Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για την πρόταση νόμου «Ο περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009»

Παρόντες:

Ντίνος Χατζηνικόλας, πρόεδρος Κυριάκος Χατζηγιάννη
Πανίκος Χάμπας Σοφοκλής Φυττής
Γιαννάκης Γαβριήλ Αντώνης Αντωνίου
Μαρία Κυριακού Φειδίας Σαρίκας
Γεώργιος Τάσου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε την υπό αναφορά πρόταση νόμου σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 23 Νοεμβρίου 2009. Όπως είναι γνωστό, η επιτροπή σε προηγούμενες συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 5 και 19 Νοεμβρίου 2009, μελέτησε τους συναφείς κανονισμούς «Οι περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Απαγόρευση της Εμπορίας Γούνας Γάτας και Σκύλου και των Προϊόντων τους) Κανονισμοί του 2009», οι οποίοι κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία στη Βουλή για έγκριση. Στο στάδιο της μελέτης των προνοιών των εν λόγω κανονισμών, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Τμήματος Τελωνείων του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του ΚΕΒΕ και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, “Αγροτική” και “Παναγροτικός Σύνδεσμος”. Οι αγροτικές οργανώσεις ΕΚΑ και “Ευρωαγροτικός Σύνδεσμος Κύπρου”, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στην επιτροπή.

Σκοπός της υπό αναφορά πρότασης νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή εκ μέρους της επιτροπής από τον πρόεδρό της, είναι η τροποποίηση του περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμου, ώστε αφενός να διαγραφεί η διάταξη του άρθρου 32 του βασικού νόμου σύμφωνα με την οποία το Παράρτημα Ι αυτού δύναται να τροποποιηθεί με κανονισμούς που εκδίδει το Υπουργικό Συμβούλιο και αφετέρου να προστεθεί στο Παράρτημα Ι του προαναφερόμενου νόμου το περιεχόμενο των σχετικών προνοιών των κανονισμών, οι οποίοι κατατέθηκαν στη Βουλή όπως αναφέρεται πιο πάνω.

Ειδικότερα, με την προτεινόμενη προσθήκη στο Παράρτημα Ι του βασικού νόμου σκοπείται η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με τον κοινοτικό Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1523/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 για την απαγόρευση της εμπορίας, των εισαγωγών και των εξαγωγών από την Κοινότητα γούνας γάτας και σκύλου και προϊόντων που περιέχουν τέτοια γούνα. Πιο συγκεκριμένα, με τις προτεινόμενες πρόνοιες θεσπίζονται αποτρεπτικές κυρώσεις στις περιπτώσεις παράβασης ή παράλειψης συμμόρφωσης με τις διατάξεις του εν λόγω κοινοτικού Κανονισμού.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι, με αφορμή την εξέταση των προαναφερθέντων κανονισμών, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων διαπίστωσε ότι η προβλεπόμενη στη βασική νομοθεσία πρόνοια για τροποποίηση του Παραρτήματος Ι με κανονισμούς δεν αποτελεί την ορθότερη από νομικής και νομοτεχνικής άποψης ρύθμιση του ζητήματος. Την ίδια στιγμή η διευθέτηση αυτή δεν προσθέτει οτιδήποτε στην επιτάχυνση της διαδικασίας τροποποίησης της νομοθεσίας, αφού στην ουσία η έγκριση της δευτερογενούς νομοθεσίας απαιτεί πλέον τον ίδιο χρόνο με τη διαδικασία ψήφισης της πρωτογενούς νομοθεσίας. Ως εκ τούτου, κρίθηκε αναγκαία η ετοιμασία και κατάθεση στη Βουλή της πιο πάνω πρότασης νόμου, η οποία επιλύει το ζήτημα του τρόπου τροποποίησης του παραρτήματος της νομοθεσίας και παράλληλα υιοθετεί και ενσωματώνει στη βασική νομοθεσία το περιεχόμενο των προαναφερθέντων κανονισμών.

Η επιτροπή κατέληξε στην επιλογή αυτή κατόπιν συνεννόησης με το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, τους εκπροσώπους του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και τις υπηρεσίες της Βουλής, θεωρώντας ότι η διευθέτηση του όλου ζητήματος με κατάθεση πρότασης νόμου αντί νομοσχεδίου από την εκτελεστική εξουσία θα επιλύσει ταχύτερα το όλο ζήτημα και θα καταστήσει δυνατή την έγκαιρη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των προτεινόμενων προνοιών του κοινοτικού κεκτημένου. Έτσι αποφεύγονται και ενδεχόμενες κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή λόγω καθυστέρησης της εναρμόνισης της σχετικής νομοθεσίας.

Σημειώνεται ότι μετά την ψήφιση της πρότασης νόμου οι εκκρεμούντες συναφείς κανονισμοί θα αποσυρθούν από τη Βουλή κατόπιν αιτήματος της εκτελεστικής εξουσίας, αφού το αντικείμενό τους θα έχει ήδη ενσωματωθεί στη βασική νομοθεσία με την πιο πάνω πρόταση νόμου.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της προτεινόμενης νομοθεσίας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, υιοθετώντας τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της υπό αναφορά πρότασης νόμου, ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφισή της σε νόμο.

 

 

 

24 Νοεμβρίου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων