Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για την πρόταση νόμου «Ο περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009»

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, αναπλ. πρόεδρος Άγγελος Βότσης
Ιωνάς Νικολάου Φειδίας Σαρίκας
Χρήστος Στυλιανίδης Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 6 Ιουλίου 2009. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκε και παρευρέθηκε η διευθύντρια του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σκοπός της πρότασης νόμου, που κατατέθηκε στη Βουλή από το βουλευτή κ. Γιάννο Λαμάρη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις,

είναι η τροποποίηση του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου, για να αυξηθεί ο αριθμός των ονομάτων με τα οποία μπορεί να εγγραφεί στο ληξιαρχείο παιδί που γεννήθηκε, ώστε τα ονόματα με τα οποία μπορεί να γίνει η εν λόγω εγγραφή να μην είναι πέραν των τριών αντί πέραν των δύο που ισχύει σήμερα.

Εισάγοντας την υπό αναφορά πρόταση νόμου στην επιτροπή, ο εισηγητής της ανέφερε πως την κατέθεσε στη Βουλή με στόχο να επιλυθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν γονείς κατά την εγγραφή του ονόματος των παιδιών τους στο ληξιαρχείο, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που ένας γονέας προέρχεται από χώρες του εξωτερικού, δεδομένου ότι με βάση την ισχύουσα νομοθεσία δεν μπορεί να τους δοθούν πέραν των δύο ονομάτων.

Η διευθύντρια του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης δήλωσε πως το υπουργείο της, παρ’ όλο που υιοθετεί τις πρόνοιες του προτεινόμενου νόμου, ενδεχομένως να συναντήσει προβλήματα στην άμεση εφαρμογή του, λόγω του περιορισμένου αριθμού χαρακτήρων που μπορεί να δεχτεί το ισχύον μηχανογραφικό σύστημα.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της υπό συζήτηση πρότασης νόμου και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή της σε νόμο.

 

 

6 Ιουλίου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων