Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για τους κανονισμούς «Οι περί Ευκολιών Υποδοχής και Απαγόρευσης Απόρριψης στη Θάλασσα Αποβλήτων Πλοίου και Καταλοίπων Φορτίου (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2009»

Παρόντες:

Ζαχαρίας Κουλίας, πρόεδρος Τάσος Μητσόπουλος
Αντώνης Αντωνίου Φειδίας Σαρίκας
Αντρέας Φακοντής Μη μέλη της επιτροπής:
Άριστος Αριστοτέλους Γιώργος Περδίκης
Κλαύδιος Μαυροχάννας  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουνίου 2009. Στα πλαίσια της συνεδρίασης αυτής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας του ίδιου υπουργείου, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Αρχής Λιμένων Κύπρου, του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου και του Συνδέσμου Ναυτικών Πρακτόρων Κύπρου. Η Κυπριακή Ένωση Πλοιοκτητών, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τα άρθρα 12 και 22 του περί της Διεθνούς Σύμβασης για την Πρόληψη της Ρύπανσης της Θάλασσας από Πλοία (Κυρωτικός) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου, είναι η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο και ειδικότερα με την Οδηγία 2007/71/ΕΚ της Επιτροπής της 13ης Δεκεμβρίου 2007 για τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 2000/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, οι τελευταίοι προβλέπουν την προσθήκη των λυμάτων των πλοίων στον κατάλογο των αποβλήτων τον οποίο ο πλοίαρχος σκάφους που κατευθύνεται προς λιμένα κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλει να κοινοποιήσει στις αρχές του εν λόγω κράτους μέλους. Η προτεινόμενη τροποποίηση υλοποιείται με την αντικατάσταση του Δέκατου Παραρτήματος των βασικών κανονισμών, που αφορά τις πληροφορίες προς κοινοποίηση πριν από την είσοδο πλοίου στο λιμένα, ώστε να περιληφθούν και τα λύματα των πλοίων στον κατάλογο των αποβλήτων που ο πλοίαρχος οφείλει να κοινοποιήσει στις αρμόδιες αρχές. Με βάση τον ίδιο εκπρόσωπο, η έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών θα συμβάλει στη διενέργεια επιπρόσθετου ελέγχου ως προς την παράδοση των λυμάτων στις “ευκολίες υποδοχής” σε λιμάνια της Δημοκρατίας και στη διασφάλιση της ασφαλούς παραλαβής ή απόρριψής τους.

Σύμφωνα με τα σχετικά χρονοδιαγράμματα, τα κράτη μέλη όφειλαν να προχωρήσουν σε νομοθετική εναρμόνιση με τις διατάξεις της κοινοτικής Οδηγίας το αργότερο μέχρι τις 15 Ιουνίου 2009.

Στο στάδιο της μελέτης των υπό αναφορά κανονισμών από την επιτροπή διαπιστώθηκε ότι εκ παραδρομής δε μεταφέρθηκε στους προτεινόμενους κανονισμούς μέρος του παραρτήματος της Οδηγίας 2007/71/ΕΚ που αφορά τις σημειώσεις. Με τη σύμφωνη γνώμη του εκπροσώπου του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας έγινε η σχετική προσθήκη και διαμορφώθηκε ανάλογα το κείμενο.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών, όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία.

 

 

 

 

6 Ιουλίου 2009

 

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων