Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τους κανονισμούς «Οι περί Δημόσιων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών (Ανώτατο Ποσό για την Κάλυψη Βασικών Αναγκών) Κανονισμοί του 2009»

Παρόντες:

Πάμπης Κυρίτσης, πρόεδρος Ιωνάς Νικολάου
Αντρέας Φακοντής Αντώνης Αντωνίου
Μαρία Κυριακού  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε τους υπό αναφορά κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 2 Ιουλίου 2009.

Στα πλαίσια της συνεδρίασης αυτής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής η διευθύντρια των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 11 του περί Δημόσιων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμου, είναι η αντικατάσταση των περί Δημόσιων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών (Ανώτατο Ποσό για την Κάλυψη Βασικών Αναγκών) Κανονισμών του 2008, για σκοπούς αύξησης του ύψους των δημόσιων βοηθημάτων που παραχωρούνται για την κάλυψη βασικών αναγκών.

Η διευθύντρια των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δήλωσε στα μέλη της επιτροπής ότι η προτεινόμενη εισήγηση για αύξηση του δημόσιου βοηθήματος για βασικές ανάγκες κατά 6,34% έγινε με βάση τα δεδομένα που προέκυψαν από την έρευνα οικογενειακών προϋπολογισμών και τη συνολική αύξηση στο δείκτη τιμών καταναλωτή 2008/2007 σε επιλεγμένα αγαθά, σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ίδια, καθώς και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, η τελευταία αναθεώρηση στο ύψος του δημόσιου βοηθήματος, με ισχύ από την 1η Ιουλίου 2008, προβλέπει τα εξής:

1.

Για το λήπτη   €425,00 το μήνα
2. Για κάθε εξαρτώμενο που έχει συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας του   €212,50 το μήνα
3. Για κάθε εξαρτώμενο που δεν έχει συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας του   €127,50 το μήνα.

Με τους προτεινόμενους κανονισμούς το ύψος των δημόσιων βοηθημάτων που παραχωρούνται για κάλυψη βασικών αναγκών αυξάνεται κατά 6,34% ως ακολούθως:

1. Για το λήπτη   €452,00 το μήνα
2. Για κάθε εξαρτώμενο που έχει συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας του   €226,00 το μήνα
3. Για κάθε εξαρτώμενο που δεν έχει συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας του   €135,60 το μήνα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν από την εκτελεστική εξουσία, οι προτεινόμενες αυξήσεις στα δημόσια βοηθήματα υπολογίζεται ότι συνεπάγονται πρόσθετη ετήσια δαπάνη ύψους €13.000.000 περίπου. Η επιπρόσθετη δαπάνη για κάλυψη των αυξήσεων για τις τρέχουσες περιπτώσεις ληπτών δημόσιου βοηθήματος, καθώς και για κάλυψη των νέων περιπτώσεων της περιόδου από την 1η Ιουλίου 2009 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2009 προβλέπεται ότι θα ανέλθει στα €3.700.000.

Σημειώνεται ότι οι υπό εξέταση κανονισμοί θα ισχύουν αναδρομικά από την 1η Ιουλίου 2009.

Με αφορμή την εξέταση των υπό αναφορά κανονισμών, η διευθύντρια των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας επανέλαβε ότι ο περί Δημόσιων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμος χρήζει αναθεώρησης, καθότι δε λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες των διάφορων ομάδων ληπτών δημόσιου βοηθήματος και δήλωσε ότι μελετάται από το υπουργείο το θέμα της τροποποίησης του νόμου αυτού.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της και δεδομένου ότι η προτεινόμενη τροποποίηση αναμένεται να συμβάλει στην περαιτέρω ενίσχυση των πολιτών που δεν έχουν τους απαραίτητους πόρους για τη ζωή, ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών.

 

 

6 Ιουλίου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων