Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 4) του 2009»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Λευτέρης Χριστοφόρου
Νικόλας Παπαδόπουλος Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου Μαρίνος Σιζόπουλος
Γιάννος Λαμάρης Νίκος Κουτσού
Αβέρωφ Νεοφύτου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 29 Ιουνίου και στις 6 Ιουλίου 2009. Στο στάδιο της μελέτης του υπό αναφορά νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο Υπουργός Οικονομικών και ο γενικός γραμματέας της ΠΑΣΥΔΥ.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση πληρωμής από το λογαριασμό του Πάγιου Ταμείου της Δημοκρατίας ποσού ύψους €1.596.160 και η διάθεσή του για σκοπούς κάλυψης των δαπανών που απαιτούνται για δημιουργία νέων θέσεων, καθώς και για σειρά άλλων μισθολογικών ρυθμίσεων στη δημόσια υπηρεσία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, με τον προτεινόμενο νόμο σκοπείται η δημιουργία θέσεων σε υπηρεσίες υψίστης προτεραιότητας στους τομείς της υγείας, της παιδείας, της κοινωνικής πρόνοιας και γενικότερα σε τομείς προσφοράς υπηρεσιών στους πολίτες και τις επιχειρήσεις, καθώς και η υλοποίηση συμφωνιών που επιτεύχθηκαν στα πλαίσια της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού (ΜΕΠ) και της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΜΕΠΕΥ).

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι προτάσεις για δημιουργία νέων θέσεων βασίζονται σε εκτενή μελέτη και προβληματισμό σε σχέση με τις ανάγκες των αντίστοιχων υπηρεσιών για σκοπούς ενίσχυσης της στελέχωσής τους και εξορθολογισμού των οργανωτικών τους δομών.

Ειδικότερα, με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο προνοούνται τα ακόλουθα:

1. Η δημιουργία χιλίων διακοσίων ογδόντα οκτώ (1 281) νέων θέσεων και η κατάργηση διακοσίων πέντε (205) θέσεων.

2. Η σημείωση με διπλό σταυρό (++) εκατόν ενενήντα μιας (191) θέσεων, ώστε να καταργηθούν μετά την κένωσή τους, καθώς και η διαγραφή του διπλού σταυρού από δώδεκα (12) θέσεις.

3. Η αναπροσαρμογή τις μισθοδοσίας για εξακόσιες είκοσι (620) θέσεις ως αποτέλεσμα των μελετών διαχωρισμού των διαζευκτικών προσόντων σε κατηγορίες θέσεων στα σχέδια υπηρεσίας των οποίων προβλέπονται τέτοια προσόντα.

4. Προσωπικές ρυθμίσεις (ανέλιξη) για είκοσι εννέα (29) θέσεις.

Σημειώνεται ότι οι πιο πάνω ρυθμίσεις επιφέρουν συνολική μέση ετήσια μακροπρόθεσμη δαπάνη ύψους €45.432.276 (πρόσθετη δαπάνη €53.278.292- εξοικονόμηση €7.846.016). Η πραγματική ωστόσο δαπάνη θα είναι μικρότερη κατά τα πρώτα χρόνια και θα αυξάνεται σταδιακά μετά την πλήρωση των νέων θέσεων και των προσαυξήσεων που θα προστίθενται στη μισθοδοσία και γενικά την ανέλιξη των υπαλλήλων.

Συγκεκριμένα, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις προκύπτουν από τα ακόλουθα:

1. Συμφωνίες που επιτεύχθηκαν στα πλαίσια της ΜΕΠ για δημιουργία πεντακοσίων τριάντα πέντε (535) νέων/πρόσθετων θέσεων, κατάργηση εξήντα έξι (66) θέσεων, μεταφορά τετρακοσίων πενήντα πέντε (455) θέσεων και μετονομασία πεντακοσίων εξήντα πέντε (565) θέσεων, σημείωση με διπλό σταυρό (++) εκατόν δύο (102) θέσεων, διαγραφή του διπλού σταυρού (++) από έξι (6) θέσεις και αναπροσαρμογή της μισθοδοτικής κλίμακας τετρακοσίων εβδομήντα έξι (476) θέσεων. Στις συμφωνίες αυτές περιλαμβάνονται και δεσμεύσεις που προέκυψαν από τη διεξαγωγή μελετών διαχωρισμού των διαζευκτικών προσόντων για τις θέσεις των οικονομικών και τεχνικών κλάδων, στα σχέδια υπηρεσίας των οποίων προβλέπονται τέτοια προσόντα, καθώς και στα πλαίσια της συμφωνίας με την ΠΑΣΥΔΥ για αναθεώρηση του κρατικού μισθολογίου το 2002.

2. Συμφωνίες που επιτεύχθηκαν στα πλαίσια της ΜΕΠΕΥ για δημιουργία δέκα (10) νέων/πρόσθετων θέσεων, κατάργηση δέκα (10) θέσεων, μεταφορά εξήντα τριών (63) και μετονομασία τριακοσίων σαράντα επτά (347) θέσεων, καθώς και σημείωση με διπλό σταυρό (++) πέντε (5) θέσεων.

3. Συμφωνία που επιτεύχθηκε με την Παγκύπρια Συντεχνία Κυβερνητικών Ιατρών (ΠΑΣΥΚΙ) για δημιουργία πενήντα (50) πρόσθετων θέσεων και αναπροσαρμογή κλιμάκων συγκεκριμένων θέσεων.

4. Ειλημμένες αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου για δημιουργία νέων πρόσθετων θέσεων [δημιουργία εκατόν πενήντα μιας (151) θέσεων και κατάργηση εξήντα οκτώ (68) θέσεων].

5. Δεσμεύσεις που προκύπτουν από σημειώσεις σε προηγούμενους προϋπολογισμούς για δημιουργία δεκαπέντε (15) νέων/πρόσθετων θέσεων, κατάργηση δεκαπέντε (15) θέσεων και σημείωση με διπλό σταυρό (++) επτά (7) θέσεων.

6. Άλλες δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί κατά καιρούς για δημιουργία πεντακοσίων εβδομήντα έξι (576) νέων/πρόσθετων θέσεων, κατάργηση σαράντα έξι (46) θέσεων, μεταφορά εννέα (9) και μετονομασία διακοσίων δεκατεσσάρων (214) θέσεων, αναπροσαρμογή της μισθοδοτικής κλίμακας εκατόν σαράντα τριών (143) θέσεων και προσωπικές ρυθμίσεις που αφορούν είκοσι επτά (27) θέσεις.

Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά νομοσχεδίου, βουλευτές μέλη της επιτροπής ζήτησαν από τους κυβερνητικούς αρμοδίους στοιχεία αναφορικά με τις προβλέψεις για τους δημοσιονομικούς δείκτες, υπέβαλαν δε αριθμό ερωτημάτων αναφορικά με τους ακριβείς αριθμούς των υπηρετούντων μόνιμων δημόσιων υπαλλήλων, των ωρομισθίων, των εκτάκτων αορίστου χρόνου, των εκτάκτων ορισμένης διάρκειας, υπαλλήλων με δεκαπενθήμερα συμβόλαια στη δημόσια υπηρεσία, τους ημικρατικούς οργανισμούς, την αστυνομία, το στρατό και τη δημόσια εκπαίδευση. Ζητήθηκαν επίσης στοιχεία που αφορούν το ποσοστό του κρατικού μισθολογίου επί των κρατικών εσόδων του 2008 (μισθοδοσία, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, συνταξιοδοτικά ωφελήματα), καθώς και άλλα συναφή στοιχεία.

Συναφώς με τα πιο πάνω, οι κυβερνητικοί αρμόδιοι κατέθεσαν στην επιτροπή στοιχεία και απαντήσεις σε σχέση με τα υποβληθέντα ερωτήματα, από τα οποία προκύπτουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Οι εξελίξεις στα δημόσια οικονομικά κατά το πρώτο πεντάμηνο του 2001 παρουσίασαν ανατροπή, με αποτέλεσμα το δημοσιονομικό ισοζύγιο να έχει μετατραπεί σε ελλειμματικό και να ανέλθει στο -1,8% του ΑΕΠ, σε σύγκριση με πλεόνασμα της τάξης του 0,3% κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2008.

2. Μετά την επιβράδυνση στο ρυθμό αύξησης των δημόσιων εσόδων κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2008, τα δημόσια έσοδα κατά το πρώτο πεντάμηνο του 2009 παρουσίασαν μείωση. Συγκεκριμένα, τα δημόσια έσοδα μειώθηκαν με ρυθμό ύψους -7,4%, σε σύγκριση με αύξηση ύψους 5,2% κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2008, αντικατοπτρίζοντας την επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας και ιδιαίτερα τη μείωση των δραστηριοτήτων του τομέα των κατασκευών και ακινήτων.

3. Σε αντίθεση με τα έσοδα, ο ρυθμός αύξησης των δαπανών παρουσιάζει επιτάχυνση και είναι υψηλότερος από τις ετήσιες προβλέψεις. Συγκεκριμένα, ο ρυθμός αύξησης των δημόσιων δαπανών ανήλθε στο 8,2%, σε σύγκριση με την ετήσια πρόβλεψη ύψους 5,5%.

4. Με βάση τα πιο πάνω και εάν συνεχισθούν οι τάσεις του πρώτου πενταμήνου, το δημοσιονομικό ισοζύγιο για ολόκληρο το 2009 υπολογίζεται να είναι ελλειμματικό και να κυμανθεί γύρω στο -2,8% του ΑΕΠ, σε σύγκριση με πλεόνασμα ύψους 0,9% κατά το προηγούμενο έτος.

5. Στον υπολογισμό του δημοσιονομικού ισοζυγίου για το πεντάμηνο Ιανουαρίου-Μαΐου 2009 δε συμπεριλαμβάνονται έσοδα που κατά παράδοση εισπράττονται κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους.

6. Οι δαπάνες του κρατικού μισθολογίου του 2008 ως ποσοστό των κρατικών εσόδων του ίδιου έτους ανέρχονται στο 50,5%.

7. Οι πιο πάνω δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ του 2008 φθάνουν το 17,8%.

8. Το κρατικό μισθολόγιο αυξήθηκε κατά 40%, ώστε να συμπεριληφθεί το κόστος συνταξιοδότησης του προσωπικού.

9. Το σύνολο των λειτουργικών δαπανών της κρατικής υπηρεσίας του 2008 ως ποσοστό των κρατικών εσόδων του ίδιου χρόνου ανέρχεται στο 15,6%.

10. Η μέση μακροπρόθεσμη δαπάνη ανά δημόσιο υπάλληλο κατ’ έτος, συμπεριλαμβανομένου του κόστους των συντάξεων και των διάφορων συνεισφορών του κράτους, ανέρχεται σε €47.698.

Όσον αφορά τους ζητηθέντες αριθμούς των υπηρετούντων δημόσιων υπαλλήλων, κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία τα ακόλουθα στοιχεία:

· Εγκεκριμένες μόνιμες θέσεις στη δημόσια υπηρεσία για το έτος 2009: 38 065.

· Υπηρετούντες έκτακτοι υπάλληλοι για το έτος 2009: 4 407.

· Έκτακτοι εκπαιδευτικοί λειτουργοί για το έτος 2008-2009: 2 201.

· Εγκεκριμένες θέσεις ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού για το έτος 2008: 8 162.

· Εποχικό ωρομίσθιο προσωπικό για το έτος 2008: 1 685.

· Εγκεκριμένες θέσεις για τα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου των οποίων οι προϋπολογισμοί κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων: 9 199 (τακτικό, ωρομίσθιο, έκτακτο προσωπικό κατά την 31η Δεκεμβρίου 2008).

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση των ζητούμενων συμπληρωματικών πιστώσεων.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

7 Ιουλίου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων