Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών για το νομοσχέδιο «Ο περί της Συμφωνίας της 19ης Ιουλίου 2002 μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Λιβάνου για την Επανεισδοχή Προσώπων που Εισέρχονται ή/και Παραμένουν Παράνομα στο Έδαφος των δύο Κρατών και του Πρωτοκόλλου Εφαρμογής της (Κυρωτικός) Νόμος του 2009»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Ανδρέας Αγγελίδης
Χρήστος Στυλιανίδης Γιώργος Βαρνάβα
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Δημήτρης Συλλούρης
Κλαύδιος Μαυροχάννας  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών εξέτασε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 11 και 18 Νοεμβρίου 2009. Στα πλαίσια της εξέτασης του εν λόγω νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου Εσωτερικών, η διευθύντρια του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης του ίδιου υπουργείου, καθώς και εκπρόσωποι της Αστυνομίας Κύπρου και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται με το υπό αναφορά νομοσχέδιο είναι η κατά το άρθρο 169.2 του συντάγματος κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Λιβάνου για την Επανεισδοχή Προσώπων που Εισέρχονται ή/και Παραμένουν Παράνομα στο Έδαφος των δύο Κρατών, καθώς και του Πρωτοκόλλου Εφαρμογής της. Η υπογραφή της συμφωνίας εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 56.133 απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 17 Ιουλίου 2002, και το πρωτόκολλο με την υπ’ αριθμόν 66.954 απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 11 Μαρτίου 2008. Η μεν συμφωνία υπογράφηκε στη Λευκωσία στις 19 Ιουλίου 2002, το δε πρωτόκολλο στις 15 Μαΐου 2008.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών στην επιτροπή, αλλά και τα όσα αναφέρονται στο σχετικό ερωτηματολόγιο ανάλυσης αντικτύπου που συνοδεύει το νομοσχέδιο αυτό, η συμφωνία στοχεύει στη διευκόλυνση της επανεισδοχής προσώπων τα οποία εισέρχονται ή παραμένουν παράνομα στο έδαφος των συμβαλλόμενων μερών, δηλαδή προσώπων τα οποία δεν πληρούν ή έχουν στο μεταξύ απολέσει τις ισχύουσες στο κάθε συμβαλλόμενο μέρος προϋποθέσεις εισόδου ή παραμονής. Το πρωτόκολλο καθορίζει περαιτέρω τις διαδικασίες για την επανεισδοχή ατόμων, τα μέσα αναγνώρισης των προς επανεισδοχή προσώπων, τις αρμόδιες αρχές κάθε μέρους, καθώς και τα έντυπα που θα χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό.

Στο εν λόγω έγγραφο αναφέρονται, ανάμεσα σ’ άλλα, και τα πιο κάτω:

1. Αρμόδιο υπουργείο προώθησης είναι το Υπουργείο Εσωτερικών και αρμόδια τμήματα/υπηρεσίες εφαρμογής είναι το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης και η Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αστυνομίας Κύπρου.

2. Με την προτεινόμενη νομοθεσία σκοπείται η αντιμετώπιση του προβλήματος της λαθρομετανάστευσης μέσω της διευκόλυνσης της διαδικασίας απέλασης, καθώς ρυθμίζονται οι διαδικασίες επανεισδοχής των προσώπων που εισέρχονται ή/και παραμένουν παράνομα στο έδαφος των δύο συμβαλλόμενων κρατών. Η σοβαρότητα του προβλήματος της λαθρομετανάστευσης επιβάλλει την προώθηση και εφαρμογή της προτεινόμενης νομοθεσίας το συντομότερο δυνατό.

3. Η ανάγκη σύναψης της συμφωνίας και του πρωτοκόλλου ανάμεσα στα δύο κράτη δημιουργήθηκε ως αποτέλεσμα της επικρατούσας κατάστασης εξαιτίας των κυμάτων εισροής παράνομων μεταναστών που εισέρχονται στις ελεγχόμενες από τη Δημοκρατία περιοχές διά μέσου των κατεχομένων και της δυσκολίας που προκύπτει κατά την απέλασή τους. Η υπογραφή συμφωνιών επανεισδοχής μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και των κρατών προέλευσης παράνομων μεταναστών, και ειδικότερα κρατών που γειτνιάζουν με την Κύπρο, όπως ο Λίβανος, αποτελεί ένα σημαντικότατο εργαλείο για την αντιμετώπιση της υφιστάμενης κατάστασης.

4. Από την εν λόγω συμφωνία επηρεάζονται υπήκοοι των δυο συμβαλλόμενων μερών που εισέρχονται ή/και παραμένουν παράνομα στο έδαφος των δύο κρατών.

5. Η προτεινόμενη νομοθεσία δε συνεπάγεται δημόσια δαπάνη ή οποιαδήποτε μείωση/αύξηση των δημόσιων εσόδων.

6. Μέχρι τώρα, με βάση την ισχύουσα τακτική, οι αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας έρχονταν σε επαφή με τις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας του Λιβάνου για κάθε ξεχωριστή περίπτωση που αφορούσε υπήκοο του Λιβάνου που διέμενε παράνομα στη Δημοκρατία, ώστε να γίνονται οι απαραίτητες διευθετήσεις για την απέλασή του, χωρίς όμως να υπάρχει καμία υποχρέωση εκ μέρους των δύο κρατών για επανεισδοχή των προσώπων αυτών.

H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο για την κατά νόμο κύρωση της συμφωνίας και του πρωτοκόλλου αυτής.

 

24 Νοεμβρίου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων