Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τα νομοσχέδια «Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2009» και «Ο περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2009»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Αβέρωφ Νεοφύτου
Σταύρος Ευαγόρου Μαρία Κυριακού
Γιάννος Λαμάρης Νίκος Κουτσού
Ντίνος Χατζηνικόλας  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τα πιο πάνω νομοσχέδια σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 12 και 19 Οκτωβρίου 2009. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ), του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, της Παγκύπριας Συνεργατικής Συνομοσπονδίας και του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Επενδύσεων.

Σκοπός του πρώτου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, ώστε αφενός να ρυθμιστεί με ενιαίο τρόπο η φορολόγηση των εισοδημάτων από τόκους και αφετέρου να επεκταθεί η φορολογική απαλλαγή που ήδη παρέχει η υφιστάμενη νομοθεσία για τα κέρδη από τη διάθεση τίτλων και για τα κέρδη από τη διάθεση μεριδίων ή μετοχών σε συλλογικά επενδυτικά σχέδια.

Σκοπός του δεύτερου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμου, ώστε να επέλθει σειρά απαλλαγών ή και μειώσεων αναφορικά με την καταβολή έκτακτης αμυντικής εισφοράς, με απώτερο στόχο την ανάπτυξη και λειτουργία των συλλογικών επενδυτικών σχεδίων.

Με το πρώτο νομοσχέδιο προτείνεται ειδικότερα η ενιαία φορολόγηση των εισοδημάτων από τόκους που αποκτώνται τόσο από φυσικά και νομικά πρόσωπα όσο και από συλλογικά επενδυτικά σχέδια. Συγκεκριμένα, προτείνεται η φορολόγηση των εσόδων από τόκους που λαμβάνουν τα συλλογικά επενδυτικά σχέδια μόνο με εταιρική φορολογία (10%) και η απαλλαγή οποιωνδήποτε κερδών προκύπτουν από τη διάθεση μεριδίων τόσο από την εταιρική φορολογία όσο και στο επίπεδο του φυσικού προσώπου επενδυτή.

Με το δεύτερο νομοσχέδιο προβλέπονται ειδικότερα τα ακόλουθα:

1. Η απαλλαγή από την καταβολή έκτακτης αμυντικής εισφοράς των μερισμάτων που λαμβάνουν κυπριακές εταιρείες από εταιρείες στο εξωτερικό, ανεξαρτήτως του ποσοστού συμμετοχής των κυπριακών εταιρειών στο μετοχικό κεφάλαιο των εταιρειών του εξωτερικού.

2. Η μείωση από 15% σε 3% του συντελεστή έκτακτης αμυντικής εισφοράς για τη λογιζόμενη διανομή σε σχέση με τα μη διανεμηθέντα κέρδη των αμοιβαίων κεφαλαίων.

3. Η απαλλαγή από την καταβολή έκτακτης αμυντικής εισφοράς των εσόδων από τόκους που λαμβάνουν τα συλλογικά επενδυτικά σχέδια.

4. Η φορολόγηση των μη διανεμηθέντων κερδών των τελευταίων πέντε ετών ή των κερδών που δεν έχουν φορολογηθεί για σκοπούς λογιζόμενης διανομής με συντελεστή έκτακτης αμυντικής εισφοράς προς 3% (αντί προς 15%) στην περίπτωση διάλυσης αμοιβαίου κεφαλαίου.

5. Η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής έκτακτης αμυντικής εισφοράς στην περίπτωση εξαργύρωσης αμοιβαίου κεφαλαίου ή μετοχής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, τα υπό συζήτηση νομοσχέδια εντάσσονται στα πλαίσια της προσπάθειας για προσέλκυση ξένων κεφαλαίων, ώστε η Κύπρος να καταστεί διεθνές χρηματοοικονομικό κέντρο, με την ενίσχυση ειδικότερα της λειτουργίας του θεσμού των αμοιβαίων κεφαλαίων. Η όλη προσπάθεια έχει στόχο την κατάργηση τυχόν αντικινήτρων που υπάρχουν σήμερα στις διάφορες φορολογικές νομοθεσίες με την επανεξέταση του ισχύοντος φορολογικού καθεστώτος, ώστε να επιτευχθούν διάφορες μειώσεις ή καταργήσεις φορολογιών σε σχέση με τα αμοιβαία κεφάλαια. Αναμένεται ότι με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις τα αμοιβαία κεφάλαια θα καταστούν ανταγωνιστικότερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θα δημιουργηθούν ευνοϊκότερες συνθήκες προσέλκυσης ξένων κεφαλαίων στην Κύπρο.

Στο στάδιο της συζήτησης των υπό αναφορά νομοσχεδίων, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών ανέφεραν ότι το όλο θέμα συζητήθηκε εκτεταμένα σε σωρεία συναντήσεων με τους εμπλεκόμενους φορείς του ιδιωτικού τομέα και ότι, παρά το γεγονός ότι υπήρξαν διαφορετικές απόψεις για μια σειρά ευρύτερων παραμέτρων, σε τελευταία ανάλυση κρίνεται ότι έχει επέλθει συμφωνία αναφορικά με την ουσία των προτεινόμενων τροποποιήσεων.

Οι παριστάμενοι εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων συνδέσμων και φορέων δήλωσαν επίσης ότι συμφωνούν σε γενικές γραμμές με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, αφού με αυτές θα απαλειφθούν πολλά αντικίνητρα προσέλκυσης ξένων επενδύσεων. Οποιαδήποτε σημεία κρίνεται ότι χρήζουν βελτίωσης, όπως είναι ειδικότερα οι υφιστάμενες φορολογικές ρυθμίσεις που αφορούν μερίσματα που λαμβάνουν κυπριακές εταιρείες από εταιρείες του εξωτερικού, αναμένεται ότι, βάσει δέσμευσης του Υπουργού Οικονομικών, θα τύχουν μελέτης και θα προωθηθούν αναλόγως οι αναγκαίες ρυθμίσεις σε εύθετο χρόνο.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση νομοσχεδίων, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή τους σε νόμους, όπως αυτά έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

 

 

20 Οκτωβρίου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων