Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, αναπλ. πρόεδρος Μαρίνος Σιζόπουλος
Σταύρος Ευαγόρου Μη μέλη της επιτροπής:
Γιάννος Λαμάρης Άγγελος Βότσης
Αβέρωφ Νεοφύτου Ντίνος Χατζηνικόλας
Μαρία Κυριακού  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 21η Σεπτεμβρίου και στις 5 Οκτωβρίου 2009. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και ο Έφορος Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών (ΥΕΑΣΕ).

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο των προνοιών της Οδηγίας 2007/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με τους διαδικαστικούς κανόνες και τα κριτήρια αξιολόγησης για την προληπτική αξιολόγηση της απόκτησης και της αύξησης συμμετοχών στο μετοχικό κεφάλαιο οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα, καθώς και προνοιών της Οδηγίας 2006/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2008 σχετικά με την ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων.

Επισημαίνεται ότι το υπό αναφορά νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 11 Ιουνίου 2009, ενώ τα κράτη μέλη όφειλαν να μεταφέρουν τις διατάξεις της εν λόγω Οδηγίας στην εθνική τους νομοθεσία μέχρι την 21η Μαρτίου 2009.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, το υπό συζήτηση νομοσχέδιο σκοπό έχει να ρυθμίσει, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Τη σύγκλιση των εποπτικών πρακτικών και τη διασφάλιση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Την παροχή εξουσιοδότησης στην επιτροπή της ΥΕΑΣΕ να εκδώσει κανονιστική πράξη που να διέπει τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες λειτουργίας συστημάτων ή μηχανισμών ανταλλαγής, συγκέντρωσης και παροχής δεδομένων των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων (ΣΠΙ) που σχετίζονται με την αξιολόγηση του αξιόχρεου των πελατών και των συνδεδεμένων με αυτούς προσώπων, καθώς και τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες συνεργασίας με άλλα αντίστοιχα συστήματα στη Δημοκρατία ή στο εξωτερικό.

3. Την κατάργηση του τραπεζικού απορρήτου στα ΣΠΙ σε σχέση με την αποκάλυψη στοιχείων πελατών, στα πλαίσια των διευθετήσεων που αναφέρονται στην Οδηγία 2006/48/ΕΚ.

Σημειώνεται ότι η κοινοτική Οδηγία 2007/44/ΕΚ στην ουσία δεν έχει πρακτική εφαρμογή στα ΣΠΙ της Κύπρου, λόγω των διατάξεων της συνεργατικής νομοθεσίας που προβλέπουν περί μίας ψήφου για κάθε μέλος.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Εφόρου ΥΕΑΣΕ, για το λόγο αυτό κρίθηκε σκόπιμο όπως οι πρόνοιες της σχετικής κοινοτικής Οδηγίας υιοθετηθούν όπως προτείνεται με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο, δηλαδή μέσω της έκδοσης κανονιστικής απόφασης της ΥΕΑΣΕ.

Η εν λόγω κανονιστική απόφαση θα εφαρμόζεται, σε περίπτωση που εγγεγραμμένα στο εξωτερικό ΣΠΙ, τα οποία δε διέπονται από την αρχή της μίας ψήφου για κάθε μέλος, λάβουν άδεια λειτουργίας στην Κύπρο από τον Έφορο ΥΕΑΣΕ. Όπως συναφώς αναφέρεται σε σχετική επιστολή που κατατέθηκε στην επιτροπή, ημερομηνίας 30 Σεπτεμβρίου 2009, το προσχέδιο της σχετικής κανονιστικής απόφασης έχει καταρτιστεί και εγκριθεί καταρχάς από την επιτροπή της ΥΕΑΣΕ και θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας αμέσως μετά τη δημοσίευση του υπό ψήφιση σχετικού νομοσχεδίου. Στην εν λόγω κανονιστική απόφαση έχουν περιληφθεί όλες οι πρόνοιες της Οδηγίας 2007/44/ΕΚ.

Αναφορικά με το σύστημα αξιολόγησης του αξιόχρεου των πελατών των ΣΠΙ, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής σε σχέση με την ανάλυση του αντικτύπου των προτεινόμενων ρυθμίσεων, εξετάστηκε το ενδεχόμενο της δημιουργίας του πιο πάνω συστήματος με εθελοντική συνεργασία των ΣΠΙ (όπως ενδέχεται να πράξουν οι εμπορικές τράπεζες), κρίθηκε όμως ορθότερο, λόγω του μεγάλου αριθμού των ΣΠΙ και του γεγονότος ότι θα αρθεί το απόρρητο με τη διαβίβαση πληροφοριών προσωπικών δεδομένων, η όλη ρύθμιση να προωθηθεί μέσω της ψήφισης σχετικής νομοθεσίας.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ο προτεινόμενος νόμος δεν επηρεάζει το κόστος εγκατάστασης για νέες επιχειρήσεις. Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία αξιολόγησης της ικανότητας και καταλληλότητας των αξιωματούχων και των διευθυντικών στελεχών των ΣΠΙ, η προτεινόμενη νομοθεσία αυξάνει το διοικητικό κόστος λόγω του αυξημένου χρόνου που θα απαιτείται για τη συλλογή και αξιολόγηση στοιχείων, αλλά κατ’ επέκταση επιτρέπει τη διεξαγωγή αποτελεσματικότερων και πιο σύντομων εποπτικών ελέγχων από την ΥΕΑΣΕ. Παρομοίως, όσον αφορά την αξιολόγηση του αξιόχρεου των πελατών και των συνδεδεμένων με αυτούς προσώπων, μακροπρόθεσμα θα επηρεάσει θετικά το χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων των ΣΠΙ με την εξοικονόμηση δαπανών και διοικητικού κόστους λόγω της μείωσης του κόστους στην παρακολούθηση καθυστερημένων δανείων, στη διαγραφή οφειλών και στις προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων.

Σημειώνεται ότι κατά την ετοιμασία του υπό συζήτηση νομοσχεδίου ζητήθηκαν οι απόψεις της Παγκύπριας Συνεργατικής Συνομοσπονδίας, της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Λτδ και του Συνδέσμου Γραμματέων-Διευθυντών Συνεργατικών Ιδρυμάτων Κύπρου, οι εκπρόσωποι των οποίων εξέφρασαν τη σύμφωνη γνώμη τους.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του αναπληρωτή προέδρου της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, γι’ αυτό εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σε νόμο.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

6 Οκτωβρίου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων