Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τους κανονισμούς «Οι περί της Λειτουργίας των Κρεοπωλείων Κανονισμοί του 2009»

Παρόντες:

Ντίνος Χατζηνικόλας, πρόεδρος Κυριάκος Χατζηγιάννη
Πανίκος Χάμπας Σοφοκλής Φυττής
Γιαννάκης Γαβριήλ Αντώνης Αντωνίου
Γεώργιος Τάσου Φειδίας Σαρίκας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε αριθμό συνεδριάσεών της που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 10 Απριλίου 2008 και 15 Οκτωβρίου 2009. Στο στάδιο της μελέτης του νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Τμήματος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Εξωτερικών, ο διευθυντής και εκπρόσωποι του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως του Υπουργείου Εσωτερικών, εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Παγκύπριου Συνδέσμου Κρεοπωλών, του Παγκύπριου Συνδέσμου Καταναλωτών, της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής, της Συντονιστικής Επιτροπής Οργανώσεων και Ομάδων Αιγοπροβατοτρόφων, του Παγκύπριου Συνδέσμου Εργαστηρίων Κοπής Κρέατος, του Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας, του Συνδέσμου Τυροκόμων, της Παγκύπριας Οργάνωσης Ποιμνιοτρόφων, του Συνδέσμου Προμηθευτών Προϊόντων Ευρείας Κατανάλωσης, της ΠΟΒΕΚ, του ΚΕΒΕ, της ΟΕΒ και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, “Αγροτική”, “Παναγροτικός Σύνδεσμος” και “Ευρωαγροτικός Σύνδεσμος Κύπρου”. Ο Παγκύπριος Κτηνιατρικός Σύλλογος, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Πτηνοτρόφων, το Κεντρικό Σφαγείο Κοφίνου, ο Οργανισμός Αγελαδοτρόφων, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Θαλασσοκαλλιέργειας, ο Σύνδεσμος Βιομηχάνων Αλλαντοποιίας, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Παστεριωτών, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Χοιροτρόφων και ο Σύνδεσμος Βιομηχάνων Παγωτού, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στην επιτροπή. Ωστόσο, αριθμός των πιο πάνω οργανώσεων γνωστοποίησαν τις θέσεις τους στην επιτροπή με γραπτά υπομνήματά τους. Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 16 του περί Υγιεινής Παραγωγής Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης και Διάθεσής τους στην Αγορά, καθώς και για άλλα Συναφή Θέματα Νόμου, είναι η θέσπιση δευτερογενούς δικαίου για την εναρμόνιση του εθνικού νομοθετικού πλαισίου με το ευρωπαϊκό δίκαιο και πιο συγκεκριμένα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων.

Ειδικότερα, με τους υπό εξέταση κανονισμούς προτείνονται, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες ρυθμίσεις:

1. Ο ορισμός του κρεοπωλείου ως της εγκατάστασης στην οποία κρέας, υποπροϊόντα κρέατος, κρεατοπαρασκευάσματα και αλλαντικά προοριζόμενα για ανθρώπινη κατανάλωση εκτίθενται προς λιανική πώληση και περιλαμβάνει τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο εντός υπεραγορών και παντοπωλείων ο οποίος δημιουργείται για τον ίδιο σκοπό.

2. Ο καθορισμός των διαδικασιών και των προϋποθέσεων εγγραφής των κρεοπωλείων σε μητρώο εγγεγραμμένων κρεοπωλείων που τηρείται από το διευθυντή του Τμήματος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.

3. Η περιγραφή των γενικών απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν τα κρεοπωλεία και των υγειονομικών όρων αναφορικά με το προσωπικό που απασχολείται σε αυτά.

4. Ο καθορισμός των διαδικασιών αναστολής της λειτουργίας κρεοπωλείου και κατ’ επέκταση της ενδεχόμενης διαγραφής του από το μητρώο.

5. Ο καθορισμός των όρων παραλαβής, διάθεσης και μεταφοράς των κατεψυγμένων και νωπών κρεάτων στους χώρους των κρεοπωλείων.

6. Ο καθορισμός των απαιτήσεων για την παραγωγή και των όρων διάθεσης κρεατοπαρασκευασμάτων σε κρεοπωλεία.

7. Ο καθορισμός των διαδικασιών διενέργειας ελέγχων, δειγματοληψιών, επιθεωρήσεων και εργαστηριακών εξετάσεων από τους επίσημους κτηνίατρους.

8. Ο καθορισμός των κατηγοριών κατάταξης των σφαγίων, των κρεάτων και των υποπροϊόντων τους σε σχέση με τη δυνατότητα για ανθρώπινη κατανάλωση.

9. Ο καθορισμός των διαδικασιών κατάσχεσης και καταστροφής ή/και άλλης διάθεσης ακατάλληλων για ανθρώπινη κατανάλωση προϊόντων, καθώς και η παροχή δικαιώματος υποβολής ένστασης σε σχέση με αυτές.

Σημειώνεται ότι οι υπό αναφορά κανονισμοί μελετήθηκαν στην επιτροπή μαζί με τροποποιητικό νομοσχέδιο της βασικής νομοθεσίας, το οποίο ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή σε νόμο. Σημειώνεται επίσης ότι, στα πλαίσια της εξέτασης των κανονισμών, η εκτελεστική εξουσία κατέθεσε εισηγήσεις αναφορικά με τα ακόλουθα:

1. Την αντικατάσταση της προβλεπόμενης στους κανονισμούς πρόνοιας για καταβολή τέλους ύψους πενήντα λιρών (£50) εφάπαξ με την αίτηση εγγραφής στο μητρώο κρεοπωλείων με την υποχρέωση καταβολής τέλους ακαθόριστου ύψους και τη διαγραφή της πρόνοιας για μη επιστροφή του τέλους, σε περίπτωση μη εγγραφής του κρεοπωλείου.

2. Τη διεύρυνση της προβλεπόμενης πρόνοιας για τη διάθεση κρεάτων από κρεοπωλείο, η οποία επιτρεπόταν μόνο στα όρια της επαρχίας που αυτό λειτουργεί, ώστε αυτή να επιτρέπεται και σε ακτίνα δεκαπέντε χιλιομέτρων από το κρεοπωλείο.

Στο στάδιο της κατ’ άρθρο συζήτησης των προνοιών των υπό εξέταση κανονισμών η επιτροπή αποφάσισε να εισηγηθεί τα ακόλουθα:

1. Την παράταση από δεκαπέντε σε σαράντα πέντε ημέρες του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο υπεύθυνος επιχείρησης τροφίμων δικαιούται να υποβάλει γραπτή ιεραρχική προσφυγή στον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, στην περίπτωση που η αίτησή του για παραχώρηση άδειας λειτουργίας εγκατάστασης απορριφθεί από το Τμήμα Κτηνιατρικών Υπηρεσιών. Επιπρόσθετα, την προσθήκη πρόνοιας, σύμφωνα με την οποία ο πιο πάνω αρμόδιος υπουργός εξετάζει και αποφασίζει σε σχέση με την προσφυγή εντός σαράντα πέντε ημερών από την ημερομηνία υποβολής της τελευταίας.

2. Την επαναφορά του ποσού των ογδόντα ευρώ (€80) εφάπαξ (προηγουμένως πενήντα λίρες) που υποχρεούται ο υπεύθυνος επιχείρησης τροφίμων να καταβάλει με την αίτηση για εγγραφή στο μητρώο κρεοπωλείων και το οποίο δεν επιστρέφεται σε περίπτωση μη εγγραφής.

3. Τον καθορισμό της ημερομηνίας δημοσίευσης των υπό συζήτηση κανονισμών στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ως την ημερομηνία έναρξης της ισχύος τους, αντί αυτή να καθορίζεται με σχετική γνωστοποίηση του Υπουργικού Συμβουλίου. Παράλληλα, η επιτροπή εισηγείται την περίληψη μεταβατικής πρόνοιας για την παραχώρηση εξάμηνου διαστήματος προσαρμογής στα κρεοπωλεία που λειτουργούν βάσει των υφιστάμενων κανονισμών.

4. Τη διαγραφή της αρχικής πρόνοιας για τον περιορισμό διάθεσης κρεάτων εντός των ορίων της επαρχίας στην οποία λειτουργεί το κρεοπωλείο, αλλά και την απόρριψη της πιο πάνω αναφερθείσας εισήγησης της εκτελεστικής εξουσίας, έτσι ώστε η διάθεση κρεάτων να γίνεται χωρίς οποιουσδήποτε γεωγραφικούς περιορισμούς.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα τάσσεται υπέρ της έγκρισης των υπό αναφορά κανονισμών από την ολομέλεια του σώματος, όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί με βάση τα πιο πάνω και αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος τους, ώστε να αναφέρονται ως «Οι περί Υγιεινής Παραγωγής Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης και Διάθεσής τους στην Αγορά καθώς και για άλλα Συναφή Θέματα (Λειτουργία Κρεοπωλείων) Κανονισμοί του 2009».

 

27 Οκτωβρίου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων