Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τους κανονισμούς «Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Ειδικό Καθεστώς Αγροτών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2009»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Ντίνος Χατζηνικόλας
Άγγελος Βότσης Αβέρωφ Νεοφύτου
Σταύρος Ευαγόρου Μαρίνος Σιζόπουλος
Γιάννος Λαμάρης Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τους υπό αναφορά κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 2 και 9 Νοεμβρίου 2009. Στο στάδιο της εξέτασης των κανονισμών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ).

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, είναι η διαγραφή της διάταξης με την οποία παρέχεται η ευχέρεια στον έφορο ΦΠΑ να ακυρώσει την ένταξη ή την παραμονή αγρότη στο ειδικό καθεστώς, όταν το πρόσωπο αυτό έχει προβεί σε οποιαδήποτε πληρωμή για συμβιβασμό αδικημάτων, καθώς και η διαγραφή της ευχέρειας για ένταξη ή παραμονή αγρότη στο ειδικό καθεστώς, όταν το πρόσωπο αυτό έχει καταδικαστεί για αδίκημα σε σχέση με ΦΠΑ.

Στα πλαίσια της συζήτησης των υπό αναφορά κανονισμών, η εκπρόσωπος της Υπηρεσίας ΦΠΑ ανέφερε ότι το ειδικό καθεστώς αγροτών είναι ένα εναλλακτικό σύστημα σε σχέση με τη λειτουργία του κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ για την ένταξη των αγροτών στο ΦΠΑ. Σύμφωνα με το καθεστώς αυτό, οι αγρότες διεκδικούν προς επιστροφή ποσό ΦΠΑ με βάση ένα καθορισμένο ποσοστό επί της αξίας των αγαθών και υπηρεσιών που πωλούν σε εγγεγραμμένους για σκοπούς ΦΠΑ πελάτες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, το ειδικό καθεστώς αγροτών, το οποίο ρυθμίζεται από τον περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμο και τους σχετικούς κανονισμούς, παρέχει την ευχέρεια στον έφορο ΦΠΑ να ακυρώσει την ένταξη ή παραμονή αγρότη στο ειδικό καθεστώς, όταν έχει προβεί σε οποιαδήποτε πληρωμή για συμβιβασμό αδικημάτων με βάση τον περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμο.

Στο στάδιο της συζήτησης των υπό αναφορά κανονισμών, η εκπρόσωπος της Υπηρεσίας ΦΠΑ ανέφερε ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις κρίνονται αναγκαίες, γιατί αποτελεί βασική αρχή ότι ο συμβιβασμός αδικήματος δεν μπορεί να επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις στο πρόσωπο το οποίο έχει προβεί σε συμβιβασμό για το αδίκημά του. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την ίδια εκπρόσωπο, η διάταξη η οποία διαγράφεται, που σκοπό είχε την προστασία των δημόσιων εσόδων από πρόσωπα που δε συμμορφώνονται με τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, δεν μπορεί να εξυπηρετήσει αυτό το σκοπό, δεδομένου ότι ο αποκλεισμός του αγρότη που έχει καταδικαστεί για αδίκημα από το ειδικό καθεστώς συνεπάγεται την ένταξή του στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, όπου ανήκουν όλα τα υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα. Σύμφωνα με την εφαρμογή του κανονικού καθεστώτος, το πρόσωπο αυτό θα λαμβάνει και πάλι επιστροφή του φόρου, δεδομένου ότι ο φόρος εισροών των αγροτών, δηλαδή ο φόρος επί των αγορών τους, τον οποίο συμψηφίζουν με το φόρο εκροών τους, δηλαδή το φόρο επί των πωλήσεών τους, υπερβαίνει συνήθως το φόρο εκροών τους.

Ο εκπρόσωπος του ΚΟΑΠ δήλωσε ότι συμφωνεί με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις των υπό συζήτηση κανονισμών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

 

10 Νοεμβρίου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων