Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για το νομοσχέδιο «Ο περί Εγκατάστασης και Χρήσης Αυτόματων Εξωτερικών Απινιδωτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009»

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου
Στέλλα Κυριακίδου Αθηνά Κυριακίδου
Ανδρέας Κυπριανού Στέλιος Ιερωνυμίδης
Γιάννος Λαμάρης Μαρίνος Σιζόπουλος
Ντίνα Ακκελίδου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε αρκετές συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 7 Μαΐου και 29 Οκτωβρίου 2009. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Εγκατάστασης και Χρήσης Αυτόματων Εξωτερικών Απινιδωτών Νόμου, ώστε η ισχύς όλων των διατάξεών του, περιλαμβανομένων και αυτών που έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ, να αρχίσει σε ημερομηνία που θα καθορίσει το Υπουργικό Συμβούλιο με γνωστοποίησή του που θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το άρθρο 13 της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας, έχουν τεθεί σε ισχύ μόνο ορισμένες διατάξεις της, ενώ, σύμφωνα με την ίδια διάταξη, οι υπόλοιπες θα τεθούν σε ισχύ εν όλω ή εν μέρει με γνωστοποίηση του Υπουργικού Συμβουλίου που θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Ειδικότερα, έχουν τεθεί σε ισχύ:

1. οι διατάξεις της που καθορίζουν ρητά τους χώρους στους οποίους υποχρεωτικά εγκαθίστανται αυτόματοι εξωτερικοί απινιδωτές από τις 19 Μαρτίου 2009 και

2. οι διατάξεις της που αφορούν την υποχρεωτική εγκατάσταση αυτόματων εξωτερικών απινιδωτών σε δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμούς ή ιδιωτικές επιχειρήσεις όπου εργοδοτούνται ή διακινούνται πέραν των πεντακοσίων προσώπων την ημέρα από τις 19 Ιουνίου 2009, ημερομηνία μεταγενέστερη της ημερομηνίας κατάθεσης του υπό αναφορά νομοσχεδίου στη Βουλή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Υγείας, η προτεινόμενη με το υπό αναφορά νομοσχέδιο τροποποίηση κρίθηκε αναγκαία, για να παρασχεθεί στους κυβερνητικούς αρμόδιους ο αναγκαίος χρόνος να προβούν στην αναθεώρηση ποικίλων διατάξεων της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας, περιλαμβανομένων και αυτών που δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ, με στόχο να καταστεί αποτελεσματική η εφαρμογή της.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ανέφερε στην επιτροπή ότι από νομικής πλευράς δεν υπάρχει οποιοδήποτε κώλυμα σε σχέση με την αναστολή των διατάξεων της πιο πάνω βασικής νομοθεσίας, οι οποίες έχουν ήδη μεμονωμένα τεθεί σε ισχύ, παρά το γεγονός ότι συγκεκριμένες υπηρεσίες, οργανισμοί και επιχειρήσεις έχουν προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προς συμμόρφωσή τους με τις διατάξεις που τους υποχρεώνουν να εγκαθιστούν αυτόματους εξωτερικούς απινιδωτές.

Σημειώνεται ότι, πριν ακόμη κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία το υπό αναφορά νομοσχέδιο στη Βουλή, απασχόλησε την επιτροπή συναφές με την υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία θέμα, στα πλαίσια του οποίου συζητήθηκαν τα προβλήματα που έχουν προκύψει σε σχέση με την εφαρμογή της. Στην εν λόγω συνεδρία της επιτροπής, στην οποία παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Εφόρου Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών, του Κυπριακού Συμβουλίου Αναζωογόνησης, του ΚΕΒΕ, του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, της Παγκύπριας Συνεργατικής Συνομοσπονδίας και του Συνδέσμου Αντιπροσώπων Ιατρικού και Επιστημονικού Εξοπλισμού Κύπρου, επισημάνθηκε από όλους τους παρευρισκόμενους ότι η υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία παρουσιάζει πολλές αδυναμίες και τονίστηκε η ανάγκη αναθεώρησης ορισμένων διατάξεών της, αφού προηγουμένως παρασχεθεί ο αναγκαίος χρόνος στο αρμόδιο υπουργείο να διαβουλευτεί με όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές.

Στα πλαίσια της συζήτησης του υπό αναφορά νομοσχεδίου η επιτροπή εξέφρασε επιφυλάξεις σε σχέση με την προτεινόμενη στο νομοσχέδιο αναστολή των υπό αναφορά διατάξεων σε ημερομηνία που θα καθορίσει το Υπουργικό Συμβούλιο και εξέφρασε τη θέση πως η υπό αναφορά αναστολή της ισχύος τους θα πρέπει να γίνει για ορισμένο χρονικό διάστημα, το οποίο θα πρέπει να καθοριστεί στον προτεινόμενο νόμο. Περαιτέρω, η επιτροπή ζήτησε πρόσθετα στοιχεία και επεξηγήσεις από τους κυβερνητικούς αρμόδιους για ποικίλα ζητήματα που άπτονται της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας και ενημερώθηκε για ορισμένες τροποποιήσεις που προτίθεται το Υπουργείο Υγείας να επιφέρει σ’ αυτήν, προκειμένου να καταστεί αποτελεσματική.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, στη βάση της πιο πάνω ενημέρωσης που έτυχε και με τη σύμφωνη γνώμη των εκπροσώπων του Υπουργείου Υγείας, αποφάσισε να διαμορφώσει το κείμενο του υπό αναφορά νομοσχεδίου, ώστε να ανασταλεί η εφαρμογή των υπό αναφορά διατάξεων μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2010 αντί μέχρι την ημερομηνία που θα καθορίσει το Υπουργικό Συμβούλιο με γνωστοποίησή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, όπως προτείνεται στο νομοσχέδιο.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή, αφού διαμόρφωσε το κείμενο του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σύμφωνα με τα πιο πάνω, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

 

 

 

 

2 Νοεμβρίου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων