Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για την πρόταση νόμου «Ο περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009» και το νομοσχέδιο «Ο περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009»

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, αναπλ. πρόεδρος Μη μέλη της επιτροπής:
Ιωνάς Νικολάου Λευτέρης Χριστοφόρου
Χρήστος Στυλιανίδης Κυριάκος Χατζηγιάννη
Άγγελος Βότσης Γεώργιος Γεωργίου
Φειδίας Σαρίκας Δημήτρης Συλλούρης
Γιώργος Περδίκης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε τα υπό αναφορά σχέδια νόμου σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 22 και 29 Ιουνίου και στις 6 Ιουλίου 2009. Στις συνεδριάσεις αυτές κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, του Γραφείου του Εφόρου Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών, του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών, του Κυπριακού Συνδέσμου Ιδιοκτητών Ακινήτων, του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών και της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής.

Σκοπός των υπό αναφορά σχεδίων νόμου είναι η μείωση των υποθηκευτικών τελών που ισχύουν σήμερα σε περίπτωση ακύρωσης υφιστάμενης υποθήκης και σύστασης νέας υποθήκης.

Σκοπός ειδικότερα της υπό αναφορά πρότασης νόμου, που κατατέθηκε στη Βουλή από τους βουλευτές κ. Χρήστο Πουργουρίδη, Λευτέρη Χριστοφόρου, Γεώργιο Γεωργίου και Κυριάκο Χατζηγιάννη, εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, και Δημήτρη Συλλούρη, εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κόμματος, είναι η τροποποίηση του περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) Νόμου, ώστε να μειωθούν τα υφιστάμενα τέλη εγγραφής υποθήκης που καταβάλλονται, σε περιπτώσεις που ενυπόθηκος οφειλέτης ακυρώνει υφιστάμενη υποθήκη και την ίδια μέρα συστήνει νέα υποθήκη είτε επί του ιδίου είτε επί άλλου ακινήτου του είτε με τον ίδιο είτε με άλλο ενυπόθηκο δανειστή.

Ειδικότερα, με τις πρόνοιες της υπό συζήτηση πρότασης νόμου προβλέπεται ότι, σε περίπτωση που υποθήκη που ήδη υπάρχει ακυρώνεται και την ίδια μέρα δηλώνεται νέα υποθήκη και ο ενυπόθηκος οφειλέτης είναι το ίδιο πρόσωπο και είτε τα ενυπόθηκα ακίνητα είτε το ενυπόθηκο χρέος, εκτός από τον τόκο, είναι τα ίδια, καταβάλλεται τέλος €100, εκτός αν το νέο ενυπόθηκο χρέος υπερβαίνει το ποσό του προηγούμενου χρέους, οπότε καταβάλλεται τέλος €100 και επιπλέον 1% επί του ποσού το οποίο τυχόν υπερβαίνει το προηγούμενο χρέος, εξαιρουμένου κάθε δεδουλευμένου ή μη δεδουλευμένου τόκου για καθεμία των περιπτώσεων.

Σκοπός ειδικότερα του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) Νόμου, ώστε να μειωθούν τα τέλη εγγραφής υποθήκης, σε περίπτωση που ενυπόθηκος οφειλέτης ακυρώνει υφιστάμενη υποθήκη και την ίδια μέρα συστήνει νέα υποθήκη, για τον ίδιο σκοπό, επί του ιδίου ακινήτου είτε με τον ίδιο είτε με άλλο ενυπόθηκο δανειστή. Σκοπείται, επίσης, η τροποποίηση της ισχύουσας στη βασική νομοθεσία ρύθμισης με την οποία προβλέπεται η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής τελών εγγραφής υποθήκης, στις περιπτώσεις που ενυπόθηκος οφειλέτης ακυρώνει υφιστάμενη υποθήκη και την ίδια μέρα εγγράφει νέα υποθήκη με τον ίδιο ενυπόθηκο δανειστή επί άλλου ακινήτου του, ώστε να επιβάλλονται στις περιπτώσεις αυτές μειωμένα τέλη.

Ειδικότερα, με τις πρόνοιες του υπό αναφορά νομοσχεδίου προβλέπονται τα ακόλουθα:

1. Σε περίπτωση που υποθήκη που υπάρχει ακυρώνεται και την ίδια μέρα ο ενυπόθηκος οφειλέτης, για τον ίδιο σκοπό, συστήνει νέα υποθήκη επί του ιδίου ακινήτου του είτε με τον ίδιο είτε με άλλο ενυπόθηκο δανειστή, καταβάλλεται τέλος είτε ίσο με 1% επί του ποσού της νέας υποθήκης είτε €200, οποιοδήποτε από τα δύο πιο πάνω ποσά είναι το μικρότερο, και επιπλέον 1% επί του ποσού το οποίο τυχόν υπερβαίνει το ποσό της υποθήκης που ακυρώνεται, εξαιρουμένου κάθε δεδουλευμένου ή μη δεδουλευμένου τόκου για καθεμία των περιπτώσεων.

2. Ο πιο πάνω αναφερόμενος σκοπός, για τον οποίο θα εγγράφεται η νέα υποθήκη, θα καθορίζεται με ένορκη δήλωση του ενυπόθηκου οφειλέτη ή, εάν ο οφειλέτης είναι νομικό πρόσωπο, ο εν λόγω σκοπός θα καθορίζεται με έγγραφη βεβαίωση του έχοντος τη διοίκηση του νομικού προσώπου.

3. Σε περίπτωση που υποθήκη που υπάρχει ακυρώνεται και την ίδια μέρα ο ενυπόθηκος οφειλέτης συστήνει νέα υποθήκη με τον ίδιο ενυπόθηκο δανειστή αλλά επί άλλου ακινήτου του, καταβάλλεται τέλος ίσο με 0,25% επί του ποσού της νέας υποθήκης, σε περίπτωση που το ποσό της νέας υποθήκης είναι ίσο ή μικρότερο του ποσού της υποθήκης που ακυρώνεται, και επιπλέον 1% επί του ποσού το οποίο τυχόν υπερβαίνει το ποσό της υποθήκης που ακυρώνεται, εξαιρουμένου κάθε δεδουλευμένου ή μη δεδουλευμένου τόκου για καθεμία των περιπτώσεων.

4. Καταργείται η προβλεπόμενη στη βασική νομοθεσία καταβολή τέλους, σε περίπτωση μεταβίβασης υποθήκης σε νόμιμο κληρονόμο προσώπου το οποίο απεβίωσε είτε με διαδοχή εξ αδιαθέτου είτε με διαθήκη.

5. Τροποποιείται η πρόνοια της βασικής νομοθεσίας σύμφωνα με την οποία, σε περίπτωση μεταβίβασης υποθήκης από γονέα προς τέκνο, καταβάλλεται τέλος 0,5% επί του ποσού που παραμένει απλήρωτο, ώστε σε τέτοια περίπτωση να καταβάλλεται είτε το πιο πάνω ποσό είτε το ποσό των €500, οποιοδήποτε από τα δύο αυτά ποσά είναι το μικρότερο.

Εισάγοντας την υπό αναφορά πρόταση νόμου στην επιτροπή, οι εισηγητές της δήλωσαν πως την κατέθεσαν στη Βουλή με στόχο την κατάργηση των διπλών υποθηκευτικών τελών που καταβάλλουν οι ενυπόθηκοι δανειστές, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, στις περιπτώσεις ακύρωσης υφιστάμενης υποθήκης και εγγραφής νέας υποθήκης επί του ιδίου ακινήτου τους είτε με τον ίδιο είτε με άλλο ενυπόθηκο δανειστή. Οι προτεινόμενες με την πρόταση νόμου ρυθμίσεις, δήλωσαν οι ίδιοι εισηγητές, θα βοηθήσουν τους ενυπόθηκους οφειλέτες να ακυρώνουν υποθήκη που είναι εγγεγραμμένη προς όφελος ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος και να εγγράφουν νέα υποθήκη για το ίδιο ακίνητο σε άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, ρυθμίσεις οι οποίες αναμένεται να δημιουργήσουν συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και παράλληλα να βοηθήσουν τις συναλλαγές.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών δήλωσαν πως με το νομοσχέδιο βελτιώνεται η ισχύουσα στη βασική νομοθεσία ρύθμιση σύμφωνα με την οποία η καταβολή μειωμένου υποθηκευτικού τέλους, σε περίπτωση ακύρωσης και εγγραφής νέας υποθήκης, προϋποθέτει ότι τα συμβαλλόμενα μέρη είναι τα ίδια, ώστε, για σκοπούς υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των ενυπόθηκων δανειστών, να παρασχεθεί η δυνατότητα καταβολής μειωμένων υποθηκευτικών τελών σε περίπτωση διαφοροποίησης των συμβαλλόμενων μερών, υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται στο νομοσχέδιο. Επιπρόσθετα, δήλωσαν οι ίδιοι εκπρόσωποι, με το νομοσχέδιο εισάγεται πρόνοια με την οποία καθορίζονται οι προϋποθέσεις ακύρωσης υφιστάμενης υποθήκης και εγγραφής την ίδια μέρα νέας υποθήκης επί άλλου ακινήτου του οφειλέτη με την καταβολή τέλους ύψους 0,25% επί του ποσού της νέας υποθήκης, σε περίπτωση που το ποσό της νέας υποθήκης είναι ίσο ή μικρότερο του ποσού της υποθήκης που ακυρώνεται, και επιπλέον 1% επί του ποσού το οποίο τυχόν υπερβαίνει το ποσό της υποθήκης που ακυρώνεται, εξαιρουμένου κάθε δεδουλευμένου ή μη δεδουλευμένου τόκου για καθεμία των περιπτώσεων.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, ενημερώνοντας την επιτροπή για την ανάγκη επιβολής του πιο πάνω αναφερόμενου τέλους, ύψους 0,25%, στις περιπτώσεις ακύρωσης υποθήκης και σύστασης νέας υποθήκης από τον ίδιο οφειλέτη με τον ίδιο δανειστή επί άλλου ακινήτου του οφειλέτη, υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται στο νομοσχέδιο, δήλωσε ότι αυτή αποτελεί αντισταθμιστικό μέτρο των μειωμένων εσόδων του κράτους που συνεπάγεται η υιοθέτηση των προτεινόμενων με το νομοσχέδιο ρυθμίσεων.

Οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου συμφώνησαν με τους στόχους των υπό αναφορά νομοθετημάτων, παράλληλα όμως υποστήριξαν πως η μη συμπερίληψη στα υπό αναφορά νομοθετήματα πρόνοιας σύμφωνα με την οποία υποθήκη που ακυρώνεται διατηρεί τη χρονολογική σειρά την οποία είχε πριν ακυρωθεί, στις περιπτώσεις που στο ενυπόθηκο ακίνητο υπάρχουν και άλλες υποθήκες, θα ενεργεί αποτρεπτικά στη μεταφορά δανείων από ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα σε άλλο. Για το λόγο αυτό εισηγήθηκαν την τροποποίηση των υπό αναφορά νομοθετημάτων, ώστε, αντί να γίνεται ακύρωση της υποθήκης, να γίνεται μεταβίβαση της υποθήκης στο νέο ενυπόθηκο δανειστή χωρίς προϋποθέσεις και χωρίς καταβολή δικαιωμάτων.

Οι εκπρόσωποι του Γραφείου του Εφόρου Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών, παρ’ όλο που συμφώνησαν με τους σκοπούς των υπό αναφορά νομοθετημάτων, διαφώνησαν με την προβλεπόμενη στην υπό αναφορά πρόταση νόμου πρόνοια για καταβολή καθορισμένου τέλους ύψους €100 και επιπλέον 1% επί του ποσού το οποίο τυχόν υπερβαίνει το προηγούμενο χρέος, σε περίπτωση ακύρωσης υποθήκης και εγγραφής νέας υποθήκης, γιατί, όπως υποστήριξαν, ο τρόπος υπολογισμού του τέλους αυτού διαφοροποιείται σε σχέση με τον τρόπο που καθορίζεται σήμερα στην ισχύουσα νομοθεσία.

Οι εκπρόσωποι του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών συμφώνησαν με τη φιλοσοφία των υπό αναφορά νομοθετημάτων, γιατί, όπως υποστήριξαν, με τις τροποποιήσεις που προτείνονται διασφαλίζεται η ελευθερία του συναλλάττεσθαι με διάφορα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, με αποτέλεσμα οι ενυπόθηκοι οφειλέτες να εξασφαλίζουν καλύτερους όρους δανείων από τα εν λόγω ιδρύματα. Παράλληλα, εισηγήθηκαν, μεταξύ άλλων, τα πιο κάτω:

1. Την τροποποίηση της προτεινόμενης πρόνοιας του νομοσχεδίου που καθορίζει τις προϋποθέσεις και τα τέλη που θα καταβάλλονται σε περίπτωση ακύρωσης από ενυπόθηκο δανειστή και εγγραφής, την ίδια μέρα, νέας υποθήκης επί του ιδίου ακινήτου του, ώστε να διαγραφεί από αυτήν η προϋπόθεση που τίθεται ότι η νέα υποθήκη που θα συσταθεί θα πρέπει να είναι για τον ίδιο σκοπό.

2. Τη διαγραφή της πρόνοιας του νομοσχεδίου σύμφωνα με την οποία, σε περίπτωση που ενυπόθηκος οφειλέτης ακυρώσει υποθήκη που υπάρχει και συστήσει νέα υποθήκη με τον ίδιο ενυπόθηκο δανειστή, αλλά επί άλλου ακινήτου του, προβλέπεται η καταβολή τέλους ύψους 0,25% επί του ποσού της νέας υποθήκης, στην περίπτωση που το ποσό της νέας υποθήκης είναι ίσο ή μικρότερο του ποσού της υποθήκης που ακυρώνεται, γιατί, όπως υποστήριξαν, με την πρόνοια αυτή εισάγεται νέο τέλος που δεν προβλέπεται στην ισχύουσα νομοθεσία.

3. Την τροποποίηση του νομοσχεδίου με την προσθήκη σ’ αυτό πρόνοιας σύμφωνα με την οποία, σε περίπτωση ακύρωσης υφιστάμενης υποθήκης και εγγραφής νέας υποθήκης επί του ιδίου ακινήτου του σε άλλο ενυπόθηκο δανειστή, η υποθήκη που ακυρώνεται εκχωρείται από τον αρχικό ενυπόθηκο δανειστή στο νέο ενυπόθηκο δανειστή και ο αρχικός ενυπόθηκος δανειστής, μετά την αποπληρωμή του δανείου, παραιτείται από κάθε δικαίωμά του επί της υποθήκης.

Οι εκπρόσωποι του Κυπριακού Συνδέσμου Ιδιοκτητών Ακινήτων δήλωσαν πως, παρ’ όλο που τάσσονται υπέρ της μείωσης των υποθηκευτικών τελών που ισχύουν σήμερα, τα προτεινόμενα νομοθετήματα δεν καθορίζουν ενιαία πολιτική για τον τρόπο υπολογισμού των εν λόγω τελών.

Οι εκπρόσωποι του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών και οι εκπρόσωποι της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής συμφώνησαν με τους στόχους των προτεινόμενων νομοθετημάτων. Παράλληλα, οι τελευταίοι διαφώνησαν με την προτεινόμενη στην πρόταση νόμου επιβολή καθορισμένου τέλους ύψους €100, σε περίπτωση ακύρωσης υποθήκης και εγγραφής νέας υποθήκης, καθώς και με την προτεινόμενη επιβολή τέλους ύψους 0,25% επί του ποσού της νέας υποθήκης, υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται στο νομοσχέδιο, σε περίπτωση που η νέα υποθήκη συστήνεται επί άλλου ακινήτου. Τέλος, σημείωσαν ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις θα είναι ουσιαστικά ανεφάρμοστες και δε θα διευκολύνουν τις συναλλαγές, γιατί με το νομοσχέδιο δε ρυθμίζεται η διατήρηση της χρονολογικής σειράς την οποία είχε αρχικά η υποθήκη που ακυρώνεται και κατ’ επέκταση δεν εξυπηρετούνται οι στόχοι για τους οποίους προτείνονται οι τροποποιήσεις της βασικής νομοθεσίας.

Στο στάδιο της συζήτησης των υπό αναφορά νομοθετημάτων και υπό το φως των απόψεων που εκφράστηκαν μέλη της επιτροπής δήλωσαν πως ορισμένες πρόνοιες του νομοσχεδίου δεν ανταποκρίνονται στη φιλοσοφία των υπό αναφορά νομοθετημάτων που στοχεύουν στην αποκατάσταση της αδικίας που υπάρχει σε σχέση με την καταβολή διπλών υποθηκευτικών τελών, γι’ αυτό και εξέφρασαν διαφωνίες ή/και προβληματισμό σε σχέση με τα πιο κάτω:

1. Για τη μη διατήρηση της χρονολογικής σειράς που είχε η υποθήκη πριν ακυρωθεί, σε περίπτωση που υποθήκη ακυρώνεται και την ίδια μέρα συστήνεται νέα υποθήκη επί ακινήτου στο οποίο υπάρχουν εγγεγραμμένες και άλλες υποθήκες.

2. Με την προτεινόμενη πρόνοια του νομοσχεδίου, σύμφωνα με την οποία, σε περίπτωση που ο ενυπόθηκος οφειλέτης συστήσει νέα υποθήκη με τον ίδιο ενυπόθηκο δανειστή επί άλλου ακινήτου του, προβλέπεται η καταβολή τέλους ύψους 0,25% επί του ποσού της νέας υποθήκης, σε περίπτωση που το ποσό της νέας υποθήκης είναι ίσο ή μικρότερο του ποσού της υποθήκης που ακυρώνεται, υποστηρίζοντας ότι η πρόνοια αυτή στην πράξη θα ανατρέψει τους στόχους των προτεινόμενων τροποποιήσεων. Συναφώς, εισηγήθηκαν τη διαφοροποίηση του προτεινόμενου τρόπου υπολογισμού του τέλους αυτού, ώστε, σε περίπτωση που ο ενυπόθηκος οφειλέτης ακυρώσει υποθήκη και την ίδια μέρα συστήσει νέα υποθήκη με τον ίδιο ενυπόθηκο δανειστή, αλλά επί άλλου ακινήτου του, να καταβάλλεται τέλος είτε ίσο με 0,25% επί του ποσού της νέας υποθήκης είτε €200, οποιοδήποτε από τα δύο πιο πάνω ποσά είναι το μικρότερο, και επιπλέον 1% επί του ποσού το οποίο τυχόν υπερβαίνει το ποσό της υποθήκης που ακυρώνεται, εξαιρουμένου κάθε δεδουλευμένου ή μη δεδουλευμένου τόκου για καθεμία των περιπτώσεων.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή κάλεσε τους κυβερνητικούς αρμόδιους να μελετήσουν τις πιο πάνω επιφυλάξεις/διαφωνίες της και να εκφράσουν τις θέσεις των υπουργείων τους στην επόμενη συνεδρία της επιτροπής.

Σε μεταγενέστερο στάδιο ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών ενημέρωσε την επιτροπή ότι η εισήγηση που υποβλήθηκε από μέλη της για διατήρηση της χρονολογικής σειράς της υποθήκης που ακυρώνεται επί ακινήτου στο οποίο υπάρχουν εγγεγραμμένες και άλλες υποθήκες δεν μπορεί να υιοθετηθεί, γιατί, σε περίπτωση σύστασης νέας υποθήκης, ενδεχομένως να υπάρξει διαφοροποίηση των όρων της νέας υποθήκης εις βάρος των άλλων ενυπόθηκων δανειστών προς όφελος των οποίων υπάρχουν και άλλες υποθήκες επί του ακινήτου αυτού.

Όσον αφορά την εισήγηση που υποβλήθηκε από την επιτροπή για διαφοροποίηση του προτεινόμενου με το νομοσχέδιο τρόπου υπολογισμού του τέλους που θα καταβάλλεται στις περιπτώσεις που ο ενυπόθηκος οφειλέτης ακυρώσει υποθήκη που υπάρχει και συστήσει την ίδια μέρα νέα υποθήκη με τον ίδιο ενυπόθηκο δανειστή, αλλά επί άλλου ακινήτου του, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε πως ο καθορισμός του έγινε σε συνάρτηση με όλα τα προτεινόμενα στο νομοσχέδιο τέλη, τα οποία, όπως σημείωσε, θα πρέπει να ψηφιστούν ως πακέτο, για να καλύπτουν το διοικητικό κόστος των προσφερόμενων από το κράτος υπηρεσιών. Περαιτέρω, σημείωσε ο ίδιος εκπρόσωπος, παρ’ όλο που με τα προτεινόμενα τέλη δεν επιτυγχάνεται η πλήρης κάλυψη του πιο πάνω αναφερόμενου διοικητικού κόστους, αναμένεται ότι θα υπάρξει μερική κάλυψή του της τάξης του 30% με 40% περίπου.

Σημειώνεται ότι στο στάδιο της συζήτησης των υπό αναφορά νομοθετημάτων η επιτροπή ενημερώθηκε από την εκτελεστική εξουσία ότι δε φέρει ένσταση στην προτεινόμενη από την επιτροπή διαφοροποίηση του τρόπου υπολογισμού του υποθηκευτικού τέλους που θα καταβάλλεται, σε περίπτωση που ο ενυπόθηκος οφειλέτης ακυρώσει υποθήκη που υπάρχει και συστήσει την ίδια μέρα νέα υποθήκη με τον ίδιο ενυπόθηκο δανειστή, αλλά επί άλλου ακινήτου του.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε όπως τα υποθηκευτικά τέλη, σε περίπτωση ακύρωσης υφιστάμενης υποθήκης και σύστασης την ίδια μέρα νέας υποθήκης, καθοριστούν ως ακολούθως:

1. Σε περίπτωση που υποθήκη που υπάρχει ακυρώνεται και την ίδια μέρα ο ενυπόθηκος οφειλέτης, για τον ίδιο σκοπό, συστήνει νέα υποθήκη επί του ιδίου ακινήτου του, είτε με τον ίδιο είτε με άλλο ενυπόθηκο δανειστή, καταβάλλεται τέλος είτε ίσο με 1% επί του ποσού της νέας υποθήκης είτε €200, οποιοδήποτε από τα δύο πιο πάνω ποσά είναι το μικρότερο, και επιπλέον 1% επί του ποσού το οποίο τυχόν υπερβαίνει το ποσό της υποθήκης που ακυρώνεται, εξαιρουμένου κάθε δεδουλευμένου ή μη δεδουλευμένου τόκου για καθεμία των περιπτώσεων.

2. Σε περίπτωση που υποθήκη που υπάρχει ακυρώνεται και την ίδια μέρα ο ενυπόθηκος οφειλέτης συστήνει νέα υποθήκη με τον ίδιο ενυπόθηκο δανειστή, αλλά επί άλλου ακινήτου του, καταβάλλεται τέλος είτε ίσο με 0,25% επί του ποσού της νέας υποθήκης είτε €200, οποιοδήποτε από τα δύο πιο πάνω ποσά είναι το μικρότερο, και επιπλέον 1% επί του ποσού το οποίο τυχόν υπερβαίνει το ποσό της υποθήκης που ακυρώνεται, εξαιρουμένου κάθε δεδουλευμένου ή μη δεδουλευμένου τόκου για καθεμία των περιπτώσεων.

Η επιτροπή, στη βάση των πιο πάνω αποφάσεών της και σε αντικατάσταση των προνοιών που περιλαμβάνονται στην υπό αναφορά πρόταση νόμου και στο υπό αναφορά νομοσχέδιο, διατύπωσε νέο ενιαίο κείμενο νόμου, στο οποίο ενσωμάτωσε και τις επιμέρους πρόνοιες του νομοσχεδίου που αφορούν την κατάργηση της καταβολής τέλους, σε περίπτωση μεταβίβασης υποθήκης σε νόμιμο κληρονόμο προσώπου, το οποίο απεβίωσε, είτε με διαδοχή εξ αδιαθέτου είτε με διαθήκη, καθώς και την πρόνοιά του με την οποία καθορίζεται το τέλος, σε περίπτωση μεταβίβασης υποθήκης από γονέα σε τέκνο.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του πιο πάνω αναφερόμενου διαμορφωμένου κειμένου σε νόμο, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009».

 

 

 

7 Ιουλίου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων