Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς «Οι περί Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών - Θέσεις Πρώτου Λειτουργού Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών, Ανώτερου Λειτουργού Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών και Λειτουργού Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2009»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Άριστος Αριστοτέλους
Τάσος Μητσόπουλος Ανδρέας Αγγελίδης
Αριστοφάνης Γεωργίου Νικόλας Παπαδόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 25 Ιουνίου και 2 Ιουλίου 2009. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου του Εφόρου Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών, ο γενικός γραμματέας και εκπρόσωποι της ΠΑΣΥΔΥ, καθώς και εκπρόσωποι των επηρεαζόμενων υπαλλήλων.

Σημειώνεται ότι το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος κ. Ανδρέας Αγγελίδης κατά τις πιο πάνω συνεδρίες της επιτροπής, επικαλούμενος τις διατάξεις του Κανονισμού 44 του Κανονισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων, δήλωσε ότι θα απόσχει από τη συζήτηση και τοποθέτηση επί του πιο πάνω θέματος, λόγω της ιδιότητάς του ως δικηγόρου των επηρεαζόμενων υπαλλήλων.

Σκοπός των πιο πάνω κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες των άρθρων 27 και 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, είναι η τροποποίηση των υφιστάμενων σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις Πρώτου Λειτουργού Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών [Κλ. Α14(ii)], Ανώτερου Λειτουργού Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών [Κλ. Α13(ii)] και Λειτουργού Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών (Κλ. Α8-Α10-Α11) στην Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής από την εκπρόσωπο του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, με βάση τη γενικά ακολουθούμενη πολιτική, όπως έχει διαμορφωθεί κατόπιν συμφωνίας με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, όλες οι θέσεις στις μισθοδοτικές κλίμακες Α11(ii) και Α13(ii) στη δημόσια υπηρεσία και στον ευρύτερο κρατικό τομέα είναι κατά κανόνα θέσεις προαγωγής. Εξαίρεση αποτελούν κυρίως κάποιες θέσεις που δημιουργούνται αποσπασματικά για τη στελέχωση ενός νέου τμήματος ή υπηρεσίας, οι οποίες καθορίζονται αρχικά ως θέσεις πρώτου διορισμού και προαγωγής, επειδή δεν υπάρχουν εγκεκριμένες θέσεις στον αμέσως κατώτερο βαθμό, ώστε να υπάρχουν υποψήφιοι για προαγωγή, και οι οποίες στη συνέχεια, όταν διορίζονται υπάλληλοι στο αμέσως κατώτερο επίπεδο, μετατρέπονται σε θέσεις προαγωγής μόνο. Ως εκ τούτου, με βάση την πιο πάνω πολιτική, στα πλαίσια της συμπλήρωσης της επιστημονικής δομής των θέσεων της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών με τον περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμο (Αρ. 1) του 2005 [Ν. αρ. 42(ΙΙ)/2005], δημιουργήθηκαν οι θέσεις Λειτουργού Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών Α΄ [Κλ. Α11(ii)].

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, με τη δημιουργία των πιο πάνω θέσεων και ακολούθως με την πλήρωσή τους, κρίθηκε αναγκαία η τροποποίηση του σχεδίου υπηρεσίας για την αμέσως ανώτερη θέση Ανώτερου Λειτουργού Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών [Κλ. Α13(ii)], η οποία μετατρέπεται από θέση πρώτου διορισμού και προαγωγής σε θέση προαγωγής μόνο για σκοπούς ίσης μεταχείρισης με άλλες ομοειδείς κατηγορίες θέσεων στη δημόσια υπηρεσία. Επιπρόσθετα, εκσυγχρονίστηκαν τα καθήκοντα και οι ευθύνες της υπό αναφορά θέσης, ώστε αυτά να αντικατοπτρίζουν τα σημερινά δεδομένα της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών.

Περαιτέρω, κρίθηκε αναγκαία η τροποποίηση των υφιστάμενων σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις Πρώτου Λειτουργού Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών και Λειτουργού Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών, ώστε να διευρυνθούν τα απαιτούμενα ακαδημαϊκά προσόντα, με την προσθήκη πανεπιστημιακού διπλώματος ή τίτλου στα χρηματοοικονομικά, στη στατιστική, στην πληροφορική και στα νομικά, τα οποία σχετίζονται με το έργο που επιτελεί η Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών. Επιπλέον, στα απαιτούμενα προσόντα για τις πιο πάνω θέσεις διευρύνθηκαν οι γλωσσικές απαιτήσεις, σύμφωνα με την πολιτική που ακολουθείται, ώστε πέραν της αγγλικής γλώσσας να γίνεται αποδεκτή και η πολύ καλή γνώση της γαλλικής ή της γερμανικής γλώσσας, οι οποίες αποτελούν τις γλώσσες εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση Λειτουργού Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών περιλήφθηκε σημείωση σύμφωνα με την οποία τα απαιτούμενα προσόντα θα καθορίζονται επακριβώς κατά τη δημοσίευση της θέσης, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, ώστε να προσλαμβάνονται τα κατάλληλα άτομα με βάση τις εκάστοτε ανάγκες της υπηρεσίας.

Σημειώνεται ότι τα εν λόγω σχέδια υπηρεσίας συζητήθηκαν και συμφωνήθηκαν στα πλαίσια της αρμόδιας για σχέδια υπηρεσίας Υποεπιτροπής της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού.

Στα πλαίσια της συζήτησης που διεξήχθη ενώπιον της επιτροπής, οι εκπρόσωποι των επηρεαζόμενων υπαλλήλων, οι οποίοι είναι κάτοχοι των θέσεων Πρώτου Συνεργατικού Λειτουργού [Κλ. Α11(ii)] στην Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών, εξέφρασαν την αντίθεσή τους σε σχέση με τις πρόνοιες του προτεινόμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Ανώτερου Λειτουργού Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών [Κλ. Α13(ii)]. Όπως ανέφεραν στην επιτροπή, η δημιουργία των νέων θέσεων Λειτουργού Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών Α΄ με τον περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμο (Αρ. 1) του 2005, με τη συνεπακόλουθη προτεινόμενη τροποποίηση του σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Ανώτερου Λειτουργού Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών, δεν τους επιτρέπει τη διεκδίκηση της θέσης Ανώτερου Λειτουργού Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών, αφού αυτή μετατρέπεται από θέση πρώτου διορισμού και προαγωγής σε θέση προαγωγής μόνο και μπορούν να τη διεκδικήσουν μόνο όσοι κατέχουν τριετή υπηρεσία στη θέση Λειτουργού Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών Α΄ [Κλ. Α11(ii)].

Ειδικότερα, σύμφωνα με τους ίδιους εκπροσώπους, οι γνώσεις, οι ικανότητες και οι εμπειρίες τους στη θέση Πρώτου Συνεργατικού Λειτουργού, καθώς και τα καθήκοντα και οι ευθύνες τους είναι του ίδιου επιπέδου με εκείνα της υπό συζήτηση θέσης Ανώτερου Λειτουργού Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών, την οποία όμως δεν μπορούν να διεκδικήσουν, αφού στερούνται των απαιτούμενων ακαδημαϊκών προσόντων. Επιπλέον, οι ίδιοι σημειώνουν ότι τα καθήκοντα και οι ευθύνες της θέσης τους είναι τα ίδια με αυτά της πιο αναβαθμισμένης θέσης Πρώτου Λειτουργού Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών [Κλ. Α14(ii)].

Περαιτέρω, όπως οι ίδιοι ανέφεραν, ως αποτέλεσμα της διάκρισης της δομής της υπηρεσίας σε τεχνική και επιστημονική πυραμίδα και τη μετατροπή της θέσης Ανώτερου Λειτουργού Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών σε θέση προαγωγής, θα δημιουργηθούν λειτουργικά προβλήματα στην υπηρεσία, αφού παρεμποδίζεται η οποιαδήποτε ανέλιξή τους στην πιο πάνω θέση, λόγω του ότι στερούνται των απαιτούμενων ακαδημαϊκών προσόντων, σε αντίθεση με τους μέχρι σήμερα ιεραρχικά κατώτερους απ’ αυτούς στη βαθμίδα της υπηρεσίας, οι οποίοι θα καταστούν ιεραρχικά ανώτεροί τους, αφού είναι κάτοχοι των απαιτούμενων ακαδημαϊκών προσόντων. Ως εκ τούτου, εισηγούνται την αναβάθμιση της θέσης τους.

Η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε να εισηγηθεί την έγκριση των υπό συζήτηση κανονισμών, αφού τα σχέδια υπηρεσίας των υπό αναφορά θέσεων είναι αποτέλεσμα της δημιουργίας νέων θέσεων στην Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών με τον περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμο (Αρ. 1) του 2005. Ωστόσο, η επιτροπή καλεί την πιο πάνω υπηρεσία να εξετάσει το όλο θέμα που εγείρεται από τους επηρεαζόμενους υπαλλήλους, ώστε να αποφευχθούν οποιαδήποτε λειτουργικά προβλήματα ενδέχεται να προκύψουν στην υπηρεσία.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους όπως αυτοί έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

 

7 Ιουλίου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων