Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Μαρία Κυριακού
Άγγελος Βότσης Μαρίνος Σιζόπουλος
Γιάννος Λαμάρης Νίκος Κουτσού
Αβέρωφ Νεοφύτου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 8 και 12 Οκτωβρίου 2009. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, καθώς και εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων Νόμου, ώστε αφενός να επέλθουν βελτιώσεις στην υφιστάμενη νομοθεσία, βάσει της εμπειρίας που έχει αποκτηθεί από τη μέχρι σήμερα εφαρμογή του βασικού νόμου, και αφετέρου να γίνει πρόβλεψη για την προσθήκη νέων διατάξεων σ’ αυτή που να ρυθμίζουν τη διαδικασία εκτέλεσης αποφάσεων ανάκτησης παράνομα χορηγηθεισών κρατικών ενισχύσεων, οι οποίες εκδίδονται είτε από τον Έφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων είτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ειδικότερα, με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Η περαιτέρω ανάληψη αρμοδιοτήτων από τον Έφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, όπως:

α. η έκδοση αιτιολογημένων αποφάσεων, στις περιπτώσεις που παρατηρείται παράβαση της εν λόγω νομοθεσίας, με σκοπό την αναστολή της εφαρμογής μέτρου κρατικής ενίσχυσης, την άρση της παράβασης και την επιστροφή των χρηματικών ποσών που έχουν ληφθεί κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας,

β. η εξασφάλιση εκθέσεων από τις αρμόδιες αρχές που να περιλαμβάνουν στατιστικά στοιχεία για τις παραχωρούμενες κρατικές ενισχύσεις,

γ. η ευθύνη για την τήρηση εθνικών σωρευτικών ορίων, όπως προβλέπονται από τους σχετικούς κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών.

2. Η υποχρεωτική κοινοποίηση από την αρμόδια αρχή προς τον έφορο της πρόθεσής της για τροποποίηση μέτρου κρατικής ενίσχυσης το οποίο έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτως ώστε ο έφορος να εκδώσει σχετική γνωμοδότηση κατά πόσο η προτιθέμενη τροποποίηση μέτρου ενίσχυσης αποτελεί νέο μέτρο ενίσχυσης.

3. Η προθεσμία μέσα στην οποία μπορεί η αρμόδια αρχή να υποβάλλει συμπληρωματικές πληροφορίες, όταν αυτές της ζητηθούν από τον έφορο.

4. Οι περιπτώσεις στις οποίες ο έφορος μπορεί να διατάζει την αναστολή εφαρμογής μέτρου κρατικής ενίσχυσης, τον τερματισμό της παράνομης χορήγησης κρατικών ενισχύσεων και την ανάκτηση οποιουδήποτε ποσού ενίσχυσης έχει παράνομα χορηγηθεί.

5. Οι διαδικασίες και οι υποχρεώσεις που οφείλει να τηρεί ο υπεύθυνος φορέας, ο οποίος ορίζεται από τον έφορο, κατά την εκτέλεση των αποφάσεων ανάκτησης που εκδίδει ο έφορος ή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

6. Η αποδεικτική αξία που έχουν οι αποφάσεις του εφόρου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στις περιπτώσεις αγωγών για αποζημίωση που ασκούνται ενώπιον του εθνικού δικαστηρίου από πρόσωπα τα οποία υπέστησαν ζημιά από πράξεις ή παραλείψεις της αρμόδιας αρχής.

Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά νομοσχεδίου ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων ανέφερε περαιτέρω ότι με τον προτεινόμενο νόμο καθορίζονται οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούν:

1. η αρμόδια αρχή, όταν αυτή προτίθεται να προβεί σε τροποποίηση μέτρου ενίσχυσης, μετά την εξασφάλιση έγκρισης από τον έφορο, και

2. ο έφορος, όταν πρόκειται να ασκήσει το δικαίωμά του για ανάκληση ή τροποποίηση απόφασης έγκρισης μέτρου κρατικής ενίσχυσης, την οποία έχει ο ίδιος εκδώσει, η οποία βασίστηκε σε ανακριβείς πληροφορίες ή λανθασμένα στοιχεία.

Επιπροσθέτως των πιο πάνω, ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων ενημέρωσε την επιτροπή ότι η Κύπρος βρίσκεται μεταξύ των κρατών μελών όπου δεν έχουν διαγνωσθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οποιαδήποτε κρούσματα παράνομης ενίσχυσης.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, του μέλους της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου, γι’ αυτό και εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και το μέλος της βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

13 Οκτωβρίου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων