Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Στατιστικών των Συναλλαγών Αγαθών μεταξύ Κρατών Μελών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, αν. πρόεδρος Νίκος Κουτσού
Σταύρος Ευαγόρου Μη μέλη της επιτροπής:
Αβέρωφ Νεοφύτου Άγγελος Βότσης
Μαρία Κυριακού Ντίνος Χατζηνικόλας
Μαρίνος Σιζόπουλος  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 21η και στις 28 Σεπτεμβρίου 2009. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η μείωση των χρηματικών επιβαρύνσεων που επιβάλλονται στους εμπορευομένους σε περιπτώσεις μη έγκαιρης υποβολής της δήλωσης “Intrastat”, καθώς και κατάθεσης δήλωσης που περιέχει ουσιώδη παράλειψη ή/και ανακρίβεια.

Ειδικότερα προβλέπονται:

1. μείωση της χρηματικής επιβάρυνσης για καθυστέρηση υποβολής της δήλωσης “Intrastat” από οκτώ ευρώ (€8) ημερησίως, με μέγιστη επιβάρυνση διακόσια σαράντα ευρώ (€240) για κάθε μηνιαία δήλωση, σε δεκαπέντε ευρώ (€15) για κάθε μηνιαία δήλωση και

2. μείωση της χρηματικής επιβάρυνσης από πενήντα ένα ευρώ (€51) σε δεκαπέντε ευρώ (€15) για δήλωση που περιέχει ουσιώδη παράλειψη ή/και ανακρίβεια.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ενώπιον της επιτροπής ο εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), το σύστημα “Intrastat” αφορά τη συλλογή πληροφοριών μέσω των περιοδικών δηλώσεων που υποβάλλονται από τα εγγεγραμμένα στο Μητρώο ΦΠΑ πρόσωπα τα οποία πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές συναλλαγές και έχει ως στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας και της εγκυρότητας των στατιστικών του ενδοκοινοτικού εμπορίου. Όπως σημείωσε, αρμόδια για την εφαρμογή της υπό αναφορά νομοθεσίας είναι η Υπηρεσία ΦΠΑ σε συνεργασία με τη Στατιστική Υπηρεσία.

Συμπληρώνοντας, ο εν λόγω εκπρόσωπος ανέφερε ότι με την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρατηρήθηκε ότι το ποσοστό συμμόρφωσης των εμπορευομένων με την υπό αναφορά νομοθεσία ήταν μεγάλο, συνεπώς κρίθηκε ότι οι χρηματικές επιβαρύνσεις θα έπρεπε να μειωθούν, αφού κρίνονται δυσανάλογες σε σχέση με τις αντίστοιχες παραβάσεις. Επιπρόσθετα, σημείωσε ότι η προτεινόμενη μείωση των χρηματικών επιβαρύνσεων συμπίπτει με τις εισηγήσεις της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία συνιστά την εκούσια συμμόρφωση με χαμηλές χρηματικές επιβαρύνσεις στις περιπτώσεις τυπικών παραβάσεων.

Ο ίδιος εκπρόσωπος εισηγήθηκε στην επιτροπή όπως η τροποποίηση της εν λόγω νομοθεσίας ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2010, ούτως ώστε η ημερομηνία αυτή να θεωρηθεί ως σημείο αναφοράς για τον καθορισμό του ύψους των χρηματικών επιβαρύνσεων, ανάλογα με τη χρονική περίοδο που παρατηρείται η παράβαση.

Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά νομοσχεδίου, ο εκπρόσωπος της Υπηρεσίας ΦΠΑ, απαντώντας σε ερωτήσεις μελών της επιτροπής, κατέθεσε επίσης τα ακόλουθα:

1. Τα εγγεγραμμένα στο Μητρώο ΦΠΑ πρόσωπα που υποβάλλουν τη δήλωση “Intrastat” ανέρχονται περίπου στις έξι χιλιάδες (6 000) και οι σχετικές δηλώσεις υποβάλλονται είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη μορφή.

2. Οι περιπτώσεις μη καταβολής των χρηματικών επιβαρύνσεων προχωρούν σε διαδικασία πολιτικών αγωγών, με σκοπό την είσπραξη των καθυστερημένων επιβαλλόμενων χρηματικών επιβαρύνσεων, οι οποίες φτάνουν τις εβδομήντα (70), εκ των οποίων κάποιες αποσύρονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας λόγω συμμόρφωσης των εμπορευομένων.

3. Τα οφειλόμενα ποσά που προκύπτουν από τις παραβάσεις της υπό αναφορά νομοθεσίας, παρ’ όλο που είναι χαμηλά, κρίθηκε αναγκαίο όπως απαιτηθούν μέσω δικαστικών μέτρων, ούτως ώστε να μη συσσωρεύονται και να αυξάνονται, όπως προνοεί η εν λόγω νομοθεσία.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του αναπληρωτή προέδρου της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, του μέλους της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κόμματος, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου και εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο με έναρξη ισχύος την 1η Ιανουαρίου 2010. Ταυτόχρονα, εκφράζει την ευαρέσκειά της για το υψηλό ποσοστό συμμόρφωσης με τη σχετική νομοθεσία. Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

5 Οκτωβρίου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων