Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τους κανονισμούς «Οι περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2009»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Ντίνος Χατζηνικόλας
Άγγελος Βότσης Αβέρωφ Νεοφύτου
Σταύρος Ευαγόρου Μαρίνος Σιζόπουλος
Γιάννος Λαμάρης Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τους υπό αναφορά κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 2 και 9 Νοεμβρίου 2009. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Με τους υπό αναφορά κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τον περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμο, σκοπείται:

1. η εναρμόνιση της ασφαλιστικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2005/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005 σχετικά με τις αντασφαλίσεις,

2. η προσαρμογή των περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Κανονισμών στον περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμο, σύμφωνα με τις τροποποιήσεις που επήλθαν σ’ αυτόν,

3. η καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του πιο πάνω νόμου.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφεραν οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, αλλά και τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι κυριότερες τροποποιήσεις αφορούν τα ακόλουθα:

1. Την προσθήκη των φράσεων “αντασφαλιστική επιχείρηση” και “αντασφαλιστικές εργασίες” στις διατάξεις των κανονισμών, όπου γίνεται αναφορά σε ασφαλιστική εταιρεία/επιχείρηση και ασφαλιστικές εργασίες, αντίστοιχα.

2. Την εισαγωγή ρυθμίσεων που αφορούν τις προϋποθέσεις για την έγκριση του Φορέα Ειδικού Σκοπού από τον Έφορο Ασφαλίσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμου.

3. Τη μετατροπή σε ευρώ των ποσών που αναφέρονται σε λίρες Κύπρου, σύμφωνα με την καθορισμένη συναλλαγματική ισοτιμία, με στρογγυλοποίηση προς τα κάτω.

Σημειώνεται ότι αρμόδια υπηρεσία για την εφαρμογή των υπό αναφορά κανονισμών είναι η Υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία είναι η αρμόδια εποπτική αρχή ελέγχου των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών εταιρειών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς των υπό συζήτηση κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως αυτοί έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

 

 

10 Νοεμβρίου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων