Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για την πρόταση νόμου «Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Τεχνικός Έλεγχος και Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009»

Παρόντες:

Ζαχαρίας Κουλίας, πρόεδρος Γεώργιος Γεωργίου
Αντώνης Αντωνίου Τάσος Μητσόπουλος
Αντρέας Φακοντής Φειδίας Σαρίκας
Άριστος Αριστοτέλους Μη μέλη της επιτροπής:
Κλαύδιος Μαυροχάννας Κυριάκος Χατζηγιάννη

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από το βουλευτή του Δημοκρατικού Συναγερμού κ. Κυριάκο Χατζηγιάννη, σε τέσσερις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα από τις 12 Μαΐου μέχρι και τις 7 Ιουλίου 2009. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του ίδιου υπουργείου, της Υπηρεσίας Τουρκοκυπριακών Περιουσιών, του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως του Υπουργείου Εσωτερικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων, της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΠΑΣΙΚΤΕΟ), του ΕΤΕΚ, της ΠΟΒΕΚ και του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Συνεργείων Μηχανοκινήτων Οχημάτων (ΠΣΙΣΜΟ). Η Οργάνωση Αυτοτελώς Εργαζομένων Κύπρου, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός της πρότασης νόμου, όπως αυτή αρχικά κατατέθηκε στη Βουλή, είναι η τροποποίηση του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Τεχνικός Έλεγχος και Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου) Νόμου, έτσι ώστε τα Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΙΚΤΕΟ) που λειτουργούν σε τουρκοκυπριακά ακίνητα να συνεχίσουν τη λειτουργία τους, χωρίς να απαιτείται η έγκριση του Κηδεμόνα Τουρκοκυπριακών Περιουσιών και οι θετικές απόψεις της αρμόδιας πολεοδομικής αρχής.

Σύμφωνα με τον εισηγητή της πρότασης, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις κρίνονται αναγκαίες και δίκαιες, έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες ΙΚΤΕΟ που λειτουργούν συνεργεία σε τουρκοκυπριακά ακίνητα και δε δύνανται να εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες από το νόμο άδειες να συνεχίσουν τη λειτουργία των συνεργείων τους, χωρίς να αναγκάζονται να εξασφαλίσουν την έγκριση του Κηδεμόνα Τουρκοκυπριακών Περιουσιών και τις θετικές απόψεις της αρμόδιας πολεοδομικής αρχής.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, πρόκειται για πολύ μικρό αριθμό ιδιοκτητών οι οποίοι λειτουργούν ΙΚΤΕΟ σε τουρκοκυπριακά ακίνητα χωρίς να έχουν εξασφαλίσει τις απαιτούμενες από το νόμο άδειες.

Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως δήλωσε ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία της Πολεοδομίας απαιτείται η έκδοση σχετικής άδειας για τα υπό συζήτηση συνεργεία.

Οι εκπρόσωποι της Ένωσης Δήμων Κύπρου και της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου δήλωσαν ότι οι συγκεκριμένοι ιδιοκτήτες πρέπει να βοηθηθούν, αλλά στη βάση της κείμενης νομοθεσίας.

Ο εκπρόσωπος της ΠΟΒΕΚ συμφώνησε όπως δοθεί η δυνατότητα στους εν λόγω ιδιοκτήτες να συνεχίσουν τη λειτουργία των συνεργείων τους, νοουμένου ότι αυτά λειτουργούσαν κατά το χρόνο έναρξης της ισχύος της βασικής νομοθεσίας.

Οι εκπρόσωποι του ΠΑΣΙΚΤΕΟ τάχθηκαν υπέρ της ψήφισης της πρότασης νόμου.

Ο εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη νομοθεσία περί πολεοδομίας, εισηγήθηκε στην επιτροπή όπως γίνει σχετική τροποποίηση στην πρόταση νόμου η οποία να επιτυγχάνει το σκοπούμενο αποτέλεσμα χωρίς όμως να παραβιάζεται ο εν λόγω νόμος.

Με βάση την πιο πάνω εισήγηση, η επιτροπή κάλεσε τον εκπρόσωπο του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας όπως, σε συνεργασία με τους εκπροσώπους του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, προβεί σε σχετική τροποποίηση σύμφωνα με τα πιο πάνω.

Στη βάση αυτής της εισήγησης ο εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας κατέθεσε στην επιτροπή αναθεωρημένο κείμενο, σύμφωνα με το οποίο ιδιοκτήτης ΙΚΤΕΟ που λειτουργεί το εν λόγω κέντρο κατά το χρόνο έναρξης της ισχύος του προτεινόμενου νόμου συνεχίζει να το λειτουργεί ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου και χωρίς να απαιτείται να κατέχει πολεοδομική άδεια και άδεια οικοδομής.

Ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων, με γραπτό υπόμνημα που κατέθεσε στην επιτροπή, δήλωσε ότι δεν εκκρεμούν ενώπιον του συμβουλίου αιτήσεις για ΙΚΤΕΟ οι οποίες αφορούν συνεργεία τα οποία λειτουργούν σε τουρκοκυπριακά ακίνητα. Στο συμβούλιο, ανέφερε, υποβλήθηκαν πέντε αιτήσεις για ΙΚΤΕΟ που λειτουργούν σε άλλες περιοχές, εκ των οποίων δύο απορρίφθηκαν, μία εγκρίθηκε, για μία αναμένεται να υποβληθεί αιτιολογημένη εισήγηση και μία θα εξεταστεί σε επόμενη συνεδρία του συμβουλίου.

Η εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Τουρκοκυπριακών Περιουσιών δήλωσε πως η υπηρεσία της δε διαφωνεί με τις πιο πάνω προτεινόμενες διατάξεις. Την ίδια άποψη εξέφρασε και ο εκπρόσωπος του Τμήματος Οδικών Μεταφορών.

Οι εκπρόσωποι του ΠΣΙΣΜΟ, παρ’ όλο που εξέφρασαν τις διαφωνίες τους με την υπό συζήτηση πρόταση νόμου, συμφώνησαν όπως οι πρόνοιές της ισχύσουν μόνο για τις περιπτώσεις ιδιοκτητών ΙΚΤΕΟ που λειτουργούν σε τουρκοκυπριακά ακίνητα και που ενδεχομένως οι αιτήσεις τους εκκρεμούν ενώπιον του Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων.

Στα πλαίσια της συζήτησης της υπό αναφορά πρότασης νόμου από την επιτροπή, όπως αυτή τροποποιήθηκε σύμφωνα με τα πιο πάνω και κατόπιν εισήγησης του εκπροσώπου του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, βουλευτές μέλη της επιτροπής συζήτησαν το ενδεχόμενο για περαιτέρω τροποποίησή της, έτσι ώστε να παραμείνουν όπως έχουν οι σχετικές διατάξεις που αφορούν τα ΙΚΤΕΟ σε τουρκοκυπριακά ακίνητα και να δοθεί ένας ακόμα χρόνος παράτασης λειτουργίας σε όλους τους ιδιοκτήτες ΙΚΤΕΟ οι οποίοι έχουν ήδη καταθέσει αίτηση για έκδοση πολεοδομικής άδειας ή άδειας οικοδομής ή αίτηση για έγκριση, αλλά ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία έκδοσής τους, θέση με την οποία διαφώνησε κάθετα ο εκπρόσωπος του Τμήματος Οδικών Μεταφορών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, έχοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατέληξε στις πιο κάτω αποφάσεις:

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού τάχθηκαν υπέρ της ψήφισης της πρότασης νόμου όπως αυτή αναθεωρήθηκε από τον εκπρόσωπο του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, σύμφωνα με τα πιο πάνω.

Ο πρόεδρος και το μέλος της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ δήλωσαν πως θα τοποθετηθούν επί των προνοιών της πρότασης νόμου κατά τη συζήτησή της ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

 

 

 

7 Ιουλίου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων