Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο «Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009»

Παρόντες:

Ζαχαρίας Κουλίας, πρόεδρος Κλαύδιος Μαυροχάννας
Αντώνης Αντωνίου Γεώργιος Γεωργίου
Αντρέας Φακοντής Γεώργιος Τάσου
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Φειδίας Σαρίκας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε πέντε συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα από τις 28 Απριλίου μέχρι τις 13 Οκτωβρίου 2009. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, της αστυνομίας, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της ΠΟΒΕΚ και της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ). Η ΟΕΒ, το ΚΕΒΕ, οι αυτοκινητιστικές οργανώσεις ΠΕΕΑ, ΣΕΑΚ και ΠΣΕΑ, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Μεταφορέων Α΄ - Ημιφορτηγά (Trailer), ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Μεταφορέων Α΄ - Βαριά Φορτηγά, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Μεταφορέων Α΄ - Αμμοχάλικα και η Παγκύπρια Οργάνωση Αποκαταστάσεως Αναπήρων (ΠΟΑΑ), παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου, ώστε:

1. να επιτευχθεί ο εκσυγχρονισμός του ορισμού του όρου “απόβαρο” σύμφωνα με τον ορισμό που περιέχει η Οδηγία 92/21/ΕΟΚ και το διεθνές Πρότυπο ISO 1176:1990 και να αντικατασταθούν ορισμοί όρων του βασικού νόμου, ώστε να συνάδουν με τους ορισμούς που αποδίδει στους αντίστοιχους όρους ο περί Έγκρισης Τύπου Οχημάτων Νόμος,

2. να παρασχεθεί η δυνατότητα σε πρόσωπο το οποίο κατέχει άδεια οδήγησης στην οποία έχουν σημειωθεί περισσότεροι από οκτώ βαθμοί ποινής για αδικήματα εξώδικης ρύθμισης της παραγραφής τριών από τους πιο πρόσφατους επιβληθέντες βαθμούς ποινής μια φορά κάθε τρία χρόνια, εφόσον το πρόσωπο αυτό παρακολουθήσει ειδικό σεμινάριο οδικής ασφάλειας και πετύχει σε σχετικές εξετάσεις,

3. να ρυθμιστεί ο τρόπος καταβολής τελών από τον οδηγό μηχανοκίνητου οχήματος σε περίπτωση εκφόρτωσης του επιπλέον φορτίου,

4. να καθοριστεί ότι αγωνιστικό όχημα που χρησιμοποιείται ή είναι εγγεγραμμένο σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας για τα μηχανοκίνητα οχήματα απαλλάσσεται από κάθε φόρο ή τέλος που αναφέρεται στο νόμο αυτό,

5. να προβλεφθεί η δυνατότητα επιβολής από το διευθυντή του Τμήματος Οδικών Μεταφορών διοικητικού προστίμου στον οδηγό και το φορτωτή του οχήματος για επιπλέον φόρτωση και άσκησης από τον επηρεαζόμενο ιεραρχικής προσφυγής εναντίον της απόφασης αυτής,

6. να προστεθεί, μεταξύ άλλων, ο όρος “χώρος στάθμευσης οχημάτων για άτομα με αναπηρίες”, σύμφωνα με τον ορισμό του οποίου ο χώρος δεικνύεται με σήμανση και σταθμεύουν σε αυτό μόνο οχήματα που φέρουν το σήμα στάθμευσης αναπήρων, όπως αυτό προβλέπεται στον περί Ατόμων με Αναπηρίες Νόμο.

Στο στάδιο της μελέτης του υπό αναφορά νομοσχεδίου από την επιτροπή διαπιστώθηκε από τα μέλη της ότι οι προτεινόμενες πρόνοιες που αφορούν τη διαγραφή των βαθμών ποινής, κατόπιν παρακολούθησης ειδικού σεμιναρίου οδικής ασφάλειας και επιτυχίας σε σχετικές εξετάσεις, καθώς και οι πρόνοιες που αφορούν την επιβολή διοικητικού προστίμου στον οδηγό και το φορτωτή οχήματος για επιπλέον φόρτωση αυτού παρουσιάζουν κενά και χρήζουν περαιτέρω μελέτης από το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων.

Παράλληλα, σχετικές παρατηρήσεις και επιφυλάξεις για τις πιο πάνω πρόνοιες διατυπώθηκαν και από τους επηρεαζομένους οι οποίοι παρευρέθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής και εξέθεσαν τις απόψεις τους.

Ως εκ τούτου, η επιτροπή αποφάσισε να περιοριστεί στην εξέταση των υπόλοιπων προτεινόμενων διατάξεων, που αφορούν, μεταξύ άλλων, στον εκσυγχρονισμό όρων και ορισμών της ισχύουσας νομοθεσίας, ώστε να συνάδουν με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, και στη ρύθμιση του τρόπου καταβολής τελών από τον οδηγό του οχήματος σε περίπτωση εκφόρτωσης του επιπλέον φορτίου.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τις προτεινόμενες διατάξεις τις οποίες η επιτροπή περιορίστηκε να μελετήσει στο παρόν στάδιο.

Με βάση τα δεδομένα αυτά, η επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα όπως προωθήσει την ψήφιση των συγκεκριμένων προτεινόμενων διατάξεων, όπως αυτές εκτέθηκαν πιο πάνω, και να διαγράψει τις υπόλοιπες πρόνοιες του νομοσχεδίου, οι οποίες θεωρεί ότι χρήζουν περαιτέρω μελέτης.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού διαμόρφωσε ανάλογα το προτεινόμενο κείμενο του νομοσχεδίου σύμφωνα με τα πιο πάνω, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

19 Οκτωβρίου 2009

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων