Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για τους κανονισμούς «Οι περί Μεταλλείων και Λατομείων (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2009»

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος Κυριάκος Χατζηγιάννη
Ντίνος Χατζηνικόλας Σοφοκλής Φυττής
Πανίκκος Σταυριανός Ρούλα Μαυρονικόλα
Νίκος Τορναρίτης Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος μελέτησε τους υπό αναφορά κανονισμούς, μαζί με σχετικά νομοσχέδια που ψήφισε η Βουλή πρόσφατα, σε τέσσερις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 2 και 30 Απριλίου, 14 Μαΐου και 18 Ιουνίου 2009.

Στις συνεδριάσεις αυτές κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Υπηρεσία Μεταλλείων, Υπηρεσία Περιβάλλοντος και Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων), του Υπουργείου Εσωτερικών (Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας), του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας), ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ), του Κυπριακού Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ), της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου (ΟΕΒ), της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΠΕΟ, της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων Κύπρου, του Κυπριακού Ιδρύματος Προστασίας του Περιβάλλοντος “Terra Cypria”, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, “Αγροτική”, “Παναγροτικός Σύνδεσμος” και “Ευρωαγροτικός Σύνδεσμος Κύπρου”. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΣΕΚ και ΔΕΟΚ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδριάσεις αυτές.

Σκοπός των υπό εξέταση κανονισμών, που εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 47 του περί Ρύθμισης Μεταλλείων και Λατομείων Νόμου, όπως και των σχετικών νομοσχεδίων, τα οποία έχουν ήδη ψηφιστεί από τη Βουλή πρόσφατα, είναι η εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/21/ΕΚ, η οποία στοχεύει στην πρόληψη ή μείωση παντός είδους δυσμενών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ιδιαίτερα στον αέρα, στο νερό, στο έδαφος, στην πανίδα, στη χλωρίδα και στο τοπίο, καθώς και των τυχόν επακόλουθων κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία που προκύπτουν από τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας.

Όπως αναφέρεται και στα επεξηγηματικά σημειώματα που συνοδεύουν τους υπό συζήτηση κανονισμούς και τα προαναφερόμενα νομοσχέδια, η Κύπρος όφειλε να είχε μεταφέρει την εν λόγω Οδηγία στο εθνικό δίκαιο πριν από την 1η Μαΐου 2008. Σημειώνεται ότι για τα πιο πάνω νομοσχέδια και τους κανονισμούς λήφθηκε ήδη αιτιολογημένη γνώμη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για την αποστολή απάντησης ζητήθηκε παράταση από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Σημειώνεται περαιτέρω ότι οι υπό συζήτηση κανονισμοί, όπως και τα νομοσχέδια, κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 2 Απριλίου και 26 Μαρτίου 2009, ενώ στα επεξηγηματικά σημειώματα που τα συνοδεύουν δεν αναφέρονται οι λόγοι στους οποίους οφείλεται η καθυστέρηση αυτή.

Ειδικότερα, στους υπό συζήτηση κανονισμούς υιοθετούνται οι ακόλουθες κύριες διατάξεις:

1. Εισάγεται η υποχρέωση του αιτητή και κατόχου άδειας επισκόπησης, μεταλλευτικής μίσθωσης και προνομίου λατομείου να υποβάλλει στον επιθεωρητή μεταλλείων διαχειριστική περιβαλλοντική μελέτη.

2. Καθορίζεται το περιεχόμενο της διαχειριστικής περιβαλλοντικής μελέτης, το οποίο καλύπτει όχι μόνο τη διαχείριση των εξορυκτικών αποβλήτων αλλά το σύνολο της ερευνητικής, μεταλλευτικής και λατομικής του δραστηριότητας και το οποίο περιλαμβάνει ως αναπόσπαστο μέρος το σχέδιο διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων που προνοείται από την πιο πάνω Οδηγία.

3. Καθορίζεται η διαδικασία εξέτασης και επανεξέτασης της διαχειριστικής περιβαλλοντικής μελέτης.

4. Τροποποιούνται οι ορισμοί των κατηγοριών “Α” και “Β” των προνομίων λατομείου, έτσι ώστε οι ορισμοί αυτοί να συνάδουν με τις διατάξεις του περί Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμου [Νόμος αριθμός 140(Ι) του 2005, όπως αυτός τροποποιήθηκε έκτοτε] και να περιλαμβάνουν κριτήρια που αφορούν τον τύπο των αποβλήτων που θα παραχθούν ή παράγονται από το λατομείο.

5. Καθορίζονται οι ειδικότητες των προσώπων που δύναται να εκπονούν και να επιβλέπουν την εφαρμογή των εν λόγω μελετών.

Σύμφωνα με το επεξηγηματικό σημείωμα που συνοδεύει τους υπό συζήτηση κανονισμούς, η έγκρισή τους δε θα επιφέρει δημόσια δαπάνη, αφού οι πρόνοιες των κανονισμών θα εφαρμόζονται από το υφιστάμενο προσωπικό, ενώ δε θα επιβαρυνθούν με αυξημένο κόστος οι υφιστάμενες ή νέες επιχειρήσεις που επηρεάζονται από τους κανονισμούς, αφού είναι ήδη υποχρεωτική η υποβολή διαχειριστικής περιβαλλοντικής μελέτης.

Σύμφωνα πάντα με το ίδιο επεξηγηματικό σημείωμα, με τους υπό συζήτηση κανονισμούς αναμένεται να υπάρξουν θετικά αποτελέσματα τόσο για τους εργαζομένους όσο και για τον ευρύτερο πληθυσμό, αφού η προγραμματισμένη και μελετημένη έρευνα και εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου θα έχει ως αποτέλεσμα την επισήμανση και πρόληψη των πηγών ρύπανσης και όχλησης στο μέγιστο βαθμό κατά το στάδιο της μελέτης.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών.

Στα πλαίσια της συζήτησης των νομοσχεδίων που συνοδεύονταν από τους υπό συζήτηση κανονισμούς, ο εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Μεταλλείων εισηγήθηκε συγκεκριμένες προσθήκες στους κανονισμούς, έτσι ώστε να προβλέπεται ρητά η κατεδάφιση και απομάκρυνση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας και των μηχανημάτων στη διαχειριστική περιβαλλοντική μελέτη, εισήγηση η οποία έγινε δεκτή από όλους τους παρευρισκομένους και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών, όπως αυτοί έχουν νομοτεχνικά διαμορφωθεί και αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος τους, ώστε να αναφέρονται ως «Οι περί Μεταλλείων και Λατομείων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2009».

 

7 Ιουλίου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων