Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για τους κανονισμούς «Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2009»

Παρόντες:

Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος

Αθηνά Κυριακίδου

Ανδρέας Θεμιστοκλέους

Γιώργος Βαρνάβα

Γιάννος Λαμάρης

Νίκος Κουτσού

Γιαννάκης Γαβριήλ

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 28 Απριλίου, στις 12 Μαΐου και στις 30 Ιουνίου 2009. Στα πλαίσια της μελέτης τους κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, εκπρόσωποι της ΟΕΛΜΕΚ, της ΟΛΤΕΚ, της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, των οργανώσεων νεολαίας ΝΕΔΗΣΥ, ΕΔΟΝ, ΝΕΔΗΚ, ΝΕΚ και ΝΕΟΛΑΙΑ ΕΔΕΚ, της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών (ΠΣΕΜ), της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Εσπερινών Γυμνασίων και της ΠΣΕΠΕΠ. Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου και η οργάνωση νεολαίας ΝΕΟΙ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις πιο πάνω συνεδρίες.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, που εκδίδονται με βάση το άρθρο 11 του περί Κοινοτικών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Νόμου της Ελληνικής Κοινοτικής Συνέλευσης, είναι η τροποποίηση των υφιστάμενων κανονισμών περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, ώστε να επέλθουν αρκετές αλλαγές που κρίθηκαν αναγκαίες στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού και της βελτίωσής τους, με στόχο την πιο εύρυθμη λειτουργία των σχολείων.

Ειδικότερα, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις στοχεύουν, μεταξύ άλλων, στα ακόλουθα:

· Στον καλύτερο προγραμματισμό των εκδηλώσεων στα σχολεία και στην συμπερίληψη και άλλων εκδηλώσεων, οι οποίες κρίθηκε σκόπιμο να γίνονται.

· Στην υιοθέτηση ενιαίας πολιτικής στη μέση γενική και στη μέση τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση όσον αφορά το πρόγραμμα “Δημιουργικότητα-Δράση-Κοινωνική Προσφορά”.

· Στην κατοχύρωση δικαιωμάτων σχετικών με τις μετεγγραφές στους μαθητές της μέσης τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης.

· Στην εναρμόνιση των κανονισμών με την αναδόμηση των αναλυτικών προγραμμάτων στη μέση τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση.

· Στην τροποποίηση του Κανονισμού 14(2)(α), ο οποίος αφορά στην ελευθερία έκφρασης των μαθητών, ώστε να αφαιρεθούν πρόνοιες που κρίθηκαν αντισυνταγματικές με βάση γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας, ημερομηνίας 22 Αυγούστου 2006. Συγκεκριμένα, προτείνεται, μεταξύ άλλων, η διαγραφή της δεύτερης επιφύλαξης της υποπαραγράφου (α) της παραγράφου (2) του Κανονισμού 14, στην οποία προβλέπεται ότι «η ελευθερία έκφρασης δεν τείνει στην προώθηση κομματικών θέσεων».

· Στη συγκεκριμενοποίηση και συμπλήρωση των κανονισμών που διέπουν τις εκλογές για ανάδειξη μαθητικών συμβουλίων, ώστε να ρυθμιστούν τα σχετικά θέματα και να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που ενίοτε προκύπτουν από τη διενέργεια των εν λόγω εκλογών στη μέση γενική και στη μέση τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση. Επισημαίνεται ότι η τροποποίηση έγινε σε συνεργασία και σε συμφωνία με την ΠΣΕΜ.

· Στην αντιμετώπιση προβλημάτων που παρουσιάζονται στα σχολεία με τη χρήση κινητών τηλεφώνων από μαθητές, ιδιαίτερα μετά τις καταγγελίες για παραβίαση προσωπικών δεδομένων μαθητών και εκπαιδευτικών από μαθητές. Επισημαίνεται ότι η τροποποίηση αυτή αποτελεί ομόφωνη εισήγηση επιτροπής που συστάθηκε με οδηγίες του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού, για να μελετήσει το θέμα, την οποία αποτελούσαν εκπρόσωποι από όλους τους εκπαιδευτικούς εταίρους.

· Στην υλοποίηση της συμφωνίας που έχει επιτευχθεί ομόφωνα με τους εκπαιδευτικούς εταίρους για επανάληψη των εκδρομών στην Ελλάδα σε νέα βάση, ώστε αυτές να έχουν κυρίως εκπαιδευτικό σκοπό και χαρακτήρα. Η συμφωνία περιλαμβάνει τη μεταφορά της εκδρομής από τη Γ΄ τάξη γυμνασίου στην Α΄ τάξη λυκείου/τεχνικής σχολής, τον περιορισμό της διάρκειάς της, τον περιορισμό του αριθμού συμμετεχόντων μαθητών σε κάθε αποστολή και τη ρύθμιση διάφορων ζητημάτων που προκύπτουν από τη διοργάνωση της εκδρομής, περιλαμβανομένης και της οικονομικής πτυχής του θέματος.

Όπως είναι γνωστό, οι εν λόγω κανονισμοί είχαν αρχικά κατατεθεί στη Βουλή το 2008 και συγκεκριμένα εξετάστηκαν από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας τον Οκτώβριο του 2008. Όμως, κατά τη συζήτησή τους στην επιτροπή ασκήθηκε κριτική στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ότι κάποιες από τις τροποποιήσεις τους δεν έτυχαν του αναγκαίου νομοτεχνικού ελέγχου και επιπρόσθετα υπήρξε αντίδραση όσον αφορά την προτεινόμενη τροποποίηση της υποπαραγράφου (α) της παραγράφου (2) του κανονισμού 14 των βασικών κανονισμών, η οποία αναφέρεται στην ελευθερία έκφρασης των μαθητών. Όπως ήδη αναφέρθηκε πιο πάνω, η Νομική Υπηρεσία, σε γνωμάτευσή της προς το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, είχε προτείνει τη διαγραφή της δεύτερης επιφύλαξης. Επιπρόσθετα όμως, η Νομική Υπηρεσία είχε προτείνει και την αναδιατύπωση της πρώτης επιφύλαξης, η οποία δεν είχε υιοθετηθεί πλήρως από την κυβέρνηση.

Στη συνέχεια το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού απέσυρε τους τροποποιητικούς κανονισμούς, στους οποίους επέφερε σχετικές διαφοροποιήσεις. Συγκεκριμένα, υιοθέτησε πλήρως τις εισηγήσεις της Νομικής Υπηρεσίας όσον αφορά τη διατύπωση της πρώτης επιφύλαξης της υποπαραγράφου (α) της παραγράφου (2) του Κανονισμού 14 των βασικών κανονισμών, ώστε να προνοείται ότι «η ελευθερία έκφρασης γνώμης ή απόψεων του μαθητή εκφράζεται κατά τρόπο που δεν περιλαμβάνει καμία παρότρυνση σε μίσος λόγω διαφορών φυλής, φύλου, θρησκείας, ιθαγένειας, πολιτικών ή κομματικών πεποιθήσεων». Επίσης, το εν λόγω υπουργείο διαφοροποίησε την υποπαράγραφο (δ) της προτεινόμενης παραγράφου (51) του Κανονισμού 15, ώστε να προνοείται ότι σε περίπτωση παραίτησης ή κένωσης θέσης οποιουδήποτε μέλους συμβουλίου τμήματος, κεντρικού μαθητικού συμβουλίου, επαρχιακής συντονιστικής επιτροπής μαθητών ή της ΠΣΕΜ, τη θέση καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών.

Επισημαίνεται ότι η Νομική Υπηρεσία προέβη σε νέο νομοτεχνικό έλεγχο των εν λόγω κανονισμών, οι οποίοι υποβλήθηκαν ξανά στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Στα πλαίσια της μελέτης των υπό εξέταση κανονισμών, οι εκπρόσωποι της ΟΕΛΜΕΚ κατέθεσαν γραπτό υπόμνημα στο οποίο περιλαμβάνονται οι θέσεις της οργάνωσής τους σε σχέση με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις, αλλά και διάφορες άλλες εισηγήσεις που αφορούν στην περαιτέρω βελτίωση τόσο των προτεινόμενων κανονισμών όσο και των υφιστάμενων.

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, αλλά και η επιτροπή έκριναν σκόπιμο στο παρόν στάδιο η μελέτη των κανονισμών να επικεντρωθεί στα συγκεκριμένα σημεία επί των οποίων προτείνονται τροποποιήσεις και όχι στη γενικότερη ανάγκη για περαιτέρω βελτίωση των υφιστάμενων κανονισμών, που ενδεχομένως θα απασχολήσει το αρμόδιο υπουργείο σε μελλοντικό χρόνο, στα πλαίσια πραγματοποίησης νέου διαλόγου με τα εμπλεκόμενα μέρη.

Επίσης, το αρμόδιο υπουργείο επισήμανε ότι εναπόκειται στην επιτροπή να αποφασίσει τις αλλαγές που θα επιφέρει στους υπό εξέταση κανονισμούς, διότι το ίδιο δε θα επιφέρει άλλες τροποποιήσεις εκτός από αυτές που ήδη ενέκρινε με τη σχετική απόφασή του το Υπουργικό Συμβούλιο.

Ειδικότερα, στη βάση του υπομνήματος που κατέθεσε η ΟΕΛΜΕΚ, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται οι ακόλουθες εισηγήσεις:

1. Στον Κανονισμό 5 να προστεθούν στα κατάλληλα σημεία τα ακόλουθα:

α. Πρόνοια, σύμφωνα με την οποία σε καμία περίπτωση το περιεχόμενο των σχολικών εορτασμών και άλλων εκδηλώσεων δεν πρέπει να υπηρετεί σκοπούς κομμάτων, σωματείων ή οργανώσεων.

β. Καθιέρωση επετείου για την «Ημέρα Μνήμης των Μαχητών της Αντίστασης για τη Δημοκρατία και των Πεσόντων κατά την Τουρκική Εισβολή του 1974», καθώς επίσης και για την «Ημέρα Τιμής για τους Πολεμιστές της Υπεράσπισης της Ελευθερίας της Κύπρου κατά την Τουρκική Εισβολή».

γ. Καθιέρωση επετείου για τη θυσία του ήρωα μαθητή Ευαγόρα Παλληκαρίδη στις 13 Μαρτίου.

2. Στην υποπαράγραφο (α) της παραγράφου (2) του Κανονισμού 14 η δεύτερη επιφύλαξη, που προνοεί ότι η ελευθερία έκφρασης δεν τείνει στην προώθηση κομματικών θέσεων, να παραμείνει και να μη διαγραφεί, όπως προβλέπεται στους προτεινόμενους κανονισμούς.

Η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού κατέθεσε ενώπιον της επιτροπής σημείωμα στο οποίο περιλαμβάνονται οι απόψεις και οι εισηγήσεις της επί της ολότητας των υφιστάμενων κανονισμών. Όπως τόνισε η ίδια, σύντομα θα είναι σε θέση να καταθέσει τις τελικές και ολοκληρωμένες εισηγήσεις της, μετά την ετοιμασία σχετικής μελέτης που ανέθεσε σε δικηγορικό οίκο. Όπως επισήμανε η ίδια, οι εισηγήσεις αυτές αφορούν στην αναθεώρηση του συνόλου των κανονισμών, ώστε σ’ αυτούς να διασφαλίζονται τα δικαιώματα του παιδιού, όπως αυτά κατοχυρώνονται από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Στο σημείωμά της αυτό η εν λόγω επίτροπος επικεντρώθηκε σε παρατηρήσεις που αφορούν κυρίως τα εξής:

· Την προστασία και ειδικότερα την απαγόρευση της σωματικής τιμωρίας.

· Την αρχή της μη διάκρισης.

· Την αρχή της συμμετοχής των παιδιών σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα στο σχολείο, η οποία να είναι ουσιαστική.

Σε σχέση με το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης των μαθητών, η πιο πάνω επίτροπος τόνισε ότι η άσκησή του δεν μπορεί, με βάση το άρθρο 13 της εν λόγω σύμβασης, να αποτελέσει αντικείμενο περιορισμών, παρά μόνο στις περιπτώσεις που αυτό κρίνεται αναγκαίο για το σεβασμό των δικαιωμάτων και της υπόληψης των άλλων ή για τη διαφύλαξη της εθνικής ασφάλειας ή της δημόσιας τάξης.

Στα πλαίσια της εξέτασης των κανονισμών αυτών, το ζήτημα το οποίο απασχόλησε ιδιαίτερα την επιτροπή αφορούσε το θέμα της διαγραφής ή μη της συγκεκριμένης επιφύλαξης που προβλέπει ότι η ελευθερία της έκφρασης δεν τείνει στην προώθηση κομματικών θέσεων.

Ειδικότερα, οι εκπρόσωποι της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης δήλωσαν ότι διαφωνούν με την κομματικοποίηση στα σχολεία, αλλά θα πρέπει παράλληλα να διασφαλίζεται και η ελευθερία έκφρασης των μαθητών.

Οι εκπρόσωποι των οργανώσεων νεολαίας ΝΕΔΗΣΥ, ΝΕΔΗΚ, Νεολαίας ΕΔΕΚ και ΝΕΚ δήλωσαν ότι διαφωνούν με την κομματικοποίηση στα σχολεία.

Οι εκπρόσωποι της ΕΔΟΝ και της ΠΣΕΜ δήλωσαν ότι η ελευθερία έκφρασης των μαθητών δεν πρέπει να τίθεται κάτω από περιορισμούς και ότι πρέπει να διαγραφεί η επίμαχη πρόνοια που κρίθηκε αντισυνταγματική.

Οι εκπρόσωποι της ΠΣΕΠΕΠ δήλωσαν ότι επιβάλλεται η πιστή εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού και συγκεκριμένα του άρθρου 13 αυτής που κατοχυρώνει το δικαίωμα του παιδιού στην ελευθερία της έκφρασης.

Ειδικότερα, στα πλαίσια της όλης συζήτησης που έλαβε χώρα, των απόψεων που ακούστηκαν και με βάση τις εισηγήσεις της Νομικής Υπηρεσίας, η διατύπωση της συγκεκριμένης υφιστάμενης επιφύλαξης στον Κανονισμό 14 διαμορφώθηκε ως εξής:

«Νοείται περαιτέρω ότι η ελευθερία έκφρασης δεν τείνει στην προσπάθεια επιβολής ή προώθησης κομματικών πεποιθήσεων με σκοπό τον προσηλυτισμό ή τη μισαλλοδοξία.».

Όπως επισήμανε η Νομική Υπηρεσία, η νέα αυτή διατύπωση συνάδει με τις πρόνοιες του συντάγματος, γι’ αυτό και το αρμόδιο υπουργείο συμφώνησε με αυτή.

Η επιτροπή, αφού ολοκλήρωσε τη μελέτη των εν λόγω κανονισμών, διαμόρφωσε το κείμενό τους βελτιώνοντας τις πρόνοιές του σε ορισμένα σημεία. Ειδικότερα, ομόφωνα επέφερε αρκετές βελτιώσεις, οι οποίες, μεταξύ άλλων, αφορούν και τα εξής:

· Προσθήκη πρόνοιας, έτσι ώστε, όταν οι σχολικοί εορτασμοί, επέτειοι κ.λπ. συμπέσουν να είναι κατά τη διάρκεια Σαββατοκύριακου, τότε οι διάφορες αυτές εκδηλώσεις θα πραγματοποιούνται την αμέσως προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.

· Προσθήκη πρόνοιας για καθιέρωση επετείου για την «Ημέρα Μνήμης Ηρώων Μαθητών» στις 13 Μαρτίου.

Περαιτέρω, η επιτροπή κατά πλειοψηφία υιοθέτησε τη νέα πιο πάνω διατύπωση όσον αφορά τη συγκεκριμένη επιφύλαξη για την ελευθερία της έκφρασης. Με τη διατύπωση αυτή συμφώνησαν ο πρόεδρος και το μέλος της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις δήλωσαν ότι δεν υιοθετούν τη διαμόρφωση της συγκεκριμένης επιφύλαξης που αφορά την ελευθερία της έκφρασης, τονίζοντας ότι η επιφύλαξη αυτή θα πρέπει να διαγραφεί από το κείμενο των υφιστάμενων κανονισμών. Όπως επισήμαναν οι ίδιοι, δε θα πρέπει να τίθεται οποιοσδήποτε περιορισμός στην ελευθερία της έκφρασης, όπως αυτή κατοχυρώνεται ρητά στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ δήλωσε ότι για το πιο πάνω θέμα που αφορά τη συγκεκριμένη επιφύλαξη για την ελευθερία της έκφρασης θα τοποθετηθεί στην ολομέλεια του σώματος.

Ο πρόεδρος της επιτροπής και το μέλος της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος εισηγήθηκαν τη βελτίωση της διατύπωσης που αφορά την επέτειο της «Ημέρας Μνήμης των Μαχητών της Αντίστασης για τη Δημοκρατία» με την προσθήκη και πρόνοιας για τους πεσόντες κατά την τουρκική εισβολή.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος εξέφρασαν τη διαφωνία τους με την προσθήκη αυτή, υποστηρίζοντας τη θέση ότι θα πρέπει να παραμείνει η διατύπωση όπως αυτή περιλαμβάνεται στους προτεινόμενους κανονισμούς που κατέθεσε η εκτελεστική εξουσία.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ δήλωσε ότι θα τοποθετηθεί για το θέμα αυτό στην ολομέλεια του σώματος.

Με βάση τα πιο πάνω, η επιτροπή εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των κανονισμών αυτών, όπως αυτοί έχουν τελικά διαμορφωθεί.

 

 

 

7 Ιουλίου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων