Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για το νομοσχέδιο «Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Ανδρέας Αγγελίδης
Τάσος Μητσόπουλος Νικόλας Παπαδόπουλος
Αριστοφάνης Γεωργίου Γιαννάκης Ομήρου
Γιαννάκης Θωμά  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 26ης Μαρτίου και 12ης Νοεμβρίου 2009. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Γραφείου του Εφόρου Ασφαλίσεων, ο πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Δικηγόρων Νόμου, ώστε να καταστεί υποχρεωτική η ασφάλιση των δικηγόρων από αδειούχο ασφαλιστική εταιρεία σε περίπτωση αμέλειας κατά την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, οι λόγοι που επιβάλλουν την προτεινόμενη τροποποίηση είναι οι ακόλουθοι:

1. Η απόφαση του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Συλλόγων Δικηγόρων που καθορίζει τα ελάχιστα επίπεδα επαγγελματικής ασφάλισης των Ευρωπαίων δικηγόρων και η οποία έπρεπε να είχε εφαρμοστεί από όλα τα μέλη του συμβουλίου, περιλαμβανομένου και του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2008.

2. Η Οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, που αφορά τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και η οποία πρέπει να ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο πριν από τις 28 Δεκεμβρίου 2009. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Οδηγία αυτή, τα κράτη μέλη υποχρεώνονται να μεριμνούν, ώστε οι πάροχοι υπηρεσιών οι οποίες ενέχουν άμεσο και συγκεκριμένο κίνδυνο για την υγεία ή την ασφάλεια του αποδέκτη ή τρίτου ή τη χρηματοοικονομική ασφάλεια του αποδέκτη να συνάπτουν κατάλληλη ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης σε σχέση με τη φύση και την έκταση του κινδύνου ή να προβλέπουν οποιαδήποτε άλλη ισοδύναμη ή ουσιαστική, συγκρίσιμη ως προς το σκοπό της, εγγύηση ή ανάλογη διευθέτηση.

3. Ο Κανονισμός 32 των περί Δεοντολογίας των Δικηγόρων Κανονισμών του 2002 προβλέπει ότι ο δικηγόρος δύναται να είναι διαρκώς και μέσα σε λογικά όρια ασφαλισμένος για την επαγγελματική του ευθύνη, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση και την έκταση των κινδύνων που αναλαμβάνει με την άσκηση της δραστηριότητάς του.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως επισήμανε επίσης στην επιτροπή ότι το νομοσχέδιο ετοιμάστηκε από τη Νομική Υπηρεσία σε συνεννόηση με τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο και τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.

Ειδικότερα, στο υπό αναφορά νομοσχέδιο, όπως αυτό αρχικά κατατέθηκε στη Βουλή, προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Η υποχρέωση των δικηγόρων κατά την έκδοση ή ανανέωση επαγγελματικής άδειας να είναι ασφαλισμένοι από αδειούχο ασφαλιστική εταιρεία έναντι επαγγελματικής αμέλειας.

2. Η δυνατότητα του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου να προβαίνει σε συλλογική ασφάλιση των μελών του, ώστε οι δικηγόροι που καλύπτονται από αυτή να απαλλάσσονται της υποχρέωσης χωριστής ασφάλισης.

3. Ο καθορισμός του ελάχιστου ποσού ασφάλισης.

4. Η ασφάλιση να καλύπτει ολόκληρη την περίοδο που ισχύει η άδεια άσκησης επαγγέλματος, δηλαδή από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, και να συνεχίζει να ισχύει για περαιτέρω περίοδο δύο ετών από το χρόνο παύσης της άσκησης της δικηγορίας.

5. Η ασφάλιση να καλύπτει τον ίδιο το δικηγόρο, όλους τους νυν και πρώην συνεταίρους, τους μετόχους της Δικηγορικής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (ΔΕΠΕ) στην οποία τυχόν είναι μέτοχος, τους ασκούμενους στο γραφείο του δικηγόρους, τους υπαλλήλους και τους εκπροσώπους του ιδίου και της εταιρείας.

Στο στάδιο της μελέτης του νομοσχεδίου, την επιτροπή απασχόλησαν ορισμένα ζητήματα που ηγέρθηκαν από τον πρόεδρο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.

Ειδικότερα, ο πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου ενημέρωσε την επιτροπή ότι, στα πλαίσια της προσπάθειας να διευκολυνθεί η συμμόρφωση των μελών του συλλόγου με τον προτεινόμενο νόμο και ύστερα από διαβούλευση που είχε για το σκοπό αυτό με ασφαλιστικές εταιρείες, διαφάνηκε ότι οι τελευταίες διατηρούν επιφυλάξεις σε σχέση με τους όρους του ασφαλιστήριου εγγράφου. Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, διαφάνηκε ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες για την παροχή ασφαλιστικής κάλυψης σε δικηγόρο έναντι επαγγελματικής αμέλειας θέτουν ως όρο την ύπαρξη ενιαίας και συνεχούς ασφάλισης, όρος που δε διασφαλίζεται, σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος δικηγόρος, μετά τη διάπραξη αμέλειας, ασφαλίζεται σε άλλη ασφαλιστική εταιρεία. Επιπρόσθετα, δεν ικανοποιούν τους δικηγόρους οι απόψεις των ασφαλιστικών εταιρειών ως προς το ελάχιστο ποσό της ζημιάς για το οποίο αυτές δε θα καταβάλλουν αποζημίωση.

Αναφορικά με τα πιο πάνω ζητήματα, η εκπρόσωπος του Γραφείου του Εφόρου Ασφαλίσεων ανέφερε ότι το ζήτημα της συνεχούς ασφάλισης δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του εφόρου, αφού αυτός δεν επεμβαίνει στη σύναψη οποιωνδήποτε συμβολαίων με τις ασφαλιστικές εταιρείες. Για το ίδιο ζήτημα ο εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου ανέφερε στην επιτροπή ότι συνήθως σε σχέση με επαγγελματική αμέλεια ο ασφαλιζόμενος αντιμετωπίζει πρόβλημα, όταν αλλάζει ασφαλιστική εταιρεία.

Υπό το φως των πιο πάνω ζητημάτων και προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα καταστεί πρακτικά δυνατή η ασφάλιση των δικηγόρων έναντι επαγγελματικής αμέλειας για συμμόρφωσή τους με την υπό θεσμοθέτηση υποχρέωσή τους, η επιτροπή κάλεσε τον πρόεδρο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου να διαβουλευθεί με τις ασφαλιστικές εταιρείες επί των θεμάτων για τα οποία διατυπώθηκαν επιφυλάξεις και να την ενημερώσει σχετικά.

Ανταποκρινόμενος στην πιο πάνω παράκληση της επιτροπής, ο πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, σε μεταγενέστερο στάδιο, την ενημέρωσε ότι, έπειτα από περαιτέρω διαβούλευση μεταξύ των μελών του συλλόγου και ασφαλιστικών εταιρειών, έχουν αρθεί οι κυριότερες επιφυλάξεις των δύο πλευρών σε σχέση με τα πιο πάνω ζητήματα και ότι, ως αποτέλεσμα της εξέλιξης αυτής, έχει ήδη επιδειχθεί ενδιαφέρον από ασφαλιστικές εταιρείες, για να προχωρήσουν στην παροχή της ζητούμενης ασφάλισης. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τον ίδιο, θα είναι αποτελεσματικότερο, αν οι επιμέρους όροι της ασφάλισης αφεθούν να καθοριστούν με απόφαση του συμβουλίου ύστερα από περαιτέρω συζήτηση με τις ασφαλιστικές εταιρείες. Με βάση τα πιο πάνω, ο ίδιος εισηγήθηκε στην επιτροπή την τροποποίηση του κειμένου του νομοσχεδίου αφενός με την προσθήκη σε αυτό πρόνοιας σύμφωνα με την οποία το ελάχιστο ποσό ασφάλισης και οι όροι του ασφαλιστήριου εγγράφου θα καθορίζονται με απόφαση του συμβουλίου του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και αφετέρου με την απάλειψη των σχετικών με τα θέματα αυτά προνοιών του νομοσχεδίου. Περαιτέρω, εισηγήθηκε η έναρξη της ισχύος του προτεινόμενου νόμου να είναι η 1η Ιανουαρίου 2010.

Με τις πιο πάνω εισηγήσεις συμφώνησαν όλοι όσοι παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθέτησε όλες τις εισηγήσεις που υπέβαλε ο πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και, αφού διαμόρφωσε ανάλογα το κείμενο του νομοσχεδίου, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2009».

 

17 Νοεμβρίου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων