Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς του επισυνημμένου παραρτήματος

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Γιαννάκης Θωμά
Τάσος Μητσόπουλος Ανδρέας Αγγελίδης
Αριστοφάνης Γεωργίου Γιαννάκης Ομήρου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 12 Νοεμβρίου 2009.

Σημειώνεται ότι οι υπό συζήτηση κανονισμοί αφορούν σχέδια υπηρεσίας που εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες των άρθρων 27 και 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, με εξαίρεση τους τέταρτους υπό συζήτηση κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες των άρθρων 48 και 55 του περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμου.

Σκοπός των πρώτων κανονισμών είναι η τροποποίηση των υφιστάμενων σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις Λογιστή (Κλ. Α9, Α11 και Α12) και Λειτουργού Γενικού Λογιστηρίου (Κλ. Α8, Α10 και Α11) στο Γενικό Λογιστήριο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Λογιστή, η οποία είναι θέση πρώτου διορισμού, κρίνεται αναγκαία, ώστε να διαγραφεί από τα απαιτούμενα προσόντα για διορισμό στην υπό αναφορά θέση το πλεονέκτημα της κατοχής διετούς τουλάχιστο λογιστικής/ελεγκτικής πείρας μετά την απόκτηση του επαγγελματικού προσόντος του μέλους του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου.

Με βάση τα ίδια στοιχεία, η πιο πάνω τροποποίηση κρίθηκε αναγκαία έπειτα από εισήγηση του Γενικού Λογιστή, ο οποίος θεωρεί ότι η κατοχή του πλεονεκτήματος δεν πρέπει να συνιστά στοιχείο κρίσης για την πλήρωση της υπό αναφορά θέσης, δεδομένου ότι όλοι οι επαγγελματίες λογιστές στα πλαίσια της απόκτησης του επαγγελματικού τους προσόντος αποκτούν λογιστική/ελεγκτική πείρα.

Περαιτέρω, η τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Λειτουργού Γενικού Λογιστηρίου, η οποία είναι επίσης θέση πρώτου διορισμού, κρίνεται αναγκαία, ώστε να διευρυνθούν οι κλάδοι σπουδών που περιλαμβάνονται στα απαιτούμενα προσόντα του σχεδίου υπηρεσίας της εν λόγω θέσης με τη συμπερίληψη του πανεπιστημιακού διπλώματος ή τίτλου στην πολιτική μηχανική, μηχανολογική μηχανική, ηλεκτρολογική μηχανική και ηλεκτρονική μηχανική, καθώς και της προϋπόθεσης της εγγραφής στο Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου στον οικείο κλάδο μηχανικής επιστήμης σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Όπως αναφέρεται στα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους αρμοδίους, η ανάγκη διεύρυνσης των κλάδων σπουδών προέκυψε λόγω των νέων αρμοδιοτήτων που ανατέθηκαν στο Γενικό Λογιστήριο, όπως είναι ο έλεγχος τεχνικών όρων και προδιαγραφών για διαγωνισμούς χρηματοδοτούμενους από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και η λειτουργία των ηλεκτρονικών και συνεταιριστικών αγορών.

Ως εκ τούτου, στο υπό αναφορά σχέδιο υπηρεσίας για την εν λόγω θέση περιλήφθηκε σημείωση σύμφωνα με την οποία τα απαιτούμενα προσόντα θα καθορίζονται κατά τη δημοσίευση της θέσης, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, ώστε να μπορούν να προσλαμβάνονται άτομα με τα συγκεκριμένα προσόντα για την εκτέλεση των συγκεκριμένων καθηκόντων.

Επιπρόσθετα, στο εν λόγω σχέδιο υπηρεσίας περιλήφθηκε σημείωση σύμφωνα με την οποία οι διοριζόμενοι στη θέση Λειτουργού Γενικού Λογιστηρίου πρέπει να επιτύχουν στην ανώτερη εξέταση στη λογιστική (Higher) μέσα σε πέντε χρόνια από το διορισμό τους, δεδομένου ότι για την εκτέλεση των καθηκόντων της εν λόγω θέσης η επιτυχία στην εξέταση αυτή κρίνεται ως απαραίτητη ανεξάρτητα από το ακαδημαϊκό τους υπόβαθρο.

Σημειώνεται ότι τα υπό συζήτηση σχέδια υπηρεσίας συζητήθηκαν και συμφωνήθηκαν από την αρμόδια για σχέδια υπηρεσίας Υποεπιτροπή της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού.

Σκοπός των δεύτερων κανονισμών είναι η τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Φοροθέτη (Φόρου Εισοδήματος), η οποία είναι θέση προαγωγής [Κλ. Α8 και A9(i)] στο Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων, ώστε να συμπεριληφθεί σημείωση σύμφωνα με την οποία, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι οι οποίοι να κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα της δεκαπενταετούς τουλάχιστον υπηρεσίας στην αμέσως κατώτερη θέση Βοηθού Φοροθέτη (Φόρου Εισοδήματος) από την οποία πενταετή υπηρεσία στην Κλίμακα Α7, να μπορούν να προάγονται υποψήφιοι με δεκατριετή τουλάχιστο συνολική υπηρεσία, από την οποία μονοετή τουλάχιστον υπηρεσία στην Κλίμακα Α7.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους πιο πάνω κανονισμούς που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η προτεινόμενη τροποποίηση κατέστη αναγκαία για τους πιο κάτω λόγους:

1. Ως αποτέλεσμα της μελέτης, οργάνωσης, στελέχωσης και βαθμολογικής διάρθρωσης των θέσεων του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων για διαχωρισμό των θέσεων για τις οποίες απαιτούνται διαζευκτικά προσόντα, αποφασίστηκε στα πλαίσια της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού η κατανομή των θέσεων της τεχνικής δομής του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων σε δύο δομές, την επιστημονική και τη βοηθητική δομή. Παράλληλα, μέχρι την πλήρη υλοποίηση της εν λόγω απόφασης θα εξακολουθήσει να υφίσταται στο μεταβατικό αυτό στάδιο και η τεχνική δομή του τμήματος, στην οποία παρέμεινε το φοροεισπρακτικό και φοροθετικό προσωπικό, που δεν κατείχε τα κατάλληλα πανεπιστημιακού επιπέδου προσόντα.

2. Στη φθίνουσα πλέον τεχνική δομή του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων από τις δέκα εγκεκριμένες στον προϋπολογισμό θέσεις Φοροθέτη [Κλ. Α8 και Α9(i)] οι τρεις είναι κενές και δε θα μπορούν να πληρωθούν η μια πριν από το 2011 και οι άλλες δύο πριν από το 2015, αφού οι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αμέσως κατώτερη θέση Βοηθού Φοροθέτη [Κλ. Α4 και Α7(ii)] δεν κατέχουν την απαιτούμενη δεκαπενταετή υπηρεσία από την οποία πενταετή υπηρεσία στην Κλίμακα Α7.

Ως εκ τούτου και προκειμένου να μη δημιουργηθούν λειτουργικά προβλήματα στο Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων, για την πλήρωση των κενών θέσεων του τμήματος στο μεταβατικό αυτό στάδιο προτείνεται η μείωση της απαιτούμενης για προαγωγή υπηρεσίας με τη συμπερίληψη της πιο πάνω σημείωσης, η οποία θα ισχύει μέχρι την κατάργηση όλων των κατώτερων θέσεων Βοηθού Φοροθέτη.

Επισημαίνεται ότι ανάλογη ρύθμιση έχει γίνει και σε σχέδια υπηρεσίας που αφορούσαν θέσεις στο Τμήμα Τελωνείων και στην Υπηρεσία Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.

Επιπρόσθετα, στο υπό συζήτηση σχέδιο υπηρεσίας προτείνεται η διαγραφή της σημείωσης που αφορά τους όρους, τις προϋποθέσεις και τον τρόπο προαγωγής υπαλλήλων που υπηρετούσαν στην αμέσως κατώτερη θέση Βοηθού Φοροθέτη (Φόρου Εισοδήματος) κατά τη 16η Φεβρουαρίου 1996, αφού η εν λόγω σημείωση δεν τυγχάνει πλέον εφαρμογής λόγω της μεταφοράς στην επιστημονική πυραμίδα των θέσεων όσων από τους υπηρετούντες στην τεχνική δομή είναι κάτοχοι πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών.

Σημειώνεται ότι το υπό αναφορά σχέδιο υπηρεσίας συζητήθηκε και συμφωνήθηκε από την αρμόδια για σχέδια υπηρεσίας Υποεπιτροπή της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού.

Σκοπός των τρίτων κανονισμών είναι η τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Βοηθού Προϊστάμενου/ης Νοσηλευτικού Λειτουργού στο Υπουργείο Υγείας, Διοίκηση - Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, Νοσηλευτικός Κλάδος Ψυχικής Υγείας, ώστε να παραταθεί η ισχύς της σημείωσης σύμφωνα με την οποία για τα πρώτα τρία χρόνια μετά την έγκριση του υπό συζήτηση σχεδίου υπηρεσίας, αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι που να πληρούν το απαιτούμενο προσόν της τριετούς τουλάχιστον υπηρεσίας στη θέση Πρώτου/ης Νοσηλευτικού Λειτουργού, να μπορούν να είναι υποψήφιοι και υπάλληλοι με εξαετή τουλάχιστο συνολική υπηρεσία στις θέσεις Πρώτου/ης Νοσηλευτικού Λειτουργού και Ανώτερου/ης Νοσηλευτικού Λειτουργού από την οποία μονοετή τουλάχιστον υπηρεσία στη θέση Πρώτου/ης Νοσηλευτικού Λειτουργού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η προτεινόμενη τροποποίηση καθίσταται αναγκαία, για να καταστεί δυνατή η συμπλήρωση των κενών θέσεων Βοηθού Προϊστάμενου/ης Νοσηλευτικού Λειτουργού για σκοπούς εύρυθμης λειτουργίας των θαλάμων, επίβλεψης νοσηλευτικού προσωπικού και εφαρμογής των διοικητικών εργασιών της νοσηλευτικής διοίκησης, με απώτερο στόχο την ομαλή και απρόσκοπτη διοίκηση και εποπτεία του νοσηλευτικού προσωπικού στα κρατικά νοσηλευτήρια.

Σκοπός των τέταρτων κανονισμών είναι ο καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη νέα θέση Βοηθού Γραφείου στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, η οποία είναι θέση πρώτου διορισμού και εγκρίθηκε με τον προϋπολογισμό της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

Σύμφωνα με τα πιο πάνω στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, για να καταστεί δυνατή η πλήρωση της εν λόγω θέσης, η οποία είναι κενή, ετοιμάστηκε το υπό αναφορά σχέδιο υπηρεσίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το οποίο έτυχε στη συνέχεια επεξεργασίας από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, με τις πρόνοιες του εν λόγω σχεδίου συμφωνούν το Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και η συντεχνία των υπαλλήλων της.

Σημειώνεται επίσης ότι με βάση τα πιο πάνω στοιχεία στο εν λόγω σχέδιο υπηρεσίας περιλήφθηκαν τα συνήθη καθήκοντα και προσόντα που απαιτούνται για τις θέσεις αυτού του επιπέδου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως αυτοί έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

 

 

17 Νοεμβρίου 2009

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Οι περί Γενικού Λογιστηρίου - Θέσεις Λογιστή και Λειτουργού Γενικού Λογιστηρίου (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2009.
2. Οι περί Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων - Θέση Φοροθέτη (Φόρου Εισοδήματος) (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2009.
3. Οι περί Υπουργείου Υγείας, Διοίκηση - Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, Νοσηλευτικός Κλάδος Ψυχικής Υγείας - Θέση Βοηθού Προϊστάμενου/ης Νοσηλευτικού Λειτουργού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2009.
4. Οι περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2009.

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων