Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 3) του 2009»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Λευτέρης Χριστοφόρου
Νικόλας Παπαδόπουλος Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου Μαρίνος Σιζόπουλος
Γιάννος Λαμάρης Νίκος Κουτσού
Αβέρωφ Νεοφύτου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 29 Ιουνίου και 6 Ιουλίου 2009. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκε και παρευρέθηκε ο Υπουργός Οικονομικών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση πληρωμής από το λογαριασμό του Πάγιου Ταμείου της Δημοκρατίας συμπληρωματικού ποσού ύψους €246.238.713 και η χρήση του για την υλοποίηση διάφορων σκοπών ή/και προγραμμάτων για τα οποία ακόμη δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόνοια ή η πρόνοια που περιλήφθηκε στον προϋπολογισμό του 2009 είναι ανεπαρκής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, το σύνολο των δαπανών αυτών ανέρχεται στα €246,24 εκατομ. περίπου. Από αυτές τα €117,86 εκατομ. αφορούν τη χρηματοδότηση μέρους του Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης για την Αντιμετώπιση των Επιπτώσεων της Παγκόσμιας Οικονομικής Κρίσης στην Κύπρο και αναλύονται ως ακολούθως:

1. Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης €25 εκατομ.
2. Σχολικά κτίρια €22,58 εκατομ.
3. Επαρχιακές Διοικήσεις €39,08 εκατομ.
4. Οδικό Δίκτυο €15,30 εκατομ.
5. Άλλα Έργα Υποδομής €14,50 εκατομ.
6. Κυβερνητικά κτίρια €1 εκατομ.
7. Κοινωνικά Έργα €0,40 εκατομ.

Οι υπόλοιπες πιστώσεις ύψους €128,38 εκατομ. περίπου αναλύονται ως ακολούθως:

1. Συνεισφορά προς τα αστικά συμβούλια αποχετεύσεων για την κατασκευή έργων υποδομής €59.715.435
2. Απαλλοτριώσεις €55.000.000
3. Αποζημιώσεις στο ωρομίσθιο προσωπικό του αερολιμένα Λάρνακας €13.031.600
4. Σχέδιο αποζημίωσης υπαλλήλων των Κυπριακών Αερογραμμών €460.000
5. Επίδομα βάρδιας στους εποχιακούς ωρομίσθιους πυρεργάτες €141.678
6. Επίδομα επιφυλακής στους δημόσιους κατήγορους της Νομικής Υπηρεσίας €30.000

Σύμφωνα με τα πιο πάνω, το σύνολο των αναγκαίων πιστώσεων ανέρχεται σε €246,24 εκατομ. περίπου, ποσοστό 1,39% του ΑΕΠ. Το σύνολο των δαπανών αναλύεται σε τακτικές δαπάνες ύψους €51.556.335 και αναπτυξιακές δαπάνες ύψους €194.682.378. Οι πιστώσεις αυτές, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση, δεν έχουν ληφθεί υπόψη στις αρχικές εκτιμήσεις για το προϋπολογιζόμενο ύψος του δημοσιονομικού ισοζυγίου και συνεπώς θα το επηρεάσουν αρνητικά, με ανάλογη επίπτωση στο ύψος του δημόσιου χρέους.

Κατά τη συζήτηση του θέματος μέλη της επιτροπής έθεσαν το ερώτημα κατά πόσο τα αναπτυξιακά έργα που προτείνονται με τον υπό αναφορά συμπληρωματικό προϋπολογισμό αναμένεται να έχουν ανταποδοτικό όφελος για το κράτος πέραν του κοινωνικού οφέλους. Σε γραπτή απάντηση, ημερομηνίας 3 Ιουλίου 2009, το Υπουργείο Οικονομικών ανέφερε ότι τα αναπτυξιακά έργα ανταποδίδουν έμμεσα στο κράτος με την αύξηση της απασχόλησης και τη μείωση της ανεργίας, οδηγώντας στη μείωση των πληρωμών για ανεργιακά επιδόματα. Επιπρόσθετα, μέσω των έργων αυτών αυξάνονται τα εισοδήματα και τα κέρδη, μέρος των οποίων επιστρέφονται στο κράτος μέσω των φορολογιών. Για να υπάρξει άμεσο όφελος στα κρατικά ταμεία, θα πρέπει ένα αναπτυξιακό έργο με την ολοκλήρωσή του να αποδίδει άμεσα έσοδα, όπως τέλη ή έσοδα από παροχή υπηρεσιών. Τέτοια έργα, σύμφωνα με την απάντηση του υπουργείου, δεν υπάρχουν μέσα στο Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης για την Αντιμετώπιση των Επιπτώσεων της Παγκόσμιας Οικονομικής Κρίσης στην Κύπρο.

Στη συνέχεια της συζήτησης μέλη της επιτροπής έθεσαν ερωτήματα αναφορικά με το Σχέδιο Αποζημίωσης Υπαλλήλων των Κυπριακών Αερογραμμών. Ειδικότερα, ζητήθηκε η θέση του Γραφείου του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων για το κατά πόσο η δαπάνη από την κυβέρνηση για αποζημίωση των υπαλλήλων αυτών θα μπορούσε να θεωρηθεί κρατική ενίσχυση.

Σημειώνεται ότι η πιο πάνω αποζημίωση αφορά οκτώ υπαλλήλους των Κυπριακών Αερογραμμών που επέλεξαν να αποχωρήσουν από την εταιρεία κατά το 2009 σύμφωνα με το σχέδιο αποζημίωσης που εφαρμόστηκε το 2008, για να καταστεί δυνατή η καταβολή χαριστικής αποζημίωσης προς το προσωπικό εδάφους των Κυπριακών Αερογραμμών που θα αποχωρούσε από την εταιρεία.

Το Υπουργείο Οικονομικών αναφέρει στη γραπτή απάντησή του ότι το υπό αναφορά σχέδιο δε θεωρείται ότι εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, αφού αφορά άτομα και όχι δημόσια επιχείρηση.

Στα πλαίσια της συζήτησης του υπό αναφορά νομοσχεδίου, τέθηκε επίσης από βουλευτές μέλη της επιτροπής το ερώτημα κατά πόσο το επιπρόσθετο κόστος που προκύπτει από το συμπληρωματικό προϋπολογισμό, το οποίο αναμένεται να έχει αρνητική επίδραση στο δημοσιονομικό ισοζύγιο, θα μπορούσε να οδηγήσει το δημοσιονομικό έλλειμμα σε επίπεδα που θα έχουν ως αποτέλεσμα να τεθεί η Κυπριακή Δημοκρατία υπό καθεστώς επιτήρησης. Επ’ αυτού το Υπουργείο Οικονομικών στη γραπτή απάντησή του αναφέρει ότι το δημοσιονομικό ισοζύγιο για ολόκληρο το 2009 υπολογίζεται να είναι ελλειμματικό και να κυμανθεί γύρω στο -2,8% του ΑΕΠ σε σύγκριση με πλεόνασμα ύψους 0,9% του προηγούμενου χρόνου. Η Κυπριακή Δημοκρατία δύναται να τεθεί υπό επιτήρηση, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, μόνο στην περίπτωση που το δημοσιονομικό έλλειμμα ξεπεράσει το 3% του ΑΕΠ.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, κατά πλειοψηφία της προέδρου της επιτροπής και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, τάσσεται υπέρ της ψήφισης του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

7 Ιουλίου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων