Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για το νομοσχέδιο «Ο περί Βιοκτόνων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2009»

Παρόντες:

Ντίνος Χατζηνικόλας, πρόεδρος Κυριάκος Χατζηγιάννη
Πανίκος Χάμπας Σοφοκλής Φυττής
Γιαννάκης Γαβριήλ Αντώνης Αντωνίου
Γεώργιος Τάσου Φειδίας Σαρίκας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 2 Ιουλίου και στις 17 και 24 Σεπτεμβρίου 2009. Στο στάδιο της μελέτης του νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και του Τμήματος Γεωργίας του ίδιου υπουργείου, του Γενικού Χημείου του Κράτους και των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του ΚΕΒΕ, του Κυπριακού Συνδέσμου Φυτοπροστασίας και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, “Αγροτική” και “Παναγροτικός Σύνδεσμος”. Το Συμβούλιο Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων και ο Ευρωαγροτικός Σύνδεσμος Κύπρου, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στην επιτροπή.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Βιοκτόνων Νόμου, ώστε να επιτευχθεί η αποτελεσματικότερη εφαρμογή και ο εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τον τομέα της εγγραφής και του ελέγχου κυκλοφορίας βιοκτόνων.

Ειδικότερα, με το υπό εξέταση νομοσχέδιο προτείνονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Η παραχώρηση της δυνατότητας στο Συμβούλιο Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων να μεταβιβάζει τις εκ του νόμου αρμοδιότητές του.

2. Η τροποποίηση της διαδικασίας καταβολής τελών ανανέωσης άδειας βιοκτόνου.

3. Η αύξηση των χρηματικών ποινών στις περιπτώσεις διάπραξης ποινικών αδικημάτων.

4. Η επιβολή διοικητικών κυρώσεων και προστίμων στις περιπτώσεις παραβίασης του νόμου.

5. Η διεύρυνση της προβλεπόμενης στο βασικό νόμο εξουσίας του Υπουργικού Συμβουλίου να εκδίδει κανονισμούς, ώστε να συμπεριλάβει τη ρύθμιση της εγγραφής εργοστασίων που παρασκευάζουν, τυποποιούν ή συσκευάζουν βιοκτόνα, καθώς και τη ρύθμιση της επαγγελματικής χρήσης τους.

Σημειώνεται ότι το υπό εξέταση νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή μαζί με σχετικούς κανονισμούς, οι οποίοι τιτλοφορούνται «Οι περί Βιοκτόνων Κανονισμοί του 2009» και οι οποίοι έτυχαν παράλληλης μελέτης από την επιτροπή. Ωστόσο, οι εν λόγω κανονισμοί θα συζητηθούν στην ολομέλεια του σώματος μετά την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο.

Στο στάδιο της εξέτασης του εν λόγω νομοσχεδίου όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του.

Ειδικότερα, την επιτροπή απασχόλησε η προτεινόμενη πρόνοια με την οποία παρέχεται η εξουσία στο Συμβούλιο Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων να μεταβιβάζει σε οποιοδήποτε πρόσωπο την άσκηση οποιασδήποτε εξουσίας για την εκτέλεση οποιουδήποτε καθήκοντος που ο υπό τροποποίηση νόμος ή οι εκδιδόμενοι δυνάμει αυτού κανονισμοί τού χορηγούν ή του αναθέτουν. Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Γεωργίας, επεξηγώντας τους λόγους της πιο πάνω τροποποίησης, ανέφερε ότι αυτή αποσκοπεί στην αύξηση του βαθμού λειτουργικότητας και αποτελεσματικότητας του νόμου, αφού το Συμβούλιο Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί ικανοποιητικά στις απαιτήσεις που απορρέουν από τον εν λόγω νόμο. Ωστόσο, η επιτροπή, θεωρώντας ότι η προτεινόμενη πρόνοια διατυπώνεται κατά πολύ γενικό τρόπο, εξέφρασε τις επιφυλάξεις της και κάλεσε το αρμόδιο υπουργείο να μελετήσει εκ νέου την υπό συζήτηση πρόνοια και να επανέλθει στην επιτροπή με τις εισηγήσεις του. Συναφώς, το αρμόδιο υπουργείο, υπό το φως του πιο πάνω αιτήματος της επιτροπής, επαναδιατύπωσε την υπό αναφορά πρόνοια και με επιστολή του, ημερομηνίας 25 Σεπτεμβρίου 2009, κατέθεσε αναθεωρημένο κείμενο νομοσχεδίου. Σύμφωνα με την τροποποιημένη διατύπωση της σχετικής πρόνοιας, το Συμβούλιο Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων μεταβιβάζει γραπτώς κάθε φορά σε αρμόδιο δημόσιο λειτουργό την άσκηση συγκεκριμένης εξουσίας και την εκτέλεση καθήκοντος που ο εν λόγω νόμος ή οι εκδιδόμενοι δυνάμει αυτού κανονισμοί τού χορηγούν ή του αναθέτουν.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου, για αυτό και ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφισή του σε νόμο, όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί με βάση την πιο πάνω συμφωνηθείσα τροποποίηση και άλλες νομοτεχνικές διορθώσεις.

 

 

 

21 Οκτωβρίου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων