Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, αναπλ. πρόεδρος Μαρίνος Σιζόπουλος
Σταύρος Ευαγόρου Μη μέλη της επιτροπής:
Γιάννος Λαμάρης Άγγελος Βότσης
Αβέρωφ Νεοφύτου Ντίνος Χατζηνικόλας
Μαρία Κυριακού  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 21η Σεπτεμβρίου και στις 5 Οκτωβρίου 2009. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και η Έφορος Ασφαλίσεων.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι κυρίως η εναρμόνιση της βασικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2007/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τους διαδικαστικούς κανόνες και τα κριτήρια για την προληπτική αξιολόγηση της απόκτησης και της αύξησης της συμμετοχής φυσικών ή νομικών προσώπων στο μετοχικό κεφάλαιο οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα, καθώς και τον καθορισμό σαφούς και διαφανούς διαδικασίας αξιολόγησης της πιο πάνω προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, προτείνονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Η υποχρέωση κάθε υποψήφιου αγοραστή ο οποίος προτίθεται να αποκτήσει άμεσα ή έμμεσα ειδική συμμετοχή στο κεφάλαιο ή στα δικαιώματα ψήφου μιας κυπριακής ασφαλιστικής εταιρείας να κοινοποιήσει το γεγονός αυτό γραπτώς στον Έφορο Ασφαλίσεων και να δηλώσει το ακριβές ποσοστό της συμμετοχής προς έγκριση από τον έφορο.

2. Ο καθορισμός κριτηρίων για την αξιολόγηση από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές των υποψήφιων αγοραστών, λαμβάνοντας υπόψη διάφορα στοιχεία (φήμη, πείρα, χρηματοοικονομική ευρωστία, ικανότητα, εξέταση πιθανής διάπραξης νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας).

3. Η θεσμοθέτηση στενής συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων εποπτικών αρχών σε άλλο κράτος μέλος ή σε άλλο κλάδο κατά την αξιολόγηση της καταλληλότητας ενός υποψήφιου αγοραστή.

4. Ο καθορισμός μέγιστων προθεσμιών για την ολοκλήρωση της προληπτικής αξιολόγησης, με δικαίωμα παράτασης του μέγιστου χρόνου από τον έφορο, σε περίπτωση που ο υποψήφιος αγοραστής είναι μη υποκείμενο σε εποπτεία που ρυθμίζεται από την κοινότητα πρόσωπο.

5. Το δικαίωμα υποβολής γραπτής ένστασης του υποψήφιου αγοραστή εντός της περιόδου αξιολόγησης, σε περίπτωση που ο έφορος κρίνει ότι ο υποψήφιος αγοραστής δεν είναι πρόσωπο κατάλληλο για να διασφαλίσει τη συνετή και χρηστή διαχείριση της κυπριακής ασφαλιστικής εταιρείας.

6. Η υποχρέωση για γραπτή κοινοποίηση εκ μέρους κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου προς τον Έφορο Ασφαλίσεων ισχύει και στην περίπτωση που το πρόσωπο αυτό παύσει να κατέχει άμεσα ή έμμεσα ειδική συμμετοχή σε ασφαλιστική επιχείρηση.

Περαιτέρω, με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο προτείνονται, πέραν των πιο πάνω, τα ακόλουθα:

1. Η εναρμόνιση με την Απόφαση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 14ης Μαΐου 2008, σύμφωνα με την οποία όλα τα κράτη μέλη καλούνται όπως διασφαλίσουν το αργότερο μέχρι τα μέσα του έτους 2009 ότι οι εθνικές τους εποπτικές αρχές θα ενσωματώσουν στις αρμοδιότητές τους τις διαστάσεις της προώθησης της εποπτικής σύγκλισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο και της διασφάλισης της χρηματοοικονομικής σταθερότητας.

2. Η διαγραφή της αναφοράς που γίνεται στον περί Συγκάλυψης, Έρευνας και Δήμευσης Εσόδων από Ορισμένες Εγκληματικές Πράξεις Νόμο του 1996, όπως τροποποιήθηκε έκτοτε, νομοθεσία η οποία έχει καταργηθεί, και η αντικατάστασή της με την αντίστοιχη αναφορά στον περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμο του 2007.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την Οδηγία 2007/44/ΕΚ, η ημερομηνία μέχρι την οποία όλα τα κράτη μέλη, περιλαμβανομένης και της Κυπριακής Δημοκρατίας, θα έπρεπε να μεταφέρουν τις διατάξεις της εν λόγω Οδηγίας στην εθνική έννομή τους τάξη ήταν η 21η Μαρτίου 2009. Επισημαίνεται όμως ότι το υπό συζήτηση νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 11 Ιουνίου 2009.

Σημειώνεται επίσης ότι, με βάση τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, κατά την ετοιμασία του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, το Υπουργείο Οικονομικών ενημέρωσε σχετικά το Σύνδεσμο Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου, ο οποίος δήλωσε ότι συμφωνεί με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις.

Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά νομοσχεδίου επισημάνθηκε στους κυβερνητικούς αρμόδιους από τον αναπληρωτή πρόεδρο της επιτροπής ότι κατά τη μεταφορά της κοινοτικής Οδηγίας στο εθνικό δίκαιο, ενδεχομένως από παράλειψη, δεν έγινε πρόνοια, όπως προβλέπεται σε αυτή, για προθεσμία δύο εργάσιμων ημερών εντός της οποίας η αρμόδια αρχή, εφόσον ενίσταται στην προτεινόμενη απόκτηση συμμετοχής, θα πρέπει να ενημερώνει σχετικά τον υποψήφιο αγοραστή εγγράφως, χωρίς η προθεσμία αυτή να υπερβαίνει τη μέγιστη προβλεπόμενη προθεσμία των εξήντα ημερών εντός της οποίας διενεργείται η αξιολόγηση.

Υπό το φως της πιο πάνω παρατήρησης, η Έφορος Ασφαλίσεων, αφού ανέλαβε να μελετήσει το θέμα, ενημέρωσε την επιτροπή με επιστολή της, ημερομηνίας 24 Σεπτεμβρίου 2009, ότι το υπό συζήτηση νομοσχέδιο θα πρέπει να διαμορφωθεί αναλόγως από νομοτεχνικής πλευράς, ώστε να περιλάβει την πιο πάνω αναφερόμενη προθεσμία.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, κατά πλειοψηφία του αναπληρωτή προέδρου της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, γι’ αυτό και εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί από νομοτεχνικής πλευράς σύμφωνα με τα πιο πάνω.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

6 Οκτωβρίου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων