Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, αναπλ. πρόεδρος Μαρίνος Σιζόπουλος
Σταύρος Ευαγόρου Μη μέλη της επιτροπής:
Γιάννος Λαμάρης Άγγελος Βότσης
Αβέρωφ Νεοφύτου Ντίνος Χατζηνικόλας
Μαρία Κυριακού  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 21η Σεπτεμβρίου και στις 5 Οκτωβρίου 2009. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και ο πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η εναρμόνιση της βασικής νομοθεσίας με το κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα με τα άρθρα 3 (παράγραφοι 1 μέχρι 3), 7 και 8 της Οδηγίας 2007/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Σεπτεμβρίου 2007, σχετικά με τους διαδικαστικούς κανόνες και τα κριτήρια αξιολόγησης για την προληπτική αξιολόγηση της απόκτησης και της αύξησης συμμετοχών στο μετοχικό κεφάλαιο οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα.

Ειδικότερα, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις καθορίζουν λεπτομερώς:

1. την υποχρέωση του υποψήφιου αγοραστή για γραπτή κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της πρόθεσής του για απόκτηση ή αύξηση της συμμετοχής του σε κυπριακή επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ),

2. τη διαδικασία αξιολόγησης της καταλληλότητας του υποψήφιου αγοραστή που οφείλει να διενεργεί η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αφού κοινοποιηθεί σε αυτήν η πρόθεση του υποψήφιου αγοραστή να αποκτήσει ή να αυξήσει το ποσοστό συμμετοχής του σε ΚΕΠΕΥ,

3. την περίοδο αξιολόγησης από τη μέρα παραλαβής της κοινοποίησης προς την επιτροπή προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής μέχρι την ολοκλήρωση της προληπτικής διαδικασίας αξιολόγησης και

4. τα κριτήρια καταλληλότητας του υποψήφιου αγοραστή που πρέπει να λαμβάνει υπόψη της η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά τη διαδικασία αξιολόγησής του.

Επισημαίνεται ότι το υπό αναφορά νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων την 21η Μαΐου 2009, ενώ τα κράτη μέλη όφειλαν να μεταφέρουν τις διατάξεις της εν λόγω Οδηγίας στην εθνική τους νομοθεσία μέχρι την 21η Μαρτίου 2009.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ενώπιον της επιτροπής η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, οι μέχρι τώρα Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ρύθμιζαν τις περιπτώσεις όπου φυσικό ή νομικό πρόσωπο προτίθετο να αποκτήσει ή να αυξήσει τη συμμετοχή του σε επιχείρηση επενδύσεων δεν καθόριζαν επαρκώς τα κριτήρια προληπτικής αξιολόγησης που θα έπρεπε να λαμβάνουν υπόψη οι εποπτικές αρχές, αλλά ούτε τη διαδικασία αξιολόγησης του υποψήφιου αγοραστή. Αυτό δημιουργούσε προβλήματα αυθαιρεσίας από πλευράς των εποπτικών αρχών, αφού η καταλληλότητα του υποψήφιου αγοραστή κρινόταν με βάση τα κριτήρια που όριζε η εποπτική αρχή κάθε κράτους μέλους και δεν επικρατούσε ενιαίο σύστημα αξιολόγησης μεταξύ των κρατών μελών.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δήλωσε ότι, λόγω της απουσίας κοινών ρυθμίσεων από τα κράτη μέλη στις διαδικασίες αξιολόγησης, μέχρι τώρα η επιλογή των κριτηρίων αξιολόγησης ήταν στη διακριτική ευχέρεια της αρμόδιας εποπτικής αρχής σε κάθε κράτος μέλος, γεγονός που προκαλούσε προβλήματα στον τομέα των επενδύσεων και πολλές φορές οδηγούσε στον αποκλεισμό επενδυτών από άλλες χώρες. Επιπρόσθετα, ανέφερε πως είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι με τον προτεινόμενο νόμο δίνεται η δυνατότητα διαβουλεύσεων μεταξύ των αρμόδιων εποπτικών αρχών των κρατών μελών, ούτως ώστε να ανταλλάσσουν πληροφορίες και να ενημερώνονται για υποψήφιους αγοραστές που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη.

Κατά την εξέταση του υπό αναφορά νομοσχεδίου μέλη της επιτροπής εξέφρασαν την ανησυχία τους σχετικά με την υποκειμενικότητα των όρων “φήμη” και “πείρα”, οι οποίοι περιλαμβάνονται στα κριτήρια αξιολόγησης και αφορούν τον υποψήφιο αγοραστή, κατά τρόπο που ενδεχομένως να δημιουργήσουν πρόβλημα άνισης μεταχείρισης κατά την ερμηνεία τους. Συναφώς, ο πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δήλωσε ότι πράγματι υπάρχει κάποια ασάφεια σε σχέση με τους όρους αυτούς και ότι το θέμα έχει ληφθεί υπόψη από τους εμπλεκόμενους φορείς στην Κύπρο, γι’ αυτό έχει συσταθεί ειδική συντονιστική επιτροπή σε εθνικό επίπεδο, με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων εποπτικών αρχών, η οποία θα καθορίσει τους πιο πάνω όρους μελλοντικά, ούτως ώστε να υπάρξει ενιαία προσέγγιση στις ερμηνείες. Πρόσθεσε επίσης ότι έχουν εκδοθεί κατευθυντήριες γραμμές για την προληπτική αξιολόγηση που απαιτείται από την Οδηγία 2007/44/ΕΚ, οι οποίες αναλύουν εκτενώς τόσο τις διαδικασίες αξιολόγησης όσο και τα κριτήρια αξιολόγησης.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του αναπληρωτή προέδρου της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου, γι’ αυτό και εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

6 Οκτωβρίου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων