Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για τους κανονισμούς «Οι περί Άδειας Οδήγησης (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2009»

Παρόντες:

Ζαχαρίας Κουλίας, πρόεδρος Τάσος Μητσόπουλος
Αντώνης Αντωνίου Φειδίας Σαρίκας
Αντρέας Φακοντής Μη μέλη της επιτροπής:
Άριστος Αριστοτέλους Γιώργος Περδίκης
Κλαύδιος Μαυροχάννας  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουνίου 2009. Στα πλαίσια της συνεδρίασης αυτής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του ίδιου υπουργείου, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Εκπαιδευτών Οδηγών (ΠΟΙΕΟ), του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Σχολών Οδηγών Κύπρου (ΣΙΣΟΚ) και του Παγκύπριου Συνδέσμου Επαγγελματιών Σχολών Οδηγών (ΠΑΣΕΣΟ). Η Οργάνωση Αυτοτελώς Εργαζομένων Κύπρου, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το εδάφιο (1) του άρθρου 57 του περί Άδειας Οδήγησης Νόμου, είναι η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2008/65/ΕΚ της Επιτροπής της 27ης Ιουνίου 2008 για την τροποποίηση της Οδηγίας 91/439/ΕΟΚ για την άδεια οδήγησης.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, οι προτεινόμενοι κανονισμοί προβλέπουν ότι τα οχήματα εξέτασης που δεν πληρούν τις προδιαγραφές της Οδηγίας 91/439/ΕΟΚ μπορεί να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς εξέτασης μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2013, αντί μέχρι την 30ή Απριλίου 2014 που προβλέπεται στους βασικούς κανονισμούς. Επιπρόσθετα, οι προτεινόμενοι κανονισμοί προβλέπουν ότι οι οποιεσδήποτε απαιτήσεις σχετικά με το φορτίο των οχημάτων των κατηγοριών Β+Ε, Γ, Γ+Ε, Γ1, Γ1+Ε, Δ, Δ+Ε, Δ1 και Δ1+Ε κατά την πρακτική δοκιμασία μπορεί να συνεχίσουν να εφαρμόζονται μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2013.

Σύμφωνα με τα σχετικά χρονοδιαγράμματα, τα κράτη μέλη όφειλαν να προχωρήσουν σε νομοθετική εναρμόνιση με τις διατάξεις της κοινοτικής Οδηγίας το αργότερο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2008. Ας σημειωθεί ότι οι προτεινόμενοι κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων την 21η Μαΐου 2009.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών, όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία.

6 Ιουλίου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων