Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 2) του 2009»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Λευτέρης Χριστοφόρου
Νικόλας Παπαδόπουλος Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου Μαρίνος Σιζόπουλος
Γιάννος Λαμάρης Νίκος Κουτσού
Αβέρωφ Νεοφύτου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 29 Ιουνίου και στις 2 και 6 Ιουλίου 2009. Στο στάδιο της μελέτης του υπό αναφορά νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο Υπουργός Οικονομικών, ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων, ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και άλλοι κυβερνητικοί αρμόδιοι, καθώς και ο πρόεδρος της κοινοπραξίας “Hermes Airports Ltd”.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση πληρωμής από το λογαριασμό του Πάγιου Ταμείου της Δημοκρατίας ποσού ύψους €459.764 και η διάθεσή του για τη δημιουργία εκατό δώδεκα νέων (112) θέσεων στην αστυνομία για σκοπούς ασφάλειας των αεροδρομίων Λάρνακας και Πάφου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η ανάγκη δημιουργίας των νέων θέσεων στην αστυνομία οφείλεται στους ακόλουθους λόγους:

1. Στην αποτυχία των διαπραγματεύσεων της κυβέρνησης με το στρατηγικό επενδυτή των αεροδρομίων Λάρνακας και Πάφου για ανάληψη του εκτελεστικού μέρους της ασφάλειας των αεροδρομίων από τον επενδυτή, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα το Υπουργικό Συμβούλιο στη συνεδρία του ημερομηνίας 28 Απριλίου 2009 να αποφασίσει όπως οι πιο πάνω υπηρεσίες παραμείνουν στο κράτος.

2. Στη μελέτη που έγινε από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού αναφορικά με τις ανάγκες της αστυνομίας σε προσωπικό για σκοπούς ασφάλειας των νέων αεροδρομίων Λάρνακας και Πάφου, σύμφωνα με την οποία διαπιστώθηκε η ανάγκη ενίσχυσης της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αεροδρομίων της Αστυνομίας με εκατό δώδεκα (112) συνολικά πρόσθετες θέσεις [έξι θέσεις Λοχία, (Κλ. Α8(i)) και εκατό έξι θέσεις Αστυφύλακα (Κλ. Α3, Α5 και Α7(ii))].

3. Στην ανάγκη επείγουσας διευθέτησης του θέματος της ασφάλειας των αεροδρομίων, δεδομένου ότι το νέο αεροδρόμιο Πάφου ήδη λειτουργεί και ταυτόχρονα εισέρχεται σε περίοδο αιχμής και το αεροδρόμιο Λάρνακας αναμένεται να λειτουργήσει τον ερχόμενο Νοέμβριο, με αποτέλεσμα η δημιουργία των νέων θέσεων να πρέπει να γίνει το ταχύτερο δυνατό, ώστε να δοθεί χρόνος για πρόσληψη και εκπαίδευση των αστυνομικών.

Σημειώνεται ότι η μέση ετήσια μακροπρόθεσμη δαπάνη για τη δημιουργία των πιο πάνω θέσεων αναμένεται να ανέλθει σε €2.967.966.

Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά νομοσχεδίου, η επιτροπή ζήτησε από την εκτελεστική εξουσία την κατάθεση επιπρόσθετων στοιχείων και υπέβαλε σε αυτή σειρά ερωτημάτων σε σχέση με το κόστος ασφάλειας των αεροδρομίων μετά την απόφαση της κυβέρνησης για ανάληψη της ασφάλειας από το κράτος, καθώς και για άλλα συναφή ζητήματα που αφορούν την αρχική συμφωνία μεταξύ κράτους και επενδυτή και για το αν τελικά η ανάληψη της ασφάλειας των αεροδρομίων από το κράτος είναι δυνατό να αποβεί επαχθής.

Υπό το φως των πιο πάνω, τα αρμόδια υπουργεία υπέβαλαν στην επιτροπή απαντήσεις για ένα έκαστον των τεθέντων ερωτημάτων.

Από τις δοθείσες απαντήσεις προκύπτουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τους όρους της προσφοράς, ο επενδυτής θα αναλάμβανε την ευθύνη τόσο για την προμήθεια του εξοπλισμού όσο και του απαιτούμενου προσωπικού. Η αρχική υποχρέωση του επενδυτή διαφοροποιήθηκε στο στάδιο των διαπραγματεύσεων, όταν μετά από σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου η ευθύνη της ασφάλειας των αερολιμένων αναλήφθηκε από το κράτος, οπότε συμφωνήθηκε νέο τέλος.

2. Αναφορικά με το θέμα της ευθύνης διαχείρισης της ασφάλειας των αεροδρομίων, υπάρχουν αμφιλεγόμενες απόψεις. Σύμφωνα με σχετική γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας, το κράτος μέλος είναι ελεύθερο στην επιλογή ανάθεσης του συνόλου ή μέρους των ελέγχων ασφάλειας στο διαχειριστή και, εφόσον του αναθέσει μέρος μόνο των ελέγχων αυτών, στην επιλογή των συγκεκριμένων ελέγχων που θα αναθέσει (Ευρωπαϊκός Κανονισμός 300/2008).

3. Το τέλος που περιλαμβάνεται στη συμφωνία παραχώρησης ύψους €1,17 ανά αναχωρούντα επιβάτη επιβαρύνει αυτόν που ταξιδεύει και το 33% του τέλους αυτού εισπράττεται από την κυβέρνηση.

4. Το κόστος ασφάλειας των αεροδρομίων που αναλαμβάνει το κράτος μπορεί να ανακτηθεί με επιβολή αντίστοιχου τέλους, το οποίο όμως δε συστήνεται κάτω από τις σημερινές συνθήκες στον τομέα του τουρισμού. Τα έσοδα από το τέλος που χρεώνει ο επενδυτής διαμοιράζονται κατά 67% στον επενδυτή και κατά 33% στο κράτος. Ενώ η απόδοση του 33% στο κράτος μειώνει την επιβάρυνση του προϋπολογισμού, δεν απαλλάσσει τους επιβάτες από το βάρος καταβολής του εν λόγω τέλους.

Επιπροσθέτως των πιο πάνω, οι κυβερνητικοί αρμόδιοι δήλωσαν ότι η πρόσληψη των νέων αστυφυλάκων μπορεί να πραγματοποιηθεί αμέσως, καθότι υπάρχει κατάλογος προσοντούχων υποψηφίων.

Σημειώνεται ότι ενώπιον της επιτροπής κατατέθηκε επίσης επιστολή του προέδρου της “Hermes Airports Ltd”, ημερομηνίας 1ης Ιουλίου 2009, στην οποία διασαφηνίζεται ότι η εν λόγω εταιρεία θα μπορούσε να αναλάβει την ευθύνη της ασφάλειας των αεροδρομίων, νοουμένου ότι θα γινόταν από κοινού με την κυβέρνηση επιλογή ανάμεσα σε τέσσερις-πέντε διεθνείς εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται σε αεροδρόμια χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αποδεδειγμένη πείρα και γνώση του αντικειμένου. Το γεγονός αυτό θα ικανοποιούσε τους αναγκαίους όρους, προκειμένου να επιτελείται ικανοποιητικά το σημαντικό έργο της ασφάλειας των αεροδρομίων. Στην ίδια επιστολή αναφέρεται ότι η εταιρεία εισπράττει τέλος ασφάλειας (security fee), το οποίο όμως σχετίζεται με την υποχρέωση της εταιρείας για συντήρηση των υφιστάμενων και την αγορά και συντήρηση καινούριων τεχνολογικά εξελιγμένων μηχανημάτων ασφάλειας και ελέγχου επιβατών και αποσκευών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιόν της, όπως και την ανάγκη πρόσληψης των νέων αστυφυλάκων το ταχύτερο δυνατό, ώστε να ολοκληρωθεί η εκπαίδευσή τους μέχρι τη λειτουργία του νέου αερολιμένα Λάρνακας, δηλαδή το Νοέμβριο του 2009, κατά πλειοψηφία του προέδρου και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση των ζητούμενων συμπληρωματικών πιστώσεων.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

7 Ιουλίου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων