Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για τους κανονισμούς «Οι περί Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου (Ταμείο Προνοίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2009» και «Οι περί Ταμείου Προνοίας Τακτικού Ωρομίσθιου Προσωπικού του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου Κανονισμοί του 2009»

Παρόντες:

Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Γιαννάκης Γαβριήλ
Γεώργιος Τάσου Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου
Ανδρέας Θεμιστοκλέους Αθηνά Κυριακίδου
Γιάννος Λαμάρης Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε τους πρώτους υπό αναφορά κανονισμούς σε αρκετές συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο χρονικό διάστημα μεταξύ 7ης Νοεμβρίου 2006 και 13ης Οκτωβρίου 2009.

Η επιτροπή εξέτασε επίσης τους δεύτερους υπό αναφορά κανονισμούς σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 29 Σεπτεμβρίου 2009, καθώς και στις 6 και 13 Οκτωβρίου 2009.

Στα πλαίσια των πιο πάνω συνεδριάσεων κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Υπουργείου Οικονομικών (Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού), του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου (ΘΟΚ), της Ένωσης Ηθοποιών Κύπρου, καθώς και των συντεχνιών ΣΥΘΟΚ-ΟΗΟ-ΣΕΚ και ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ.

Σκοπός των πρώτων υπό αναφορά κανονισμών είναι η τροποποίηση των υφιστάμενων κανονισμών περί Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου (Ταμείο Προνοίας), οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 19 του περί Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου Νόμου, ώστε να γίνονται υποχρεωτικά μέλη του ταμείου προνοίας οι προσωρινοί υπάλληλοι του ΘΟΚ με τη συμπλήρωση ενός έτους υπηρεσίας και οι προσλαμβανόμενοι με σύμβαση για χρονική περίοδο ενός έτους και άνω. Οι πιο πάνω υπάλληλοι θα καθίστανται μέλη του ταμείου προνοίας αναδρομικά από την ημερομηνία του διορισμού τους.

Με την προτεινόμενη αυτή τροποποίηση το υφιστάμενο ταμείο προνοίας θα παραμείνει μόνο για το καλλιτεχνικό προσωπικό και συγκεκριμένα για τους ηθοποιούς με ετήσια σύμβαση και το διευθυντή, που είναι και αυτός συμβασιούχος, και παράλληλα θα δημιουργηθεί ξεχωριστό ταμείο προνοίας για το ωρομίσθιο προσωπικό.

Επισημαίνεται ότι με τους ισχύοντες κανονισμούς καλύπτονται και τα μέλη του ωρομίσθιου προσωπικού και οι ωρομίσθιοι εργάτες, για τους οποίους ο ΘΟΚ δήλωσε ότι θα προβεί σε ξεχωριστή ρύθμιση όσον αφορά το δικό τους ταμείο προνοίας.

Στα πλαίσια όμως της συζήτησης των πρώτων υπό αναφορά κανονισμών ενώπιον της επιτροπής προέκυψε θέμα όσον αφορά τη ρύθμιση και του ταμείου προνοίας του ωρομίσθιου προσωπικού. Ειδικότερα, τόσο η Νομική Υπηρεσία όσο και το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού υπέδειξαν προς το αρμόδιο υπουργείο και το ΘΟΚ ότι, για να μην υπάρξει κενό, πρέπει να ετοιμαστούν παράλληλα και σχετικοί κανονισμοί για το ταμείο προνοίας του ωρομίσθιου προσωπικού, οι οποίοι πρέπει να προωθηθούν ταυτόχρονα για έγκριση από τη Βουλή μαζί με τους κανονισμούς για το ταμείο προνοίας του καλλιτεχνικού προσωπικού.

Για το λόγο αυτό ετοιμάστηκαν και κατατέθηκαν στη Βουλή σχετικοί κανονισμοί, οι οποίοι εξετάστηκαν από την επιτροπή τον Ιούνιο του 2007 και αφορούσαν το ταμείο προνοίας του τακτικού ωρομίσθιου προσωπικού. Στα πλαίσια όμως της εξέτασης των εν λόγω κανονισμών, οι δύο ενδιαφερόμενες συντεχνίες ΟΗΟ-ΣΕΚ και ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ είχαν εισηγηθεί να επέλθουν σ’ αυτούς οι ακόλουθες δύο αλλαγές:

1. Να περιληφθεί και το επίδομα ακανόνιστου ωραρίου στον ορισμό του όρου “ωρομίσθιο”, αφού όμως πρώτα επέλθει σχετική συμφωνία μεταξύ του ΘΟΚ και των συντεχνιών στα πλαίσια ανανέωσης της συλλογικής σύμβασης του ωρομίσθιου προσωπικού.

2. Να περιληφθεί στον ορισμό του Κανονισμού 15, που αφορά στην κατοχύρωση της αγοραστικής αξίας των χρημάτων του ταμείου, η δέσμευση του συμβουλίου του ΘΟΚ ότι θα καλύπτει τη διαφορά της κατοχύρωσης.

Η επιτροπή με βάση τα πιο πάνω υπέδειξε προς τα εμπλεκόμενα μέρη την ανάγκη να έλθουν σε συνεννόηση, ώστε, εάν επέλθει σχετική συμφωνία μεταξύ τους, να τροποποιηθεί ανάλογα το κείμενο των εν λόγω κανονισμών και να το καταθέσουν εκ νέου στη Βουλή για έγκριση.

Οι δύο πιο πάνω αλλαγές υιοθετήθηκαν τόσο από τα εμπλεκόμενα υπουργεία -Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και Υπουργείο Οικονομικών (Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού)- όσο και από το ΘΟΚ και στη συνέχεια εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο, με αποτέλεσμα τον Απρίλη του 2009 να κατατεθούν στη Βουλή νέοι κανονισμοί.

Οι νέοι αυτοί κανονισμοί είναι οι δεύτεροι υπό αναφορά κανονισμοί, στους οποίους περιλαμβάνονται οι αλλαγές που εισηγήθηκαν οι δύο συντεχνίες.

Σκοπός των δεύτερων υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 19 του περί Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου Νόμου, είναι η ίδρυση ξεχωριστού ταμείου προνοίας για το ωρομίσθιο προσωπικό του οργανισμού, έτσι ώστε οι σχετικές ρυθμίσεις να συνάδουν με τις ρυθμίσεις για το ταμείο προνοίας του τακτικού ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού.

Με βάση τα πιο πάνω, όλα τα εμπλεκόμενα μέρη συμφώνησαν τόσο με τους πρώτους όσο και με τους δεύτερους υπό αναφορά κανονισμούς, οι οποίοι πρέπει να προωθηθούν ταυτόχρονα προς έγκριση από τη Βουλή.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας υιοθετεί το σκοπό και τις επιδιώξεις και των δύο εν λόγω κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

 

 

20 Οκτωβρίου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων