Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για το νομοσχέδιο «Ο περί Βελτίωσης των Ζώων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009» και τους κανονισμούς «Οι περί Βελτίωσης των Ζώων (Σύνδεσμοι Εκτροφέων, Κριτήρια Εγγραφής στα Γενεαλογικά Βιβλία, Αγώνες Ιπποειδών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2009»

Παρόντες:

Ντίνος Χατζηνικόλας, πρόεδρος Κυριάκος Χατζηγιάννη
Πανίκος Χάμπας Σοφοκλής Φυττής
Γιαννάκης Γαβριήλ Αντώνης Αντωνίου
Γεώργιος Τάσου Φειδίας Σαρίκας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε το υπό αναφορά νομοσχέδιο και τους υπό αναφορά κανονισμούς σε τέσσερις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 18ης Ιουνίου και 15ης Οκτωβρίου 2009. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Τμήματος Γεωργίας του ίδιου υπουργείου, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Κυπριακού Συνδέσμου Εκτροφέων Βοοειδών, του Παγκύπριου Συνδέσμου Χοιροτρόφων, του Παγκύπριου Οργανισμού Αγελαδοτρόφων (ΠΟΑ) Δημόσια Λτδ, της Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου, της Λέσχης Ιπποδρομιών Λευκωσίας, του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Δρομώνων Ίππων Κύπρου και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, “Αγροτική” και “Παναγροτικός Σύνδεσμος”. Η Παγκύπρια Οργάνωση Ποιμνιοτρόφων, η Συντονιστική Επιτροπή Οργανώσεων και Ομάδων Αιγοπροβατοτρόφων και ο Ευρωαγροτικός Σύνδεσμος Κύπρου, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στην επιτροπή.

Σκοπός του υπό εξέταση νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Βελτίωσης των Ζώων Νόμου, ώστε να επιτευχθεί η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2008/73/ΕΚ του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 2008 για την απλούστευση των διαδικασιών καταχώρισης και δημοσίευσης πληροφοριών στον κτηνιατρικό και ζωοτεχνικό τομέα και για την τροποποίηση των Οδηγιών 64/432/ΕΟΚ, 77/504/ΕΟΚ, 88/407/ΕΟΚ, 88/661/ΕΟΚ, 89/361/ΕΟΚ, 89/556/ΕΟΚ, 90/426/ΕΟΚ, 90/427/ΕΟΚ, 90/428/ΕΟΚ, 90/429/ΕΟΚ, 90/539/ΕΟΚ, 91/68/ΕΟΚ, 91/496/ΕΟΚ, 92/35/ΕΟΚ, 92/65/ΕΟΚ, 92/66/ΕΟΚ, 92/119/ΕΟΚ, 94/28/ΕΚ, 2000/75/ΕΚ, της Απόφασης 2000/258/ΕΚ και των Οδηγιών 2001/89/ΕΚ, 2002/60/ΕΚ και 2005/94/ΕΚ.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 24 του περί Βελτίωσης των Ζώων Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Βελτίωσης των Ζώων (Σύνδεσμοι Εκτροφέων, Κριτήρια Εγγραφής στα Γενεαλογικά Βιβλία, Αγώνες Ιπποειδών) Κανονισμών, ώστε να επιτευχθεί η εναρμόνισή τους με το κοινοτικό κεκτημένο και πιο συγκεκριμένα με την πιο πάνω αναφερθείσα Οδηγία 2008/73/ΕΚ.

Ειδικότερα, με τις προτεινόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις εισάγονται, μεταξύ άλλων, διατάξεις που αφορούν την κατάρτιση καταλόγου συνδέσμων ή ενώσεων εκτροφέων που είναι επίσημα αναγνωρισμένοι για την τήρηση ή κατάρτιση γενεαλογικών βιβλίων ζώων καθαρής φυλής, καθώς και ορισμένες υποχρεώσεις κοινοποίησης στοιχείων προς τα κράτη μέλη.

Στα πλαίσια της εξέτασης του υπό αναφορά νομοσχεδίου και των κανονισμών, ο εκπρόσωπος της Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου και της Λέσχης Ιπποδρομιών Λευκωσίας εξέφρασε τη διαφωνία του σε σχέση με τις προτεινόμενες πρόνοιες, υποστηρίζοντας ότι με αυτές δεν επιτυγχάνεται η ορθή μεταφορά του ευρωπαϊκού δικαίου στο εθνικό. Ειδικότερα, επισήμανε, μεταξύ άλλων, ότι οι έννοιες “σύνδεσμοι ή ενώσεις εκτροφέων”, που αναφέρονται στις προτεινόμενες ρυθμίσεις, αποτελούν στενότερες έννοιες από την έννοια “οργανώσεις”, που υπάρχει στην Οδηγία, και, ως εκ τούτου, η απουσία αναγνωρισμένων στην Κύπρο συνδέσμων ή ενώσεων θα δημιουργούσε τεράστιο κενό στην τήρηση των εν λόγω γενεαλογικών βιβλίων, τα οποία, όπως επισήμανε, τηρούνται τα τελευταία σαράντα χρόνια από την Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κάλεσε τους αρμόδιους κυβερνητικούς φορείς όπως, σε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες πλευρές, μελετήσουν περαιτέρω τις πρόνοιες των υπό συζήτηση νομοθετημάτων και επανέλθουν στη Βουλή με σχετικές εισηγήσεις. Οι κυβερνητικοί αρμόδιοι, υιοθετώντας τις υποδείξεις της επιτροπής, επανεξέτασαν τις πρόνοιες των υπό αναφορά νομοθετημάτων και επανήλθαν στην επιτροπή με γραπτές εισηγήσεις, σημειώνοντας ότι αυτές αποτελούν προϊόν συναίνεσης μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων.

Η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της όλα τα πιο πάνω, αποφάσισε ομόφωνα όπως υιοθετήσει τις πιο πάνω προτεινόμενες εισηγήσεις, οι οποίες αφορούν τα ακόλουθα:

1. Την τροποποίηση του ορισμού του όρου “ιδιωτική επιχείρηση”, ώστε να σημαίνει την εταιρεία που συστήνεται και λειτουργεί δυνάμει του περί Εταιρειών Νόμου.

2. Την τροποποίηση της πρόνοιας για το περιεχόμενο των γενεαλογικών βιβλίων που τηρούνται από επίσημα αναγνωρισμένους συνδέσμους ή ενώσεις εκτροφέων.

Επιπρόσθετα με τα πιο πάνω, κατόπιν εισήγησης της επιτροπής, το αρμόδιο υπουργείο συναίνεσε στη μείωση της προτεινόμενης χρηματικής ποινής που προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις από χίλια οκτακόσια ευρώ σε χίλια επτακόσια ευρώ, ώστε να επιτυγχάνεται σωστή μετατροπή του ποσού των λιρών που αναγράφεται στην υφιστάμενη νομοθεσία σε ευρώ.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού διαμόρφωσε ανάλογα τα υπό αναφορά κείμενα σύμφωνα με τις πιο πάνω αποφάσεις της, ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο, καθώς και την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών.

 

 

 

21η Οκτωβρίου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων