Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για τους κανονισμούς «Οι περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2009»

Παρόντες:

Αντρέας Φακοντής, πρόεδρος Ανδρέας Κυπριανού
Πανίκκος Σταυριανός Σοφοκλής Φυττής
Πανίκος Χάμπας Στέλιος Ιερωνυμίδης
Κυριάκος Χατζηγιάννη Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 15 και 22 Οκτωβρίου 2009. Στην πρώτη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Τμήματος Τελωνείων του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου. Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου και η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων Κύπρου, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 5 του περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) Κανονισμών, ώστε να αντικατασταθεί από τη σχετική πρόνοια η αναφορά στον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 259/93 του Συμβουλίου της 1ης Φεβρουαρίου 1993 με την αναφορά στον Κανονισμό (ΕΚ) 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2006 για τις μεταφορές αποβλήτων και να παραχωρηθεί στον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος το δικαίωμα να τροποποιεί με διάταγμά του το Παράρτημα V των υφιστάμενων κανονισμών.

Σύμφωνα με το επεξηγηματικό σημείωμα που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, η τελευταία τροποποίηση κρίθηκε αναγκαία, ώστε να επιτυγχάνεται άμεσα η μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των τεχνικών τροποποιήσεων της Οδηγίας 2002/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά με τον περιορισμό χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, η οποία αναθεωρείται συχνά λόγω της συνεχούς ανάπτυξης της τεχνολογίας στον τομέα αυτό.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών, όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί από νομοτεχνικής άποψης.

 

26 Οκτωβρίου 2009

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων