Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για το νομοσχέδιο «Ο περί Γενικής Ασφάλειας των Προϊόντων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009»

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος Αντρέας Μουσκάλλης
Μαρία Κυριακού Άγγελος Βότσης
Σταύρος Ευαγόρου Νικόλας Παπαδόπουλος
Ντίνος Χατζηνικόλας Γιώργος Βαρνάβα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 30 Ιουνίου και 7 Ιουλίου 2009. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίας της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, καθώς και της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής. Το Υπουργείο Εξωτερικών, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η περαιτέρω εναρμόνιση της εσωτερικής μας νομοθεσίας για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων [Νόμος αρ. 41(Ι) του 2004] με το δεσμευτικό κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα με το άρθρο 42 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008 για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 του Συμβουλίου.

Σημειώνεται ότι με τον εν λόγω ευρωπαϊκό κανονισμό ενισχύεται περαιτέρω η εποπτεία της αγοράς με τη θέσπιση συγκεκριμένων κανόνων στα κράτη μέλη για τη δέσμευση και την αναστολή της πώλησης προϊόντων που αξιολογούνται από την αρμόδια αρχή ως επικίνδυνα, θέτοντας για το σκοπό αυτό πιο αυστηρές υποχρεώσεις στους κατασκευαστές και στους εισαγωγείς τους.

Ειδικότερα, με την προτεινόμενη τροποποίηση αντικαθίσταται το εδάφιο (4) του άρθρου 12 του βασικού νόμου για την ασφάλεια των προϊόντων με νέο εδάφιο, ώστε να ενισχύονται οι μηχανισμοί εποπτείας της αγοράς σε σχέση με τα προϊόντα που εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας των καταναλωτικών προϊόντων.

Σύμφωνα με το επεξηγηματικό σημείωμα του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού που συνοδεύει το νομοσχέδιο αυτό, καθώς και με βάση τα όσα δήλωσε στην επιτροπή η εκπρόσωπος του εν λόγω υπουργείου, τα πιο πάνω επιτυγχάνονται με τη μεταφορά της ευθύνης λήψης των κατάλληλων μέτρων σε περίπτωση προϊόντων που εγκυμονούν σοβαρό κίνδυνο για τους καταναλωτές από τους παραγωγούς και τους διανομείς στην αρμόδια αρχή, όπως προβλέπεται σήμερα από τη νομοθεσία. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το βασικό νόμο αρμόδια αρχή καθορίζεται η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών του πιο πάνω υπουργείου.

Με βάση την προτεινόμενη τροποποίηση τα κατάλληλα μέτρα πρέπει να λαμβάνονται από την αρμόδια αρχή έγκαιρα, ενώ διευκρινίζεται περαιτέρω ότι η ύπαρξη σοβαρού κινδύνου αξιολογείται από την αρμόδια αρχή, η οποία αξιολογεί την κάθε περίπτωση ξεχωριστά, αφού λάβει υπόψη τις κατευθυντήριες αρχές.

Όπως επίσης αναφέρεται στο ίδιο επεξηγηματικό σημείωμα που συνοδεύει την προτεινόμενη νομοθεσία, τα κράτη μέλη οφείλουν να εναρμονίσουν τη νομοθεσία τους με τον πιο πάνω κανονισμό από την 1η Ιανουαρίου 2010 και η χώρα μας δε ζήτησε διαφοροποίηση ή παρέκκλιση ή μεταβατική ρύθμιση όσον αφορά το ευρωπαϊκό κεκτημένο στον τομέα αυτό. Σύμφωνα με το ίδιο σημείωμα, η χώρα μας μπορεί να υλοποιήσει την προτεινόμενη νομοθεσία.

Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι δεν αναμένεται να υπάρξουν οποιεσδήποτε οικονομικές επιπτώσεις που θα επηρεάσουν τους πολίτες ή τις οργανωμένες ομάδες λόγω της εφαρμογής της προτεινόμενης νομοθεσίας.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια της Βουλής την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό έχει νομοτεχνικά διαμορφωθεί.

7 Ιουλίου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων