Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τους κανονισμούς «Οι περί Βιοκτόνων Κανονισμοί του 2009»

Παρόντες:

Ντίνος Χατζηνικόλας, πρόεδρος Κυριάκος Χατζηγιάννη
Πανίκος Χάμπας Σοφοκλής Φυττής
Γιαννάκης Γαβριήλ Αντώνης Αντωνίου
Γεώργιος Τάσου Φειδίας Σαρίκας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε τους υπό αναφορά κανονισμούς σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 2 Ιουλίου, 17 Σεπτεμβρίου και 15 Οκτωβρίου 2009. Στο στάδιο της μελέτης των κανονισμών αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και του Τμήματος Γεωργίας του ίδιου υπουργείου, του Γενικού Χημείου του Κράτους και των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του ΚΕΒΕ, του Κυπριακού Συνδέσμου Φυτοπροστασίας και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, “Αγροτική” και “Παναγροτικός Σύνδεσμος”. Το Συμβούλιο Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων και ο Ευρωαγροτικός Σύνδεσμος Κύπρου, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 44 του περί Βιοκτόνων Νόμου, είναι η θέσπιση δευτερογενούς νομοθεσίας, ώστε να καταστεί αποτελεσματικότερη η εφαρμογή του πιο πάνω νόμου. Ειδικότερα, στους υπό εξέταση κανονισμούς περιλαμβάνονται πρόνοιες για την επιβολή τελών αναφορικά με την εξέταση και αξιολόγηση βιοκτόνων και δραστικών ουσιών, για τον έλεγχο της ποιότητας των προϊόντων αυτών, καθώς και για τη διαδικασία εγγραφής εργοστασίων παρασκευής βιοκτόνων, σύμφωνα με τις σχετικές κοινοτικές Οδηγίες.

Σημειώνεται ότι οι υπό αναφορά κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή και μελετήθηκαν από την επιτροπή μαζί με σχετικό νομοσχέδιο, το οποίο ψηφίστηκε πρόσφατα σε νόμο από την ολομέλεια του σώματος.

Σημειώνεται επίσης ότι στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίας της επιτροπής το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας κατέθεσε αναθεωρημένο κείμενο των εν λόγω κανονισμών για σκοπούς διόρθωσης ορισμένων νομοτεχνικών σημείων.

Στο στάδιο της εξέτασης του νομοσχεδίου και των κανονισμών, ο εκπρόσωπος του Κυπριακού Συνδέσμου Φυτοπροστασίας εισηγήθηκε, μεταξύ άλλων, τη μείωση του ύψους των τελών που προτείνονται για την υποβολή των αιτήσεων, όπως αυτές προβλέπονται από τη νομοθεσία. Αιτιολογώντας την πιο πάνω εισήγηση, ο ίδιος εκπρόσωπος αναφέρθηκε στο μικρό μέγεθος της κυπριακής αγοράς, το οποίο σε συνδυασμό με τα υψηλά χρηματικά τέλη θα καταστήσει την κυπριακή αγορά μη ελκυστική για τις ξένες εταιρείες. Επιπρόσθετα, ο ίδιος εκπρόσωπος επισήμανε ότι το ύψος των προτεινόμενων τελών είναι πολύ μεγαλύτερο από το ύψος των τελών που ισχύουν για τα φυτοφάρμακα και τα κτηνιατρικά φάρμακα, τα οποία αποτελούν παρόμοιου είδους προϊόντα.

Οι εκπρόσωποι των αγροτικών οργανώσεων τόνισαν την ανάγκη αναθεώρησης του ύψους των προτεινόμενων τελών που περιλαμβάνονται στους υπό συζήτηση κανονισμούς, ώστε αυτό να μη μετακυλιστεί στους καταναλωτές, και εισηγήθηκαν τον καθορισμό ανώτατου ορίου κέρδους στα φυτοφάρμακα και στα βιοκτόνα, έτσι ώστε να ελέγχεται η τιμή πώλησής τους.

Η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κάλεσε τα αρμόδια κυβερνητικά τμήματα όπως:

1. σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, μελετήσουν το ενδεχόμενο μείωσης των υπό συζήτηση τελών και

2. ενημερώσουν την επιτροπή κατά πόσο είναι εφικτή η επιβολή ανώτατου ορίου κέρδους στην τιμή πώλησης φυτοφαρμάκων και βιοκτόνων.

Συναφώς, το Τμήμα Γεωργίας, με επιστολή του ημερομηνίας 9 Ιουλίου 2009, ενημέρωσε την επιτροπή ότι, κατόπιν συνεννόησης με τον Κυπριακό Σύνδεσμο Φυτοπροστασίας, συμφωνήθηκε η μείωση των προτεινόμενων τελών για τις αιτήσεις που υποβάλλονται για τους σκοπούς της βασικής νομοθεσίας. Συνακόλουθα, το πιο πάνω τμήμα κατέθεσε με την ίδια επιστολή δεύτερο αναθεωρημένο κείμενο των σχετικών κανονισμών, στο οποίο περιλαμβάνονται τα νέα αναθεωρημένα ποσά.

Επιπρόσθετα, με νεότερη επιστολή του, ημερομηνίας 14 Αυγούστου 2009, διαβίβασε στην επιτροπή σχετική επιστολή του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ημερομηνίας 6 Αυγούστου 2009, με την οποία επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τον περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμο, αλλά και με σχετική γνωμάτευση του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ο καθορισμός τιμής, ορίου ή ποσοστού κέρδους σε προϊόντα φυτοφαρμάκων ή βιοκτόνων ή οποιωνδήποτε άλλων προϊόντων ή υπηρεσιών θεωρείται περιορισμός, νόθευση ή στρέβλωση του ανταγωνισμού στη σχετική αγορά και ως εκ τούτου καθίσταται εξαιρετικά δύσκολος, αν όχι αδύνατος.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών από την ολομέλεια του σώματος, όπως αυτοί έχουν τελικά διαμορφωθεί με βάση τα πιο πάνω.

27 Οκτωβρίου 2009

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων