Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για το νομοσχέδιο «Ο περί Υγιεινής Παραγωγής Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης και Διάθεσής τους στην Αγορά, καθώς και για άλλα Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007»

Παρόντες:

Ντίνος Χατζηνικόλας, πρόεδρος Κυριάκος Χατζηγιάννη
Πανίκος Χάμπας Σοφοκλής Φυττής
Γιαννάκης Γαβριήλ Αντώνης Αντωνίου
Γεώργιος Τάσου Φειδίας Σαρίκας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε αριθμό συνεδριάσεών της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 20 Νοεμβρίου 2007 και 15 Οκτωβρίου 2009. Στο στάδιο της μελέτης του νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Τμήματος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Εξωτερικών, ο διευθυντής και εκπρόσωποι του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως του Υπουργείου Εσωτερικών, εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Παγκύπριου Συνδέσμου Κρεοπωλών, του Παγκύπριου Συνδέσμου Καταναλωτών, της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής, της Συντονιστικής Επιτροπής Οργανώσεων και Ομάδων Αιγοπροβατοτρόφων, του Παγκύπριου Συνδέσμου Εργαστηρίων Κοπής Κρέατος, του Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας, του Συνδέσμου Τυροκόμων, της Παγκύπριας Οργάνωσης Ποιμνιοτρόφων, του Συνδέσμου Προμηθευτών Προϊόντων Ευρείας Κατανάλωσης, της ΠΟΒΕΚ, του ΚΕΒΕ, της ΟΕΒ και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, “Αγροτική”, “Παναγροτικός Σύνδεσμος” και Ευρωαγροτικός Σύνδεσμος Κύπρου. Ο Παγκύπριος Κτηνιατρικός Σύλλογος, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Πτηνοτρόφων, το Κεντρικό Σφαγείο Κοφίνου, ο Οργανισμός Αγελαδοτρόφων, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Θαλασσοκαλλιέργειας, ο Σύνδεσμος Βιομηχάνων Αλλαντοποιίας, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Παστεριωτών, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Χοιροτρόφων και ο Σύνδεσμος Βιομηχάνων Παγωτού, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στην επιτροπή. Ωστόσο, αριθμός των πιο πάνω οργανώσεων γνωστοποίησαν τις θέσεις τους στην επιτροπή με γραπτά υπομνήματά τους.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Υγιεινής Παραγωγής Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης και Διάθεσής τους στην Αγορά, καθώς και για άλλα Συναφή Θέματα Νόμου, ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση του εθνικού νομοθετικού πλαισίου που αφορά την υγιεινή των τροφίμων με το κοινοτικό κεκτημένο και πιο συγκεκριμένα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2002 για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων και τον Κανονισμό (ΕΚ) 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής τροφίμων ζωικής προέλευσης.

Ειδικότερα, με το υπό εξέταση νομοσχέδιο προτείνονται τα ακόλουθα:

1. Η δημιουργία μητρώου καταχώρισης για τις εγκαταστάσεις τροφίμων ζωικής προέλευσης που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 853/2004 και ο καθορισμός των διαδικασιών εγγραφής στο μητρώο αυτό.

2. Ο καθορισμός των διαδικασιών χορήγησης άδειας λειτουργίας των πιο πάνω εγκαταστάσεων και έγκρισης των οχημάτων μεταφοράς τροφίμων ζωικής προέλευσης από το Τμήμα Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.

3. Ο καθορισμός των διαδικασιών διάθεσης κατασχόμενων τροφίμων ζωικής προέλευσης τα οποία κρίνονται ακατάλληλα από την αρμόδια αρχή.

4. Η ρύθμιση της υποχρέωσης των υπεύθυνων επιχειρήσεων τροφίμων ζωικής προέλευσης, ώστε να συμμορφώνονται, μεταξύ άλλων, με τις απαιτήσεις του προαναφερθέντος Κανονισμού (ΕΚ) 178/2002, καθώς και η εξουσιοδότηση της αρμόδιας αρχής να εποπτεύει και να λαμβάνει διοικητικά μέτρα σε σχέση με αυτή.

Σημειώνεται ότι η επιτροπή μελέτησε το υπό αναφορά νομοσχέδιο μαζί με σχετικούς κανονισμούς, που τιτλοφορούνται «Οι περί της Λειτουργίας των Κρεοπωλείων Κανονισμοί του 2008» και οι οποίοι θα απασχολήσουν την ολομέλεια του σώματος κατόπιν της ψήφισης του υπό εξέταση νομοσχεδίου σε νόμο.

Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, αφού ανέλυσε τις κυριότερες τροποποιήσεις του νομοσχεδίου, επισήμανε τη σχετική πρόνοια που αφορά τις προϋποθέσεις έκδοσης άδειας λειτουργίας των εγκαταστάσεων, σημειώνοντας ότι με το νομοσχέδιο προτείνεται η κατάργηση της προϋπόθεσης υποβολής πολεοδομικής άδειας, η οποία αποτελούσε απαίτηση της ισχύουσας νομοθεσίας. Σύμφωνα με τον ίδιο εκπρόσωπο, η τροποποίηση αυτή κρίθηκε αναγκαία, ώστε να αδειοδοτηθούν υφιστάμενες εγκαταστάσεις οι οποίες δεν πληρούν τις πολεοδομικές απαιτήσεις του σχετικού νόμου και συνεπώς δεν τυγχάνουν του ενδεδειγμένου ελέγχου, με αρνητικά συνεπακόλουθα στην οικονομία και στον καταναλωτή και κυρίως στη δημόσια υγεία.

Το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, τόσο διά του εκπροσώπου του όσο και με επιστολή ημερομηνίας 14 Απριλίου 2008, εξέφρασε αρχικά τη διαφωνία του σε σχέση με το προαναφερθέν θέμα, αφού η υιοθέτηση μιας τέτοιας ρύθμισης συγκρούεται με τον περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του οποίου η πολεοδομική άδεια είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση άδειας λειτουργίας των εν λόγω εγκαταστάσεων. Επιπρόσθετα, στην ίδια επιστολή αναφέρεται ότι η ενδεχόμενη παράκαμψη της εν λόγω άδειας θα θέσει σε κίνδυνο τη χωροταξική και πολεοδομική ανάπτυξη των οικιστικών ζωνών και παράλληλα θα δημιουργήσει άνιση μεταχείριση αναφορικά με τις διαδικασίες αδειοδότησης βιομηχανικών εγκαταστάσεων.

Ο εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ανέφερε ότι, παρά την προτεινόμενη κατάργηση της υποχρέωσης εξασφάλισης πολεοδομικής άδειας για την έκδοση άδειας λειτουργίας των εν λόγω εγκαταστάσεων, αυτή θα εξακολουθήσει να αποτελεί απαίτηση για τις υπό αναφορά εγκαταστάσεις σύμφωνα με τον περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο, επισημαίνοντας παράλληλα την ισχύουσα νομολογία και τις γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κάλεσε τα αρμόδια κυβερνητικά τμήματα όπως σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς μελετήσουν περαιτέρω τις πρόνοιες του υπό αναφορά νομοσχεδίου, με σκοπό τη διαμόρφωση κοινά αποδεκτών νομοθετικών ρυθμίσεων. Επιπρόσθετα, η επιτροπή κάλεσε την εκπρόσωπο του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού να εξετάσει το ζήτημα κατά πόσο η ενδεχόμενη υιοθέτηση της θέσης για απάλειψη της πολεοδομικής άδειας ως προϋπόθεσης για εξασφάλιση άδειας λειτουργίας των εγκαταστάσεών τους καθιστά τους αντίστοιχους υπευθύνους επιχειρήσεων τροφίμων μη δικαιούχους οποιωνδήποτε ενισχύσεων.

Οι εκπρόσωποι των αρμόδιων υπουργείων, υιοθετώντας την εισήγηση της επιτροπής, μελέτησαν εκ νέου το νομοσχέδιο μαζί με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και επανήλθαν στην επιτροπή με κοινή απόφαση όπως προωθηθεί η ψήφιση του νομοσχεδίου, όπως αυτό κατατέθηκε από την εκτελεστική εξουσία.

Στο στάδιο της επανεξέτασης του νομοσχεδίου από την επιτροπή ο εκπρόσωπος του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως εξέφρασε την άποψη ότι δεν απαιτείται να γίνει ρητή αναφορά στο νομοσχέδιο για απαίτηση πολεοδομικής άδειας προκειμένου να εκδοθεί άδεια λειτουργίας, καθότι αυτή απαιτείται από άλλη νομοθεσία. Προς τούτο, κατέθεσε στην επιτροπή σχετική επιστολή του τμήματός του προς το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας συμφώνησε με την άποψη του πιο πάνω εκπροσώπου, τονίζοντας ότι, εφόσον το διοικητικό δίκαιο είναι ενιαίο και η υποχρέωση εξασφάλισης πολεοδομικής άδειας απαιτείται από τον περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο, δεν υφίσταται λόγος απαίτησής της και από τον υπό τροποποίηση νόμο.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού διευκρίνισε στην επιτροπή ότι καμιά εγκατάσταση δε θα είναι δικαιούχος χορηγιών, αν δεν έχει εκ των προτέρων εξασφαλίσει πολεοδομική άδεια από το αρμόδιο κυβερνητικό τμήμα.

Παράλληλα, στα πλαίσια της κατ’ άρθρον συζήτησης του νομοσχεδίου, η επιτροπή αποφάσισε να εισηγηθεί την τροποποίηση της σχετικής πρόνοιάς του, ώστε το χρονικό διάστημα εντός του οποίου ο υπεύθυνος επιχείρησης τροφίμων δύναται να υποβάλει γραπτή ιεραρχική προσφυγή στον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος να παραταθεί από δεκαπέντε σε σαράντα πέντε ημέρες, στην περίπτωση που η αίτησή του για παραχώρηση άδειας λειτουργίας εγκατάστασης απορριφθεί από το Τμήμα Κτηνιατρικών Υπηρεσιών. Επιπρόσθετα, η επιτροπή εισηγείται την προσθήκη πρόνοιας, σύμφωνα με την οποία ο πιο πάνω αρμόδιος υπουργός εξετάζει και αποφασίζει επί της ιεραρχικής προσφυγής εντός σαράντα πέντε ημερών από την ημερομηνία υποβολής της τελευταίας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί σύμφωνα με τις πιο πάνω αποφάσεις της.

 

20 Οκτωβρίου 2009

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων