Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τους κανονισμούς «Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Προστασία κατά τη Διαχείριση Εξορυκτικών Αποβλήτων) Κανονισμοί του 2009»

Παρόντες:

Πάμπης Κυρίτσης, πρόεδρος Χρήστος Στυλιανίδης
Αντρέας Φακοντής Αντώνης Αντωνίου
Σκεύη Κουκουμά Αθηνά Κυριακίδου
Μαρία Κυριακού Ρούλα Μαυρονικόλα
Ιωνάς Νικολάου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 26 Μαρτίου και στις 9 Απριλίου 2009. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΣΕΚ, καθώς και των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΠΕΟ και ΔΕΟΚ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 38 του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμου, είναι η εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το μέρος των προνοιών που αφορούν θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία της Οδηγίας 2006/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2006 σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας και την τροποποίηση της Οδηγίας 2004/35/ΕΚ.

Συγκεκριμένα, με τη θέσπιση των εν λόγω κανονισμών σκοπείται η προστασία των προσώπων στην εργασία από τους κινδύνους για την υγεία τους, περιλαμβανομένης και της πρόληψης των κινδύνων αυτών, που προέρχονται ή μπορούν να προέλθουν από τη διαχείριση αποβλήτων που προκύπτουν από την αναζήτηση, την εξόρυξη, την επεξεργασία και την αποθήκευση ορυκτών πόρων και από την εκμετάλλευση λατομείων.

Συναφώς, αναφέρεται ότι παράλληλα με την κατάθεση των υπό εξέταση κανονισμών κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων πέντε νομοσχέδια (Ο περί Διαχείρισης των Αποβλήτων της Εξορυκτικής Βιομηχανίας Νόμος του 2009, Ο περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009, Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009, Ο περί Ρύθμισης Μεταλλείων και Λατομείων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009 και Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009), τα οποία επίσης εναρμονίζουν την κυπριακή νομοθεσία με την Οδηγία 2006/21/ΕΚ και στοχεύουν στην πρόληψη ή μείωση παντός είδους δυσμενών περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκύπτουν από τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας. Τα εν λόγω νομοσχέδια παραπέμφθηκαν για εξέταση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος και μετά την ολοκλήρωση της συζήτησής τους ψηφίστηκαν ομόφωνα σε νόμους σε συνεδρία της ολομέλειας του σώματος, ημερομηνίας 2 Ιουλίου 2009. Σημειώνεται ότι για την έγκριση των παρόντων κανονισμών έπρεπε να προηγηθεί η ψήφιση των προαναφερθέντων νόμων, στους οποίους οι κανονισμοί κάνουν αναφορές.

Οι εκπρόσωποι του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δήλωσαν στα μέλη της επιτροπής ότι με βάση τους υπό εξέταση κανονισμούς ο κάθε φορέας, δηλαδή το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο σύμφωνα με την περιβαλλοντική νομοθεσία για τη διαχείριση εξορυκτικών αποβλήτων στη Δημοκρατία, έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

1. Να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα, για να διασφαλίζεται ότι η διαχείριση των εξορυκτικών αποβλήτων γίνεται με τρόπο που δε θέτει σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία.

2. Να καταρτίζει πολιτική πρόληψης σοβαρών ατυχημάτων όσον αφορά τη διαχείριση εξορυκτικών αποβλήτων και να υιοθετεί σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας.

3. Να διορίζει διαχειριστή ασφάλειας υπεύθυνο για την εφαρμογή και την περιοδική επίβλεψη της πολιτικής πρόληψης σοβαρών ατυχημάτων.

4. Να θέτει σε ισχύ εσωτερικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν επιτόπου σε περίπτωση ατυχήματος.

5. Να μεριμνά, ώστε οι πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα ασφάλειας και τις απαιτούμενες ενέργειες σε περίπτωση ατυχήματος να παρέχονται δωρεάν και συστηματικά στο ενδιαφερόμενο κοινό.

Όλες οι ενδιαφερόμενες πλευρές που κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής συμφώνησαν με τις πρόνοιες των υπό συζήτηση κανονισμών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την έγκρισή τους, όπως αυτοί έχουν τελικά διαμορφωθεί από νομοτεχνικής άποψης.

6 Ιουλίου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων