Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τα νομοσχέδια «Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009» και «Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Λευτέρης Χριστοφόρου
Νικόλας Παπαδόπουλος Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου Μαρίνος Σιζόπουλος
Γιάννος Λαμάρης Νίκος Κουτσού
Αβέρωφ Νεοφύτου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τα υπό αναφορά νομοσχέδια σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 2 και 6 Ιουλίου 2009. Στην πρώτη συνεδρία κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται με το πρώτο νομοσχέδιο είναι η τροποποίηση του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο) Νόμου, ώστε να δίνεται η δυνατότητα στο Συμβούλιο του ΧΑΚ να καθορίζει με Κανονιστικές Αποφάσεις τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες οι θεματοφύλακες θα δύνανται να προβαίνουν σε πιστοποίηση υπογραφής. Επιπρόσθετα, δίνεται το δικαίωμα στο γενικό διευθυντή του ΧΑΚ να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο σε μέλη του χρηματιστηρίου, εκδότες και θεματοφύλακες αναφορικά με παραβάσεις του βασικού νόμου και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται δυνάμει αυτού. Περαιτέρω, με το ίδιο νομοσχέδιο γίνεται εισήγηση να δοθεί στο ΧΑΚ η δυνατότητα να τηρεί το μητρώο και μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών, αν αυτές το επιθυμούν.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται με το δεύτερο νομοσχέδιο είναι η τροποποίηση του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου, ώστε να καθοριστεί ως “Νέα Αγορά” η αγορά που δύναται να λειτουργεί με τη μορφή ενός Πολυμερούς Μηχανισμού Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ), σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου, και να παρασχεθεί η εξουσία στο Συμβούλιο του ΧΑΚ να καθορίζει θέματα που άπτονται της λειτουργίας της Νέας Αγοράς με Κανονιστικές Αποφάσεις. Το ίδιο νομοσχέδιο περιλαμβάνει επίσης πρόνοιες, ώστε να παρέχεται η εξουσία στο Συμβούλιο να καθορίζει, με έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, τις προϋποθέσεις, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα για την κατάρτιση συναλλαγών που θα καταβάλλονται από τα μέλη που θα αποκτούν την ιδιότητα του Ειδικού Διαπραγματευτή.

Στο στάδιο της συζήτησης των υπό αναφορά νομοσχεδίων, οι εκπρόσωποι του ΧΑΚ τόνισαν ότι οι προτεινόμενες εισηγήσεις αφορούν εμπλουτισμό των υπηρεσιών του ΧΑΚ οι οποίες θα ενισχύσουν σημαντικά το ΧΑΚ και τη θέση που κατέχει σε σχέση με άλλα χρηματιστήρια. Περαιτέρω, ανέφεραν ότι η εισαγωγή της προαναφερθείσας Νέας Αγοράς και ειδικότερα της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή αναμένεται να ενισχύσουν την εμπορευσιμότητα του ΧΑΚ. Τέλος, απαντώντας σε σχετική ερώτηση βουλευτή μέλους της επιτροπής, διευκρίνισαν ότι δεν ελλοχεύουν οποιοιδήποτε κίνδυνοι απώλειας εσόδων για το κράτος.

Επιπρόσθετα, σε σχέση με το δεύτερο υπό εξέταση νομοσχέδιο και μετά από εισήγηση βουλευτή μέλους της επιτροπής, η επιτροπή, με τη σύμφωνη γνώμη όλων των εμπλεκόμενων μερών, αποφάσισε να προχωρήσει σε εισήγηση για εξαίρεση των Ειδικών Διαπραγματεύσεων από τις πρόνοιες του άρθρου 28 του περί Εταιρειών Νόμου, σύμφωνα με το οποίο οποιαδήποτε παραχώρηση ή μεταβίβαση μετοχών μιας εταιρείας προς τη θυγατρική της είναι άκυρη.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, κατά πλειοψηφία της προέδρου της και του μέλους της επιτροπής βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της επιτροπής βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του μέλους της επιτροπής βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, τάσσεται υπέρ της ψήφισης των υπό συζήτηση νομοσχεδίων σε νόμους, αφού προηγουμένως τροποποιηθούν οι τίτλοι τους, ώστε να αναφέρονται ως «Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2009» και «Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2009».

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

 

7 Ιουλίου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων