Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τους κανονισμούς «Οι περί Σύστασης και Λειτουργίας Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2009» και «Οι περί Συνεργατικών Εταιρειών (Σύσταση και Λειτουργία Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων) (Τροποποιητικοί) Θεσμοί του 2009»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Λευτέρης Χριστοφόρου
Νικόλας Παπαδόπουλος Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου Μαρίνος Σιζόπουλος
Γιάννος Λαμάρης Νίκος Κουτσού
Αβέρωφ Νεοφύτου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τους υπό αναφορά κανονισμούς σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 22 Ιουνίου και στις 2 και 6 Ιουλίου 2009. Στο στάδιο της μελέτης των υπό αναφορά κανονισμών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών και του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου.

Με τους πρώτους υπό αναφορά κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 34 του περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμου, σκοπείται η τροποποίηση των βασικών κανονισμών για σκοπούς εναρμόνισης με το κοινοτικό κεκτημένο και συγκεκριμένα με την Οδηγία 2009/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2009 περί των συστημάτων εγγυήσεων των καταθέσεων όσον αφορά το επίπεδο κάλυψης και την προθεσμία εκταμίευσης.

Με τους δεύτερους υπό αναφορά κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 53 του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου, σκοπείται επίσης η εναρμόνιση με τις πρόνοιες της Οδηγίας 2009/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2009 περί των συστημάτων εγγυήσεων των καταθέσεων όσον αφορά το επίπεδο κάλυψης και την προθεσμία εκταμίευσης.

Ειδικότερα, με τους πρώτους κανονισμούς προνοούνται τα ακόλουθα:

1. Η αύξηση του ανώτατου ύψους της αποζημίωσης που καταβάλλεται από €20.000 σε €100.000.

2. Η μείωση της προθεσμίας καταβολής της αποζημίωσης από τρεις μήνες σε είκοσι εργάσιμες ημέρες.

3. Η κατάργηση του ποσοστού συνασφάλισης, δηλαδή η κατάργηση του περιορισμού του ύψους της αποζημίωσης στο 90% του ποσού της κατάθεσης.

4. Η επέκταση του Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων, ώστε να καλύπτει και τις καταθέσεις σε νομίσματα χωρών που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή να καλύπτει τις καταθέσεις σε όλα τα νομίσματα.

5. Η ενίσχυση του Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων, ενόψει της διευρυμένης κάλυψης που θα παρέχει, με την:

α. αύξηση του βασικού κεφαλαίου σε €100 εκατομ..

β. αύξηση του ελάχιστου ποσού της αρχικής εισφοράς των τραπεζών σε €50.000.

γ. αύξηση του ανώτατου ποσοστού που δύναται να απαιτήσει η Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου Προστασίας Καταθέσεων από τις τράπεζες ως αρχική, έκτακτη ή συμπληρωματική εισφορά στο 1% των συνολικών καλυπτόμενων καταθέσεων.

δ. κατάργηση του ανώτατου ορίου στο ποσό που δύναται να δανείζεται η Διαχειριστική Επιτροπή.

6. Η αναδιάρθρωση της σύστασης της Διαχειριστικής Επιτροπής, ώστε να συμμετέχει σ’ αυτήν εκπρόσωπος της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου επιφορτισμένος με θέματα διασφάλισης της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, καθώς και εκπρόσωπος των διεθνών τραπεζών που λειτουργούν στην Κύπρο.

Με τους δεύτερους υπό αναφορά κανονισμούς προτείνονται τροποποιήσεις ανάλογες με τις τροποποιήσεις που αφορούν το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων του τραπεζικού τομέα όσον αφορά την αύξηση του ανώτατου ύψους αποζημίωσης προς τους καταθέτες, σε περίπτωση αδυναμίας εξόφλησης καταθέσεων από συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα (ΣΠΙ), μείωση της προθεσμίας καταβολής της αποζημίωσης και κατάργηση του περιορισμού της αποζημίωσης στο 90% της κατάθεσης.

Περαιτέρω, με τους ίδιους κανονισμούς προτείνονται επίσης τροποποιήσεις που δεν απορρέουν από την ευρωπαϊκή Οδηγία και που είναι επίσης αντίστοιχες με το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων του τραπεζικού τομέα ως ακολούθως:

1. Επέκταση του Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων, ώστε να καλύπτει και τις καταθέσεις σε νομίσματα χωρών που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή να καλύπτει τις καταθέσεις σε όλα τα νομίσματα.

2. Ενίσχυση του Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων, ενόψει της διευρυμένης κάλυψης που θα παρέχει, με:

α. τη σταδιακή αύξηση του βασικού κεφαλαίου του ταμείου από €1,7 εκατομ. σε €20 εκατομ. μέχρι το 2012.

β. την αύξηση του ελάχιστου ποσού της αρχικής εισφοράς των ΣΠΙ.

γ. την αύξηση του ανώτατου ποσοστού που δύναται να καλέσει η Διαχειριστική Επιτροπή του ταμείου που έχει συσταθεί με πρόνοια των βασικών θεσμών ως έκτακτη ή συμπληρωματική εισφορά των ΣΠΙ από 0,3% σε 1% των συνολικών καλυπτόμενων καταθέσεών τους.

δ. την κατάργηση του ανώτατου ορίου στο ποσό που δύναται να δανείζεται η Διαχειριστική Επιτροπή.

3. Αναδιάρθρωση της σύστασης της Διαχειριστικής Επιτροπής.

Σημειώνεται ότι και για τους δύο υπό αναφορά κανονισμούς υπήρξε διαβούλευση τόσο με τους εμπλεκόμενους φορείς όσο και με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), όπως προβλέπεται από σχετικές κοινοτικές πράξεις που αφορούν τη διαβούλευση των αρμόδιων εθνικών αρχών με την ΕΚΤ.

Στο στάδιο της συζήτησης των υπό αναφορά κανονισμών, εκπρόσωπος του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου κατέθεσε στην επιτροπή, με επιστολή του, ημερομηνίας 17 Ιουνίου 2009, τις ακόλουθες εισηγήσεις αναφορικά με επιμέρους σημεία των προτεινόμενων κανονισμών:

1. Την ανάγκη σαφούς πρόβλεψης ότι υποκαταστήματα τραπεζών με έδρα χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα διέπονται από τους ίδιους κανονισμούς σε θέματα κεφαλαίου και εποπτείας όπως και οι τράπεζες που έχουν έδρα την Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

2. Την ανάγκη δανεισμού από την επιτροπή του απαιτούμενου ποσού με εγγυήσεις των μελών του ταμείου, σε περίπτωση κατά την οποία τα διαθέσιμα κεφάλαια του ταμείου δε θα επαρκούν για την καταβολή αποζημιώσεων, νοουμένου ότι το σύνολο των μέχρι τούδε εισφορών και εγγυήσεων του κάθε μέλους (αρχικό, συμπληρωματικό και έκτακτο), έπειτα από την αφαίρεση οποιασδήποτε επιστροφής εισφορών, δεν υπερβαίνει το 1% της βάσης των καταθέσεών του ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο αποφασίζεται από αυτή μέχρι του ποσού που είναι απαραίτητο για εξυπηρέτηση των σκοπών του σχεδίου.

Συναφώς με τα πιο πάνω, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών κατέθεσε στην επιτροπή τη διαφωνία του εν λόγω υπουργείου αναφορικά με την πρόταση του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου για συμμετοχή στο σχέδιο όλων των τραπεζών που έχουν συσταθεί στην Κυπριακή Δημοκρατία, δυνάμει του περί Εταιρειών ή άλλου νόμου, συμπεριλαμβανομένων και των υποκαταστημάτων τους που λειτουργούν εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως και των τραπεζών οι οποίες έχουν συσταθεί σε χώρα άλλη από την Κυπριακή Δημοκρατία και λειτουργούν σε αυτή μέσω υποκαταστήματος, μόνο υπό την προϋπόθεση ότι υποκαταστήματα τραπεζών με έδρα χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα διέπονται από τους ίδιους κανονισμούς σε θέματα κεφαλαίου και εποπτείας όπως οι τράπεζες με έδρα την Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όπως αναφέρεται σε σχετική επιστολή του Υπουργείου Οικονομικών, ημερομηνίας 25 Ιουνίου 2009, με βάση τη σχετική κοινοτική Οδηγία δεν υπάρχει διακριτική ευχέρεια του κράτους μέλους για συμπερίληψη ή μη οποιουδήποτε υποκαταστήματος πιστωτικού ιδρύματος λειτουργεί σε χώρα μέλος στο Ταμείο Προστασίας Καταθέσεων, αλλά υποχρέωση για συμπερίληψή του, εκτός αν καλύπτεται από ισοδύναμο σε προστασία σχέδιο στη χώρα καταγωγής του. Επιπροσθέτως, στην ίδια επιστολή αναφέρεται ότι για την παροχή άδειας σε πιστωτικό ίδρυμα που εδρεύει σε τρίτη χώρα για την ίδρυση και λειτουργία υποκαταστήματός του στην Κύπρο, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ως η αρμόδια αρχή, θέτει αυστηρά κριτήρια αξιολόγησης, μεταξύ των οποίων ότι η χώρα καταγωγής του πιστωτικού ιδρύματος θα πρέπει, κατά την κρίση της, να εφαρμόζει ικανοποιητική τραπεζική εποπτεία, σύμφωνα με διεθνή αναγνωρισμένα πρότυπα. Προτού παραχωρηθεί τραπεζική άδεια σε πιστωτικό ίδρυμα τρίτης χώρας να ιδρύσει υποκατάστημα στην Κύπρο, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου διασφαλίζει ότι η αρμόδια εποπτική αρχή της χώρας καταγωγής υιοθετεί τις αρχές που εμπερικλείονται στο “Κονκορδάτο της Βασιλείας” (Basel Concordat), το οποίο θέτει τις βάσεις για το διεθνή έλεγχο και την εποπτεία των τραπεζών, και ότι έχει τη δυνατότητα να συνεργάζεται και να ανταλλάζει εμπιστευτικές πληροφορίες με την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου που αφορούν το πιστωτικό ίδρυμα, τόσο στο στάδιο της αδειοδότησης όσο και μεταγενέστερα.

Όσον αφορά τη δεύτερη εισήγηση του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου που αφορά την περίπτωση κατά την οποία τα διαθέσιμα κεφάλαια του ταμείου δεν επαρκούν για την καταβολή αποζημιώσεων για εξυπηρέτηση των σκοπών του σχεδίου, σύμφωνα με τα πιο πάνω, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι το αρμόδιο υπουργείο συμφωνώντας με τη σχετική εισήγηση προτείνει την προσθήκη ανάλογης πρόνοιας σε αυτό.

Επιπροσθέτως των πιο πάνω, το μέλος της επιτροπής βουλευτής κ. Αβέρωφ Νεοφύτου επισήμανε ότι με τους υπό συζήτηση κανονισμούς δεν επιτυγχάνεται η εξαγγελία της κυβέρνησης για την υποχρέωση του κράτους να στηρίξει τις καταθέσεις των πελατών των τραπεζικών και συνεργατικών ιδρυμάτων σε περίπτωση χρηματοπιστωτικής κρίσης. Όπως επισήμανε, δεν υφίσταται πρόνοια για συνεισφορά του κράτους ύψους 1% επί του ΑΕΠ, όπως ήταν και η σχετική εξαγγελία.

Συναφώς με τις πιο πάνω παρατηρήσεις, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι για αντιμετώπιση μελλοντικών χρηματοπιστωτικών κρίσεων έχει ήδη ετοιμαστεί άλλο σχετικό νομοσχέδιο, το οποίο επιλαμβάνεται όλων των πτυχών του θέματος και το οποίο έχει ήδη παραπεμφθεί στη Νομική Υπηρεσία του κράτους για νομοτεχνική επεξεργασία. Επιπροσθέτως, δήλωσε ότι οι προτεινόμενοι κανονισμοί συνάδουν με τον τρόπο ρύθμισης του όλου θέματος σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και ότι, με βάση Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δεσμευθεί μέχρι τέλους του τρέχοντος έτους να ετοιμάσει έκθεση για τους τρόπους χρηματοδότησης των τραπεζών, ώστε να μπορούν να αντεπεξέλθουν βάσει των προνοιών του Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων σε περίπτωση χρηματοπιστωτικής κρίσης. Η μη συμπερίληψη πρόνοιας στους υπό συζήτηση κανονισμούς για συνεισφορά του κράτους οφείλεται στο ενδεχόμενο παρουσίασης του λεγόμενου “moral hazard”, που στην πράξη σημαίνει ότι, εάν οι τράπεζες αναλαμβάνουν μεγάλους κινδύνους, καθ’ ην στιγμή το κράτος καλείται να συνεισφέρει σε ανάλογα σχέδια, τότε τους ανειλημμένους κινδύνους καλείται ουσιαστικά να καλύψει ο ίδιος ο πολίτης. Συνεπώς, η συνεισφορά του κράτους ως εισήγηση θα πρέπει να παραμείνει τελευταία.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υπό το φως όλων των στοιχείων που κατατέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς των υπό αναφορά κανονισμών και, κατά πλειοψηφία της προέδρου και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των δύο κανονισμών, όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί από νομοτεχνικής απόψεως, σύμφωνα με τα πιο πάνω.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση των κανονισμών στην ολομέλεια του σώματος.

Σημειώνεται ότι οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, οι οποίοι παρέστησαν στην όλη συζήτηση, δήλωσαν ότι, παρά το γεγονός ότι αναγνωρίζουν την ανάγκη έγκρισης των υπό αναφορά κανονισμών έγκαιρα και σύμφωνα με τη σχετική δέσμευση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή μέχρι την 30η Ιουνίου 2009, εξακολουθούν να διατηρούν επιφυλάξεις σε σχέση με το θέμα της εποπτείας τραπεζών και υποκαταστημάτων τους που λειτουργούν εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας ή τραπεζών που έχουν συσταθεί σε χώρα άλλη από την Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά λειτουργούν σε αυτή μέσω υποκαταστήματος, αφού δε θα διέπονται από τους ίδιους κανονισμούς σε θέματα εποπτείας όπως οι τράπεζες με έδρα την Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συναφώς, ζητούν αμέσως από την εποπτική αρχή την έναρξη διαλόγου επί του θέματος, ώστε να εξευρεθεί κοινή συνισταμένη με στόχο τη σωστή εποπτεία των εν λόγω τραπεζών με ανάλογη τροποποίηση της τραπεζικής νομοθεσίας.

 

 

7 Ιουλίου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων