Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί Εργοδοτουμένων εις Κέντρα Αναψυχής (Όροι Υπηρεσίας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009» και τους κανονισμούς «Οι περί Εργοδοτουμένων εις Κέντρα Αναψυχής (Όροι Υπηρεσίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2009»

Παρόντες:

Πάμπης Κυρίτσης, πρόεδρος Χρήστος Στυλιανίδης
Αντρέας Φακοντής Αντώνης Αντωνίου
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Αθηνά Κυριακίδου
Μαρία Κυριακού Ρούλα Μαυρονικόλα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εξέτασε το υπό αναφορά νομοσχέδιο μαζί με τους υπό αναφορά κανονισμούς σε τέσσερις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 24 Σεπτεμβρίου, 22 Οκτωβρίου και στις 5 και 12 Νοεμβρίου 2009.

Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Γραφείου του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, του Γραφείου του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής (ΠΑΣΙΚΑ), της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής (ΟΣΙΚΑ), των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ και των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ.

Σημειώνεται ότι τα δύο νομοθετήματα κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 11 Ιουνίου 2009 και, ενώ προγραμματίστηκε αρχικά η εξέτασή τους από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στις 25 Ιουνίου 2009, αυτή αναβλήθηκε ύστερα από αίτημα του ίδιου του υπουργείου, καθώς διαφάνηκε ότι έπρεπε να γίνουν περαιτέρω διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερόμενους φορείς. Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω διαβουλεύσεων, στάλθηκε στις 14 Ιουλίου 2009 από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου και στις 28 Αυγούστου 2009 στάλθηκε αναθεωρημένο κείμενο των κανονισμών, στη βάση των οποίων διεξήχθη ακολούθως η συζήτηση στην επιτροπή.

Σκοπός του τροποποιητικού νομοσχεδίου και των κανονισμών είναι ο εκσυγχρονισμός υφιστάμενων διατάξεων του περί Εργοδοτουμένων εις Κέντρα Αναψυχής (Όροι Υπηρεσίας) Νόμου και των αντίστοιχων βασικών κανονισμών, που περιλαμβάνονται στον Πίνακα του νόμου αυτού, καθώς και η προσθήκη νέων διατάξεων που αφορούν κυρίως τα αδικήματα και τις ποινές σε περίπτωση παρεμπόδισης του έργου των επιθεωρητών εργασίας.

Ειδικότερα, με το τροποποιητικό νομοσχέδιο, όπως αυτό αρχικά αναθεωρήθηκε σε πρώτο στάδιο, προτείνονται τα ακόλουθα:

1. Η εισαγωγή νέου ορισμού του όρου “βασικός μισθός”, έτσι ώστε να καλύπτει και το εκάστοτε καταβαλλόμενο τιμαριθμικό επίδομα.

2. Η αύξηση κατά δύο άτομα του αριθμού των μελών της Επιτροπής Όρων Υπηρεσίας Κέντρων Αναψυχής, η λειτουργία της οποίας προβλέπεται στο άρθρο 3 του βασικού νόμου. Συγκεκριμένα, από δύο, όπως ισχύει σήμερα, τα πρόσωπα που συμμετέχουν στην επιτροπή εκπροσωπώντας αντιπροσωπευτική ομάδα εργοδοτών θα γίνουν τρία και από δύο, όπως ισχύει σήμερα, τα πρόσωπα που συμμετέχουν στην εν λόγω επιτροπή εκπροσωπώντας αντιπροσωπευτική ομάδα εργαζομένων θα γίνουν τρία επίσης. Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο, το επιπρόσθετο πρόσωπο που θα εκπροσωπεί τη συντεχνιακή πλευρά θα προέρχεται από τη ΔΕΟΚ και το επιπρόσθετο πρόσωπο που θα εκπροσωπεί την εργοδοτική πλευρά θα προέρχεται από το ΚΕΒΕ.

3. Η αύξηση της προβλεπόμενης στο βασικό νόμο χρηματικής ποινής για αδικήματα όπως αυτά της παρεμπόδισης επιθεωρητή στην άσκηση των εξουσιών του ή της άρνησης απάντησης σε οποιαδήποτε έρευνα, έτσι ώστε να μην υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000,00), και η εισαγωγή διάταξης που να επιτρέπει την επιβολή ποινής φυλάκισης, που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες.

Με τους υπό εξέταση κανονισμούς προτείνονται τα ακόλουθα:

1. Εξειδικεύονται οι εξαιρετικές εκείνες περιπτώσεις κατά τις οποίες ένας εργοδοτούμενος σε κέντρο αναψυχής μπορεί να εργάζεται υπερωριακά μέχρι δέκα ώρες την εβδομάδα, ενώ παραμένει ο κανόνας ότι κανένας εργαζόμενος σε κέντρο αναψυχής δεν εργάζεται υπερωριακά πέραν των οκτώ ωρών την εβδομάδα.

2. Ενώ με τους ισχύοντες κανονισμούς οι επιτρεπόμενες ώρες απασχόλησης για άτομα που δε συμπλήρωσαν το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους δεν ξεπερνούν συνολικά τις σαράντα οκτώ ώρες την εβδομάδα, με τους προτεινόμενους κανονισμούς οι επιτρεπόμενες ώρες απασχόλησης μειώνονται σε τριάντα οκτώ ώρες την εβδομάδα. Περαιτέρω, οι επιτρεπόμενες ώρες απασχόλησης την εβδομάδα για τα άτομα που δε συμπλήρωσαν το δέκατο έκτο έτος της ηλικίας τους από σαράντα δύο ώρες την εβδομάδα, που είναι σήμερα, μειώνονται σε τριάντα έξι ώρες την εβδομάδα.

3. Εισάγεται νέα διάταξη που καθορίζει τις γιορτές/αργίες τις οποίες κάθε υπάλληλος κέντρου αναψυχής δικαιούται επί πληρωμή και που στο σύνολό τους είναι δεκαπέντε, κατά το πρότυπο αντίστοιχης ρύθμισης που υιοθετήθηκε και για τους υπαλλήλους καταστημάτων με βάση τον περί Ρύθμισης της Λειτουργίας των Καταστημάτων και των Όρων Απασχόλησης των Υπαλλήλων τους Νόμο.

Ορίζεται επίσης ότι για την απασχόληση υπαλλήλων κατά τις εν λόγω αργίες απαιτείται η συγκατάθεση του επηρεαζόμενου υπαλλήλου και, σε περίπτωση απασχόλησης του υπαλλήλου σε οποιαδήποτε από τις απαριθμούμενες αργίες, αυτός δικαιούται χρηματική αποζημίωση όχι μικρότερη της αναλογίας 1:2.

4. Αυξάνονται οι ημέρες άδειας ασθενείας μετ’ απολαβών από δέκα ημέρες, που είναι σήμερα, σε δεκαπέντε ημέρες για εργοδοτουμένους με υπηρεσία μεγαλύτερη των έξι μηνών και από δεκαοχτώ ημέρες, που είναι σήμερα, σε είκοσι οκτώ ημέρες για εργοδοτουμένους με υπηρεσία μεγαλύτερη των τριών ετών.

5. Διαγράφεται η παράγραφος (3) του Κανονισμού 9, που προβλέπει την υποχρέωση του εργοδότη να κοινοποιεί αντίγραφο του ονομαστικού καταλόγου των εργοδοτουμένων του, του εβδομαδιαίου προγράμματος υπηρεσίας και του πίνακα κατανομής του δικαιώματος υπηρεσίας στον επαρχιακό λειτουργό εργασίας, μετά από σχετική σύσταση του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

6. Τροποποιείται ο Κανονισμός 10 των βασικών κανονισμών, έτσι ώστε για τα κέντρα αναψυχής στα οποία δεν παρέχεται υπηρεσία εστίασης ή παρέχεται ταχεία εστίαση το δικαίωμα υπηρεσίας που χρεώνεται σε κάθε λογαριασμό των πελατών από τον εργοδότη από 10%, που είναι σήμερα, να μειωθεί σε 7% .

7. Προστίθενται νέοι κανονισμοί που προνοούν για τα καθήκοντα και τις εξουσίες των επιθεωρητών κατά το πρότυπο άλλων νομοθεσιών, καθώς και για αδικήματα και ποινές στο ίδιο ύψος με αυτές που προβλέπονται στο τροποποιητικό νομοσχέδιο.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εξέφρασε τη συμφωνία της Επιτρόπου με την προτεινόμενη κατάργηση της υποχρέωσης του εργοδότη να αποστέλλει στον επαρχιακό λειτουργό εργασίας αντίγραφα του ονομαστικού καταλόγου των εργοδοτουμένων του, του εβδομαδιαίου προγράμματος υπηρεσίας και του πίνακα κατανομής του δικαιώματος υπηρεσίας. Όπως η ίδια εκπρόσωπος εξήγησε, η συγκεκριμένη τροποποίηση προτείνεται ύστερα από σύσταση της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα προς το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς η Επίτροπος θεωρεί ότι η υφιστάμενη υποχρέωση για κοινοποίηση των εν λόγω καταλόγων στους επαρχιακούς λειτουργούς εργασίας είναι υπερβολική και στην ουσία αχρείαστη, καθώς ήδη υπάρχουν και εφαρμόζονται λιγότερο παρεμβατικά μέτρα για τον έλεγχο, όπως είναι η ανάρτηση των καταλόγων στο χώρο εργασίας. Συναφώς και ύστερα από σχετικό ερώτημα που τέθηκε από μέλη της κοινοβουλευτικής επιτροπής, η εκπρόσωπος διευκρίνισε ότι η ανάρτηση, σε περίοπτο μέρος του κέντρου αναψυχής, του ονομαστικού καταλόγου και του πίνακα κατανομής του δικαιώματος υπηρεσίας μεταξύ των εργοδοτουμένων δεν παραβιάζει τον περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμο, καθώς τα προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνονται στον κατάλογο είναι μόνο εκείνα που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση του σκοπού της επεξεργασίας και επιπλέον τα δεδομένα αυτά δε χρησιμοποιούνται για άλλο σκοπό εκτός από αυτόν για τον οποίο αρχικά έχει οριστεί, δηλαδή να ενημερώνονται οι εργαζόμενοι στα κέντρα αναψυχής για τους όρους εργασίας των ιδίων και των συναδέλφων τους.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας δήλωσε ότι θα ήταν νομοτεχνικά ορθότερο και επιβάλλεται σε μεταγενέστερο στάδιο να γίνει μια ολοκληρωμένη τροποποίηση της υπό συζήτηση νομοθεσίας, έτσι ώστε οι κανονισμοί να μην αποτελούν πλέον μέρος του βασικού νόμου κάτω από τον τίτλο “Πίνακας” αλλά να γίνει ένα χωριστό κείμενο κανονισμών.

Οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ εξέφρασαν τη συμφωνία τους με τα υπό εξέταση τροποποιητικά σχέδια νόμου, καθώς με αυτά διασφαλίζονται οι βασικοί όροι απασχόλησης των εργαζομένων στα κέντρα αναψυχής, με αποτέλεσμα να τους παρέχεται μεγαλύτερη προστασία, αν ληφθεί μάλιστα υπόψη ότι στη συγκεκριμένη βιομηχανία, που στην πλειοψηφία της αποτελείται από μικρές επιχειρήσεις, είναι δύσκολη η οργάνωση των εργαζομένων συνδικαλιστικά.

Αντίθετα, οι εκπρόσωποι των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ, του ΠΑΣΙΚΑ και της ΟΣΙΚΑ εξέφρασαν τη διαφωνία τους με το προτεινόμενο νομοσχέδιο και τους κανονισμούς.

Ειδικότερα, οι εκπρόσωποι των πιο πάνω οργανώσεων επισήμαναν ότι ζητήματα που άπτονται εργατικών ωφελημάτων και όρων απασχόλησης θα πρέπει να ρυθμίζονται μέσα από ελεύθερες, συλλογικές διαπραγματεύσεις και να διατυπώνονται στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας του κάθε κλάδου ή της κάθε επιχείρησης χωριστά, ανάλογα με την περίπτωση, και δε θα πρέπει να καθορίζονται στο νόμο.

Επίσης, οι ίδιοι εκπρόσωποι εξέφρασαν την αντίθεσή τους με τις προτεινόμενες στο νομοσχέδιο και στους κανονισμούς ποινές, καθώς τις θεωρούν εξοντωτικές με ενδεχόμενο, σε περίπτωση επιβολής τους, να έχουν ως άμεση συνέπεια το κλείσιμο των επιχειρήσεων. Επιπλέον, οι εκπρόσωποι της ΟΕΒ και του ΚΕΒΕ εξέφρασαν τη διαφωνία τους με συγκεκριμένες διατάξεις του υπό εξέταση νομοσχεδίου και των κανονισμών και κυρίως με τις ακόλουθες:

1. Τη διά νόμου επιβολή υποχρέωσης καταβολής τιμαριθμικού επιδόματος στους εργαζομένους. Σύμφωνα με τους ίδιους εκπροσώπους, το ζήτημα αυτό ρυθμίζεται μέσα από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας σε όλους τους κλάδους και αποτελεί αντικείμενο υποδείξεων από σοβαρούς εθνικούς και διεθνείς φορείς, όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Παγκόσμια Τράπεζα, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου κ.λπ., γι’ αυτό και θα ήταν λάθος ένα τόσο αμφιλεγόμενο θέμα να αρχίσει να κατοχυρώνεται νομοθετικά.

2. Τη συμπερίληψη στους κανονισμούς των αργιών επί πληρωμή που δικαιούνται εργαζόμενοι σε κέντρα αναψυχής, καθώς, σύμφωνα με τους ίδιους, οι αργίες κάθε κλάδου καθιερώνονται και τροποποιούνται μέσα από μακροχρόνια εθιμική πρακτική και προσαρμόζονται κατά τρόπο αποτελεσματικό μέσα από τις συλλογικές διαπραγματεύσεις.

3. Την ανάγκη εξασφάλισης της συγκατάθεσης του εργαζόμενου για εργασία κατά τις αργίες, αφού κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε προβλήματα στην ίδια τη λειτουργία των κέντρων αναψυχής, η πλειοψηφία των οποίων καλύπτει τις ζημιές του έτους με την εργασία τα σαββατοκύριακα και τις αργίες. Όπως εξήγησε ο εκπρόσωπος της ΟΕΒ, η εργασία κατά τις ημέρες αυτές είναι εξυπακουόμενος, εγγενής και αυτονόητος όρος απασχόλησης κάθε εργαζόμενου σε κέντρα αναψυχής.

Οι ίδιοι εκπρόσωποι εξέφρασαν επίσης την άποψη ότι το δικαίωμα υπηρεσίας θα πρέπει να καταργηθεί και το ποσό το οποίο αντιστοιχεί στις μονάδες κάθε εργαζόμενου θα πρέπει να ενσωματωθεί στους βασικούς μισθούς και τους μισθούς πρόσληψης κάθε ειδικότητας, όπως προβλέπεται στη σχετική συλλογική σύμβαση.

Στα πλαίσια της διεξαγωγής της συζήτησης που ακολούθησε την επιτροπή απασχόλησαν οι ενστάσεις που τέθηκαν από τις εργοδοτικές οργανώσεις και ιδιαίτερα το θέμα του ύψους των προτεινόμενων ποινών, καθώς και η σχετική πρόνοια των προτεινόμενων κανονισμών που απαιτεί τη συγκατάθεση του εργαζόμενου σε κέντρο αναψυχής για την απασχόλησή του κατά τις αργίες. Η επιτροπή συμφώνησε με τη θέση των πιο πάνω οργανώσεων για το ότι οι προτεινόμενες ποινές είναι πολύ υψηλές και εισηγήθηκε τη μείωσή τους σε ποινές φυλάκισης που δεν υπερβαίνουν τους τρεις μήνες και σε χρηματικές ποινές που δεν υπερβαίνουν τα €5.000. Περαιτέρω, η επιτροπή θεώρησε δικαιολογημένη την ένσταση της εργοδοτικής πλευράς στο ότι δε θα πρέπει να απαιτείται η συγκατάθεση του υπαλλήλου για την απασχόλησή του κατά τις αργίες. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τόσο το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων όσο και οι εργοδοτικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις συμφώνησαν με τις πιο πάνω εισηγήσεις της επιτροπής.

Στη βάση των πιο πάνω εισηγήσεων της επιτροπής, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ετοίμασε αναθεωρημένα κείμενα του νομοσχεδίου και των κανονισμών, τα οποία κατέθεσε στην επιτροπή.

Ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, υιοθετούν τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου και των κανονισμών, όπως αυτά έχουν τελικά διαμορφωθεί, τόσο από πλευράς ουσίας με την ενσωμάτωση των εισηγήσεων της πλειοψηφίας της επιτροπής όσο και από νομοτεχνικής άποψης, γι’ αυτό και κατά πλειοψηφία εισηγούνται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο και την έγκριση των κανονισμών.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου και των κανονισμών στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

17 Νοεμβρίου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων