζεται μετά το τέλος της έρευνας λόγω ποινικής ή πειθαρχικής δίωξής του.

3. Ο χρόνος κατά τον οποίο προτείνεται να επεκταθεί η προθεσμία ολοκλήρωσης της έρευνας από τον ερευνώντα λειτουργό.

Στη βάση της συζήτησης που διεξήχθη αναφορικά με τα πιο πάνω ζητήματα, η επιτροπή διαπίστωσε πως αυτά δε ρυθμίζονται επαρκώς στο νομοσχέδιο και ότι πρέπει να τύχουν πιο ολοκληρωμένης, δίκαιης και σαφέστερης ρύθμισης, με γνώμονα αφενός τις σχετικές διατάξεις των γενικών αρχών του διοικητικού δικαίου και αφετέρου την ανάγκη η όλη ρύθμιση να διασφαλίζει τόσο το δημόσιο συμφέρον όσο και την πρόκληση των ελάχιστων, κατά το δυνατό, δυσμενών συνεπειών για τον υπάλληλο.

Ως εκ τούτου, η επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε το κείμενο του νομοσχεδίου, έτσι ώστε να προβλέπονται τα ακόλουθα:

1. Η ΕΔΥ, πριν από τη λήψη σχετικής απόφασης, θα ενημερώνει τον υπάλληλο για την πρόθεσή της να τον θέσει κατά τη διάρκεια της έρευνας σε διαθεσιμότητα ή να παρατείνει τη διάρκεια της διαθεσιμότητας, ανάλογα με την περίπτωση, και ταυτόχρονα θα τον καλεί εντός τεσσάρων εργάσιμων ημερών να υποβάλει γραπτές παραστάσεις. Η ΕΔΥ, αφού μελετήσει τις γραπτές παραστάσεις του υπαλλήλου, αν υποβληθούν, θα αποφασίζει ευθύς αμέσως κατά πόσο θα θέσει ή μη τον υπάλληλο σε διαθεσιμότητα.

2. Η ΕΔΥ θα ενεργεί σύμφωνα με τα πιο πάνω και στην περίπτωση που προτίθεται να θέσει τον υπάλληλο σε διαθεσιμότητα μετά το τέλος της έρευνας λόγω ποινικής ή πειθαρχικής δίωξής του και μέχρι την τελική συμπλήρωση της υπόθεσης.

3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δε θα επηρεαστεί με οποιοδήποτε τρόπο η ομαλή διεξαγωγή της έρευνας η ΕΔΥ θα δύναται να αποφασίζει να θέσει αμέσως τον υπάλληλο σε διαθεσιμότητα, χωρίς να προβεί στις πιο πάνω ενέργειες, παρέχοντας ταυτόχρονα στον υπάλληλο το δικαίωμα να υποβάλλει, εντός τεσσάρων εργάσιμων ημερών από την ημέρα της επίδοσης της απόφασής της, γραπτή ένσταση. Η ΕΔΥ, αφού μελετήσει τους λόγους που περιέχονται στην ένσταση, αν υποβληθεί, θα αποφασίζει κατά πόσο θα συνεχιστεί ή θα τερματιστεί η διαθεσιμότητα του υπαλλήλου και, στην τελευταία περίπτωση, ο εν λόγω υπάλληλος επανακτά όλες τις εξουσίες και τα ωφελήματα που έχουν ανασταλεί, σύμφωνα με το νόμο, λόγω της διαθεσιμότητας που έχει τερματιστεί.

4. Η έρευνα θα ολοκληρώνεται το αργότερο εντός εξήντα ημερών από την ημερομηνία της εντολής διεξαγωγής της. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η ολοκλήρωσή της εντός της εν λόγω προθεσμίας, παρέχεται η δυνατότητα παράτασής της, κατόπιν σχετικού αιτήματος του ερευνώντος λειτουργού προς την αρμόδια αρχή, για όσο χρόνο η τελευταία καθορίσει, με αιτιολογημένη απόφασή της, ως τον, κατά την κρίση της και σύμφωνα με τα δεδομένα της κάθε υπόθεσης, απόλυτα αναγκαίο χρόνο παράτασης.

Με το διαμορφωμένο σύμφωνα με τα πιο πάνω κείμενο του νομοσχεδίου συμφώνησαν όλοι όσοι παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό διαμορφώθηκε από την ίδια στη βάση των πιο πάνω.

 

1η Δεκεμβρίου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων