Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για το νομοσχέδιο «Ο περί Σχεδίου Γεωργικής Ασφάλισης των Αμπελιών από Ανομβρία Νόμος του 2009» και τους κανονισμούς «Οι περί Γεωργικής Ασφάλισης (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2009»

Παρόντες:

Ντίνος Χατζηνικόλας, πρόεδρος Κυριάκος Χατζηγιάννη
Πανίκος Χάμπας Σοφοκλής Φυττής
Γιαννάκης Γαβριήλ Αντώνης Αντωνίου
Γεώργιος Τάσου Φειδίας Σαρίκας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε το υπό αναφορά νομοσχέδιο και τους υπό αναφορά κανονισμούς σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 2 Ιουλίου, 10 Σεπτεμβρίου και 15 Οκτωβρίου 2009. Στο στάδιο της μελέτης του νομοσχεδίου και των κανονισμών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και του Τμήματος Γεωργίας του ίδιου υπουργείου, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ο διευθυντής και εκπρόσωποι του Οργανισμού Γεωργικής Ασφάλισης, καθώς επίσης εκπρόσωποι του Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, “Αγροτική” και “Παναγροτικός Σύνδεσμος”. Ο Ευρωαγροτικός Σύνδεσμος Κύπρου, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στην επιτροπή.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η εναρμόνιση του εθνικού νομοθετικού πλαισίου με τον Κανονισμό (ΕΚ) 479/2008 για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς με τη δημιουργία και λειτουργία ενός αυτόνομου και ανεξάρτητου ασφαλιστικού σχεδίου για την υποχρεωτική ασφάλιση των οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπελιών έναντι ζημιών από ανομβρία.

Ειδικότερα, με το υπό εξέταση νομοσχέδιο προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Ο ορισμός του όρου “ανομβρία” ως της έλλειψης επαρκούς βροχόπτωσης για παρατεταμένη χρονική περίοδο, που έχει ως συνέπεια τη μείωση της αναμενόμενης παραγωγής των αμπελιών, καθώς και ο καθορισμός του Οργανισμού Γεωργικής Ασφάλισης ως του διαχειριστή του σχεδίου.

2. Ο καθορισμός των ασφαλιζόμενων προσώπων, δηλαδή των δικαιούχων/ συμμετεχόντων στο σχέδιο, και των ζημιών που εξαιρούνται από την κάλυψη του σχεδίου.

3. Οι οικονομικοί πόροι του σχεδίου και οι επενδύσεις που δικαιούται να πραγματοποιεί, καθώς επίσης ο έλεγχος διαχείρισης από το Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας.

4. Τα αδικήματα και οι ποινές που επιβάλλονται για την παραβίαση των διατάξεων της υπό συζήτηση νομοθεσίας.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 33 του περί Γεωργικής Ασφάλισης Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Γεωργικής Ασφάλισης Κανονισμών, ώστε να μειωθεί το ασφάλιστρο που καταβάλλεται για την ασφάλιση των συγκεκριμένων ζημιών των αμπελιών, σύμφωνα με το υφιστάμενο σχέδιο γεωργικής ασφάλισης, από 6% σε 5%.

Σημειώνεται ότι το υπό αναφορά νομοσχέδιο και οι υπό αναφορά κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή μαζί με άλλους σχετικούς κανονισμούς, που τιτλοφορούνται «Οι περί Σχεδίου Γεωργικής Ασφάλισης των Αμπελιών από Ανομβρία Κανονισμοί του 2009» και οι οποίοι θα απασχολήσουν την ολομέλεια του σώματος μετά την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο και την έναρξη της ισχύος του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η προτεινόμενη μείωση του ασφαλίστρου από 6% σε 5%, όπως αυτή καθορίζεται στους προτεινόμενους περί Γεωργικής Ασφαλίσεως Κανονισμούς, συνδυάζεται με την παράλληλη επιβολή ασφαλίστρου ύψους 2,5% επί του αναμενόμενου από τα οινοποιήσιμα σταφύλια εισοδήματος, η οποία προτείνεται με τους εκκρεμούντες περί Σχεδίου Γεωργικής Ασφάλισης των Αμπελιών από Ανομβρία Κανονισμούς. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ποσοστό ύψους 2% του πιο πάνω ποσοστού ασφαλίστρου καλύπτεται από κοινοτικούς πόρους και ως εκ τούτου οι παραγωγοί δεν επιβαρύνονται.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου και των υπό αναφορά κανονισμών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο, καθώς και την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών, όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία.

 

 

 

 

20 Οκτωβρίου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων