Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τους κανονισμούς «Οι περί Φόρων Κατανάλωσης (Φορολογικές Απαλλαγές που Εφαρμόζονται στις Εισαγωγές από Κράτος Μέλος Προσωπικών Ειδών που Ανήκουν σε Ιδιώτες) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2009»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Αβέρωφ Νεοφύτου
Σταύρος Ευαγόρου Μαρία Κυριακού
Γιάννος Λαμάρης Νίκος Κουτσού
Ντίνος Χατζηνικόλας  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 12 και 19 Οκτωβρίου 2009. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκε και παρευρέθηκε εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών.

Με τους προτεινόμενους κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 73(1) του περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμου και το άρθρο 31 του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμου, σκοπείται η πλήρης εναρμόνιση με την κοινοτική Οδηγία 83/183/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 28ης Μαρτίου 1983 σχετικά με τις φορολογικές ατέλειες που εφαρμόζονται στις οριστικές εισαγωγές από κράτος μέλος προσωπικών ειδών που ανήκουν σε ιδιώτες.

Σύμφωνα με το υφιστάμενο καθεστώς, στα προσωπικά είδη που εισάγονται στη Δημοκρατία παραχωρείται απαλλαγή από τον οφειλόμενο φόρο κατανάλωσης, νοουμένου ότι έχουν αποκτηθεί σύμφωνα με τους γενικούς όρους φορολογίας που ισχύουν στην εσωτερική αγορά του κράτους μέλους από το οποίο προέρχονται και νοουμένου ότι δεν έχουν τύχει, λόγω εξαγωγής, οποιασδήποτε απαλλαγής και επιστροφής οποιωνδήποτε φόρων κατανάλωσης.

Επειδή η απόκτηση προσωπικών ειδών για τα οποία ζητείται απαλλαγή δεν πρέπει να εξαρτάται από τους γενικούς όρους φορολογίας που ισχύουν στην εσωτερική αγορά κράτους μέλους από το οποίο προέρχονται αλλά από τους όρους φορολογίας που ισχύουν στην εσωτερική αγορά κράτους μέλους, ώστε να μην περιορίζεται με οποιοδήποτε τρόπο η απόκτηση των ειδών αυτών, κρίνεται αναγκαία η ανάλογη τροποποίηση των βασικών κανονισμών.

Περαιτέρω, με τους ίδιους κανονισμούς προτείνεται η παραχώρηση ευχέρειας στο διευθυντή Τελωνείων να καθορίζει σε ειδικές περιπτώσεις, που δικαιολογούνται υπό τις περιστάσεις, ευνοϊκότερες προϋποθέσεις από αυτές που διαλαμβάνονται στους βασικούς κανονισμούς για παραχώρηση απαλλαγής από τους φόρους κατανάλωσης. Προτείνεται επίσης ρύθμιση σύμφωνα με την οποία δε θα παρέχονται απαλλαγές από φόρους κατανάλωσης λιγότερο ευνοϊκές από αυτές που χορηγούνται για τις εισαγωγές από ιδιώτες προσωπικών ειδών προέλευσης τρίτων χωρών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υιοθετεί τους σκοπούς των υπό συζήτηση κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως αυτοί έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

 

 

 

 

20 Οκτωβρίου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων