Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για τα νομοσχέδια «Ο περί της Πρόσβασης στο Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2009» και «Ο περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2009»

Παρόντες:

Ζαχαρίας Κουλίας, πρόεδρος Κλαύδιος Μαυροχάννας
Αντώνης Αντωνίου Γεώργιος Γεωργίου
Αντρέας Φακοντής Τάσος Μητσόπουλος
Άριστος Αριστοτέλους Φειδίας Σαρίκας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε τα πιο πάνω νομοσχέδια σε πέντε συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 16, 23, 26 και 30 Ιουνίου και στις 7 Ιουλίου 2009. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων, συνοδευόμενος από λειτουργούς του υπουργείου του, και εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Γραφείου Προγραμματισμού, της ΠΟΒΕΚ, των αυτοκινητιστικών οργανώσεων ΠΕΕΑ και ΣΕΑΚ, της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Ιδιοκτητών Αστικών, Υπεραστικών και Αγροτικών Λεωφορείων, της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Περιφερειακών Εταιρειών Λεωφορείων, του Παγκύπριου Συνδέσμου Τουριστικών Λεωφορείων, της Παγκύπριας Εταιρείας Υπεραστικών Ταξί Λτδ (Travel Express), των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ και ΣΕΚ, της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, καθώς και οι νομικοί σύμβουλοι των υπό ίδρυση φορέων. Το ΚΕΒΕ, η ΔΕΟΚ και η Οργάνωση Αυτοτελώς Εργαζομένων Κύπρου, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής. Η ΔΕΟΚ απέστειλε ωστόσο γραπτό υπόμνημα με τις θέσεις της.

Σκοπός του πρώτου προτεινόμενου νόμου είναι η τροποποίηση του περί Πρόσβασης στο Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα Νόμου, ώστε να επιτευχθεί ο διπλός στόχος του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων αφενός για την αναβάθμιση των δημόσιων επιβατικών μεταφορών σε τακτικές γραμμές και αφετέρου για τη διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου, κατά τρόπο που να διασφαλίζει την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) Αρ. 1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007 για τις δημόσιες επιβατικές, σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και την κατάργηση των Κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΟΚ) Αρ. 1191/69 και (ΕΟΚ) Αρ. 1107/70.

Σκοπός του δεύτερου προτεινόμενου νόμου είναι η τροποποίηση του περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Νόμου, ώστε να απαλειφθούν από αυτόν όλες εκείνες οι διατάξεις που ρυθμίζουν τη μεταφορά επιβατών με λεωφορεία δημόσιας χρήσης με κόμιστρο κατά επιβάτη ή με μίσθωση, καθότι αυτή η οδική χρήση θα διέπεται στο εξής από τις διατάξεις του πρώτου προτεινόμενου νόμου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων και την εισηγητική και αιτιολογική έκθεση που συνοδεύουν τα υπό αναφορά νομοσχέδια, με το πρώτο νομοσχέδιο, όπως αυτό αρχικά κατατέθηκε, θεσμοθετείται η πολιτική του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων σύμφωνα με την οποία στο εξής η παροχή δημόσιας υπηρεσίας εσωτερικών οδικών επιβατικών μεταφορών σε τακτικές γραμμές ανατίθεται, βάσει σύμβασης παραχώρησης δημόσιας υπηρεσίας, σε ένα φορέα για το σύνολο των γραμμών που θα εκτελούνται σε καθεμία γεωγραφική περιοχή. Ως αναθέτουσα αρχή για τις συμβάσεις αυτές καθορίζεται το Τμήμα Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων. Δεδομένης αυτής του της ιδιότητας, το Τμήμα Οδικών Μεταφορών καθορίζεται δυνάμει του προτεινόμενου νόμου και ως η αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) Αρ. 1370/2007.

Στο νομοσχέδιο καθορίζεται επίσης ότι από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της σύμβασης παραχώρησης σε κάθε καθορισμένη περιοχή θα απαγορεύεται η παροχή εσωτερικών οδικών επιβατικών μεταφορών από οποιοδήποτε πρόσωπο διαφορετικό από τον ανάδοχο φορέα της δημόσιας υπηρεσίας ή από οποιοδήποτε επιβατηγό όχημα που δεν είναι αδειούχο στη βάση σύμβασης παραχώρησης. Ωστόσο, προκειμένου να διασφαλιστεί η αδιάλειπτη παροχή των δημόσιων επιβατικών μεταφορών, το νομοσχέδιο διασφαλίζει ότι οι υφιστάμενοι πάροχοι οι οποίοι έχουν άδεια “Ε”, βάσει του περί Πρόσβασης στο Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα Νόμου, ή άδεια οδικής χρήσης, βάσει του περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Νόμου, δύναται να συνεχίσουν να παρέχουν τις επιβατικές μεταφορές και μετά την έναρξη της ισχύος του προτεινόμενου νόμου, μέχρι την έναρξη της ισχύος της σύμβασης παραχώρησης. Παράλληλα, προβλέπονται το δικαίωμα αποζημίωσης που δικαιούνται να λάβουν από την αναθέτουσα αρχή οι υφιστάμενοι πάροχοι οι οποίοι δε θα μετέχουν στον ανάδοχο φορέα των συμβάσεων παραχώρησης και των οποίων οι υφιστάμενες άδειες θα παύσουν να ισχύουν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των συμβάσεων παραχώρησης που θα συναφθούν, καθώς και το δικαίωμά τους, όπως και των μόνιμων εργοδοτουμένων τους, να εργοδοτηθούν από τους ανάδοχους φορείς των συμβάσεων παραχώρησης. Τα κόμιστρα κάθε επιβάτη για τη δημόσια υπηρεσία εσωτερικών οδικών επιβατικών μεταφορών σε τακτικές γραμμές θα καθορίζονται από την αρμόδια αρχή, η οποία δύναται να αποφασίζει και για την επιδότηση των κομίστρων αυτών αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση κοινωνικών σκοπών συναρτημένων με τους χρήστες της υπηρεσίας αυτής.

Ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων, εκτός από τα πιο πάνω, ανέλυσε στην εισήγησή του ενώπιον της επιτροπής το υφιστάμενο καθεστώς παροχής δημόσιων επιβατικών μεταφορών από ιδιώτες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) λεωφορειούχους με άδειες που χορηγούνται στα πλαίσια των υφιστάμενων νομοθεσιών. Παράλληλα, αναφέρθηκε στον κοινοτικό Κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 1370/2007, ο οποίος έχει άμεση ισχύ στην εσωτερική έννομη τάξη, με ημερομηνία έναρξης την 3η Δεκεμβρίου 2009, και ο οποίος, μεταξύ άλλων, στο άρθρο 5, παράγραφος (3), αναφέρει ότι οι συμβάσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας θα ανατίθενται βάσει διαδικασιών διαγωνισμού οι οποίες θα είναι ανοικτές σε όλους τους φορείς, θα είναι δίκαιες και θα επιτρέπουν την τήρηση των αρχών της διαφάνειας και της αμεροληψίας. Όπως ο ίδιος δήλωσε, προκειμένου το κράτος να διασφαλίσει νέα συμβόλαια με την εκ των προτέρων μέγιστη δυνατή συμμετοχή των υφιστάμενων λεωφορειούχων, θα πρέπει αυτά να συνομολογηθούν πριν από τις 3 Δεκεμβρίου 2009, ημερομηνία έναρξης της ισχύος του ευρωπαϊκού κανονισμού, γι’ αυτό και τα εν λόγω νομοσχέδια πρέπει να ψηφιστούν το συντομότερο δυνατό. Ακολούθως, τόνισε ο ίδιος, αφού υπάρξει το νομικό υπόβαθρο, θα αρχίσει εντατικός διάλογος με τους εμπλεκομένους για όλα τα ζητήματα που άπτονται των νομοσχεδίων και τα οποία δε θα έχουν εν τω μεταξύ συζητηθεί στη λεπτομέρειά τους.

Ο νομικός σύμβουλος του υπό ίδρυση φορέα στην επαρχία Πάφου δήλωσε ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις είναι αναγκαίες λόγω του ευρωπαϊκού κανονισμού, ο οποίος θα τεθεί άμεσα σε ισχύ στην εσωτερική έννομη τάξη στις 3 Δεκεμβρίου 2009. Οι επιφυλάξεις όλων όσοι δε θα ενταχθούν στο νέο καθεστώς, δήλωσε, εστιάζονται στο ύψος των αποζημιώσεων που το κράτος οφείλει να τους καταβάλει και οι οποίες πρέπει να είναι οι πρέπουσες και να καθορίζονται με βάση τα καθιερωμένα αναγνωρισμένα κριτήρια, γι’ αυτό και επιβάλλεται όπως τα κριτήρια αυτά εξειδικευτούν με τις προτεινόμενες διατάξεις.

Ο νομικός σύμβουλος των υπό ίδρυση φορέων στην επαρχία Λάρνακας και των υπεραστικών λεωφορείων δήλωσε ότι η αποζημίωση που πρέπει να λάβουν όσοι δε θα συμμετάσχουν στους φορείς θα πρέπει να καθοριστεί με τέτοια κριτήρια, ώστε να μην αδικείται κανένας και σε περίπτωση διαφωνίας να υπάρχει δευτεροβάθμιο όργανο που να επιλαμβάνεται της υπόθεσης τελεσίδικα και σε σύντομο χρονικό διάστημα. Επιπρόσθετα, αναφέρθηκε στις ανησυχίες των λεωφορειούχων οι οποίοι θα ενταχθούν στο νέο καθεστώς αναφορικά με τη βιωσιμότητα του νέου συστήματος.

Ο νομικός σύμβουλος των υπό ίδρυση φορέων στις επαρχίες Λευκωσίας και Λεμεσού δήλωσε ότι, πέρα από το θέμα της αποζημίωσης των λεωφορειούχων που δε θα συμμετάσχουν στο νέο καθεστώς, τους ιδίους απασχολεί τόσο το θέμα του περιεχομένου και των όρων των συμβάσεων, για τις οποίες θα ήθελαν να έχουν κάποιες ενδείξεις, όσο και το θέμα της βιωσιμότητας των φορέων που θα ιδρυθούν. Κύριος σκοπός, όπως επισήμανε ο ίδιος, είναι η συμμετοχή όσο το δυνατό περισσότερων λεωφορειούχων στο νέο καθεστώς και όχι η καταβολή αποζημίωσης.

Ο νομικός σύμβουλος του υπό ίδρυση φορέα στην επαρχία Αμμοχώστου, με γραπτό υπόμνημα που κατέθεσε στην επιτροπή, δήλωσε ότι οι λεωφορειούχοι της επαρχίας Αμμοχώστου στηρίζουν την ψήφιση των νομοσχεδίων και θέλουν να συμμετάσχουν στο νέο σύστημα δημόσιων επιβατικών μεταφορών, νοουμένου ότι θα ισχύσουν τα ακόλουθα:

1. Θα περιληφθεί διάταξη ότι είναι δυνατό σε μια γεωγραφική περιοχή να παραχωρηθεί το αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης της δημόσιας υπηρεσίας εσωτερικών οδικών επιβατικών μεταφορών σε έναν ή περισσότερους φορείς, αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι δημόσιου συμφέροντος.

2. Θα περιληφθούν διάταξη για αποκλεισμό των οκταθέσεων ταξί από τον ορισμό του όρου “επιβατικό όχημα” και ρητή πρόνοια ότι οι δημόσιες επιβατικές μεταφορές θα γίνονται μόνο με λεωφορεία.

3. Θα καθοριστεί το ύψος της αποζημίωσης που θα καταβληθεί στους λεωφορειούχους οι οποίοι δε θα θελήσουν να συμμετάσχουν στον υπό ίδρυση φορέα, στη βάση αντικειμενικών και αναλογικών κριτηρίων, μετά από διαβούλευση με τους επηρεαζόμενους παρόχους. Τα κριτήρια αυτά πρέπει να καταγραφούν σε μνημόνιο, με τις αναγκαίες προσαρμογές, ώστε να γνωρίζει ο κάθε δικαιούχος τι είδους αποζημίωση θα πάρει σε περίπτωση μη συμμετοχής του, καθώς και το ελάχιστο ποσό αποζημίωσης.

4. Θα συμπεριληφθεί πρόνοια για δημιουργία αναθεωρητικού οργάνου τέτοιας σύνθεσης, ώστε να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία στη λήψη αποφάσεων.

Ο νομικός σύμβουλος της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Ιδιοκτητών Αστικών, Υπεραστικών και Αγροτικών Λεωφορείων, με γραπτό υπόμνημα που κατέθεσε στην επιτροπή, δήλωσε ότι τα μέλη της συντονιστικής επιτροπής, ιδιοκτήτες 668 λεωφορείων, διαφωνούν με τα υπό συζήτηση νομοσχέδια, όπως αυτά κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία, και υποστηρίζουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Δίνεται λανθασμένη ερμηνεία του ευρωπαϊκού κανονισμού από το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων.

2. Δεν έγινε ο απαραίτητος διάλογος με τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων και οι οποιεσδήποτε θέσεις της συντονιστικής επιτροπής δε λήφθηκαν υπόψη από αυτόν.

3. Δεν τηρήθηκαν τα χρονοδιαγράμματα που δόθηκαν από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών για συμπλήρωση προσχεδίου της σύμβασης παραχώρησης υπηρεσιών ούτε έγινε διαπραγμάτευσή της ούτε και υπήρξε κατάληξη σε συμφωνία, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί.

4. Δεν υπάρχει στρατηγικός σχεδιασμός του υπουργείου για το προτεινόμενο καθεστώς και τη μελλοντική βιωσιμότητά του.

5. Δεν έχει υπολογιστεί το ποσοστό απόδοσης του εύλογου κέρδους.

6. Δεν έχει συζητηθεί η έκθεση της KPMG, που εκπονήθηκε με οδηγίες του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, ούτε έχει καθοριστεί το ύψος των αποζημιώσεων που θα λάβουν οι ιδιοκτήτες λεωφορείων οι οποίοι θα επιλέξουν να μη συμμετέχουν στους φορείς που θα ιδρυθούν.

7. Δεν έχει συζητηθεί ούτε συμφωνηθεί το περιεχόμενο των συμβάσεων που θα κληθούν να υπογράψουν οι συμμετέχοντες στο νέο καθεστώς, πράγμα το οποίο οδηγεί σε αδιέξοδο στη λήψη αποφάσεων από τους επηρεαζομένους.

8. Δίνονται υπερεξουσίες στο διευθυντή του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, αντί να υπάρχει συλλογική διαχειριστική επιτροπή που να εγγυάται την εφαρμογή του σχεδίου.

Στο ίδιο υπόμνημα τα μέλη της συντονιστικής επιτροπής εισηγούνται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Διαβούλευση και δικαίωμα υποβολής παρατηρήσεων επί ολοκληρωμένης μελέτης βιωσιμότητας και υποβολή του περιεχομένου και των όρων της σύμβασης παραχώρησης υπηρεσιών.

2. Δέσμευση ποσών που θα επενδύσει το κράτος στον προϋπολογισμό με ρητή πρόνοια για τις αποζημιώσεις, συμφωνία στη μέθοδο αποτίμησης της συμμετοχής και της αποζημίωσης εξόδου και δημιουργία αναθεωρητικού οργάνου τέτοιας σύνθεσης, ώστε να διασφαλίζεται η αμεροληψία και η ανεξαρτησία του.

3. Τήρηση του χρονοδιαγράμματος που υπέβαλε το Τμήμα Οδικών Μεταφορών.

4. Αναβολή της ψήφισης των νομοσχεδίων, ώστε να προηγηθεί και ολοκληρωθεί εποικοδομητικός διάλογος.

5. Ρητή πρόνοια για αποκλεισμό οκταθέσεων ταξί από τον ορισμό του επιβατικού οχήματος.

Ο νομικός σύμβουλος του Παγκύπριου Συνδέσμου Τουριστικών Λεωφορείων εισηγήθηκε συγκεκριμένες τροποποιήσεις, ώστε να αποδεικνύεται με σαφήνεια ότι εξαιρούνται από τις πρόνοιες των νόμων αυτών οι εν λόγω συμβασιούχοι.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ανέλυσε τη νομική πτυχή του ευρωπαϊκού κανονισμού σε σχέση με τους προτεινόμενους νόμους.

Η δήμαρχος Λευκωσίας, ως εκπρόσωπος της Ένωσης Δήμων Κύπρου, με γραπτό υπόμνημα που κατέθεσε στην επιτροπή, αναφέρθηκε στο θεσμοθετημένο ρόλο των τοπικών αρχών στην οργάνωση και διαχείριση των μεταφορών, ο οποίος, όπως δήλωσε, έχει επιφέρει αξιοσημείωτα αποτελέσματα στον εκσυγχρονισμό και τη συνεχή επέκταση της χρήσης των δημόσιων αστικών μεταφορών και γενικά στην προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας. Επισήμανε την ανάγκη σύστασης ενιαίας αρχής για τις μεταφορές, με την καθοριστική συμμετοχή των τοπικών αρχών. Επιπρόσθετα, εισηγήθηκε συγκεκριμένες τροποποιήσεις επί των διατάξεων των προνοιών των νομοσχεδίων, οι οποίες συνοψίζονται, μεταξύ άλλων, στα ακόλουθα:

1. Στην τροποποίηση της ερμηνείας του όρου “αρμόδια αρχή”, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα ανάληψης του ρόλου της οργανώτριας αρχής των δημόσιων μεταφορών σε μια συγκεκριμένη περιοχή από τις οικείες τοπικές αρχές.

2. Στην τροποποίηση της ερμηνείας του όρου “αναθέτουσα αρχή”, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η απαιτούμενη ευελιξία για την ανάληψη της ανάθεσης και διαχείρισης των μεταφορών από τις οικείες τοπικές αρχές της συγκεκριμένης περιοχής.

3. Στην τροποποίηση της ερμηνείας του όρου “εγχώριος φορέας”, έτσι ώστε να παρασχεθεί η ευχέρεια της απευθείας ανάθεσης σε φορείς που ελέγχουν οι τοπικές αρχές της συγκεκριμένης περιοχής.

4. Στην τροποποίηση του άρθρου 16Γ, ώστε αφενός να κατοχυρωθεί η δυνατότητα της αρμόδιας αρχής ή αρμόδιας τοπικής αρχής ή ομάδας τοπικών αρχών να παρέχουν δημόσιες υπηρεσίες επιβατικών μεταφορών ή να αναθέτουν σύμβαση σε εγχώριο φορέα και αφετέρου να διασφαλιστεί η επαρκής διαβούλευση με τις τοπικές αρχές για τα θέματα οργάνωσης και διαχείρισης των δημόσιων υπηρεσιών μεταφορών στην περιοχή τους.

Ο εκπρόσωπος της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, με γραπτό υπόμνημα που κατέθεσε στην επιτροπή, συμφώνησε στα όσα αναφέρθηκαν από την εκπρόσωπο της Ένωσης Δήμων Κύπρου και επιπρόσθετα εισηγήθηκε, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Να καθοριστεί το περιεχόμενο των συμβάσεων πριν από την ψήφιση των νομοσχεδίων, έτσι ώστε να προηγηθεί ο απαραίτητος στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός για κάθε περιοχή, και να διασφαλιστούν οι όροι που θα καθιστούν τη σύμβαση που θα καλύπτει την κάθε γεωγραφική περιοχή βιώσιμη.

2. Να οργανωθούν οι δημόσιες μεταφορές στη βάση αστικών και αγροτικών περιοχών στην κάθε επαρχία και να διασφαλιστεί ότι οι έδρες των υφιστάμενων παρόχων θα διατηρηθούν και ταυτόχρονα θα ενοποιηθούν τα δρομολόγια σε όλη τη γεωγραφική περιοχή.

Ο εκπρόσωπος της ΠΟΒΕΚ ζήτησε όπως διευκρινιστεί το θέμα του τρόπου υπολογισμού της αποζημίωσης των λεωφορειούχων που δε θα συμμετάσχουν στο νέο καθεστώς, καθώς και το περιεχόμενο των συμβάσεων που θα κληθούν να υπογράψουν όσοι θα μετέχουν στο φορέα. Επιπρόσθετα, εισηγήθηκε όπως η προτεινόμενη με το νομοσχέδιο αναθέτουσα αρχή καταστεί συλλογικό όργανο.

Οι εκπρόσωποι των αυτοκινητιστικών οργανώσεων ΠΕΕΑ και ΣΕΑΚ συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων νόμων και εισηγήθηκαν μεμονωμένες τροποποιήσεις.

Ο εκπρόσωπος της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΠΕΟ αναφέρθηκε στην ανάγκη αναβάθμισης των δημόσιων επιβατικών μεταφορών υποστηρίζοντας την ψήφιση των νομοσχεδίων και σημειώνοντας παράλληλα ότι, παρ’ όλο που στόχος είναι η όσο το δυνατό μεγαλύτερη συμμετοχή στους φορείς, για όσους δε θα συμμετέχουν σε αυτούς θα πρέπει να καταβληθεί η σωστή αποζημίωση.

Ο εκπρόσωπος της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΣΕΚ δήλωσε ότι συμφωνεί με τις πρόνοιες των νομοσχεδίων, με πλήρη όμως σεβασμό και στην αντίθετη άποψη, υποστηρίζοντας ότι δεν πρέπει να αδικηθεί κανένας ο οποίος υπό τις περιστάσεις διαφωνεί.

Η ΔΕΟΚ με γραπτό υπόμνημα που απέστειλε στην επιτροπή δήλωσε την πλήρη και χωρίς επιφυλάξεις συμφωνία της με τις πρόνοιες των προτεινόμενων νόμων.

Ο εκπρόσωπος της Παγκύπριας Εταιρείας Υπεραστικών Ταξί Λτδ (Travel Express), χωρίς να διαφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων νόμων και ειδικότερα με την ανάγκη για αναβάθμιση των δημόσιων μεταφορών, με γραπτό υπόμνημα που κατέθεσε στην επιτροπή, ζήτησε όπως γίνουν συγκεκριμένες τροποποιήσεις στις προτεινόμενες διατάξεις, έτσι ώστε τα υπεραστικά ταξί να μην αποκλειστούν από τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στο υπό ίδρυση νέο καθεστώς. Σχολιάζοντας το θέμα αυτό, ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων δήλωσε ότι τα υπό αναφορά νομοσχέδια αφορούν τις δημόσιες επιβατικές μεταφορές που γίνονται αποκλειστικά και μόνο με λεωφορεία πέραν των εννέα θέσεων και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατό να ενταχθούν τα ταξί που εκτελούν υπεραστικές διαδρομές στις πρόνοιες αυτές. Αναγνωρίζοντας όμως τη μεγάλη συμβολή της Παγκύπριας Εταιρείας Υπεραστικών Ταξί Λτδ (Travel Express) γενικότερα στις δημόσιες μεταφορές του τόπου, δεσμεύτηκε ενώπιον της επιτροπής ότι θα συμβάλει στην εξεύρεση τρόπου συμμετοχής της εταιρείας αυτής στους υπό ίδρυση φορείς.

Επιπρόσθετα με τα πιο πάνω, στα πλαίσια της κατ’ άρθρο συζήτησης των νομοσχεδίων από την επιτροπή, τέθηκαν ενώπιόν της τόσο από μέλη της όσο και από εμπλεκομένους τα ακόλουθα ζητήματα:

1. Η ανάγκη καθορισμού κριτηρίων για την καταβολή της εύλογης και δίκαιης αποζημίωσης που θα καταβληθεί στους υφιστάμενους λεωφορειούχους που δε θα συμμετάσχουν στο νέο καθεστώς.

2. Ο καθορισμός διαδικασίας προσφυγής σε αναθεωρητικό όργανο σε περίπτωση διαφωνίας αναφορικά με το ύψος της προτεινόμενης αποζημίωσης.

3. Η εργοδότηση των εργοδοτουμένων του υφιστάμενου παρόχου ο οποίος δε θα συμμετέχει στον ανάδοχο Φορέα Δημόσιας Υπηρεσίας σε θέσεις αντίστοιχες με τις θέσεις εργασίας που είχαν ως εργοδοτούμενοι του υφιστάμενου παρόχου.

4. Η ανάγκη προσθήκης πρόνοιας, ώστε οι οποιεσδήποτε ευθύνες και υποχρεώσεις της αναθέτουσας αρχής να καθορίζονται στα έγγραφα του διαγωνισμού.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της και επιδιώκοντας όπως εξευρεθεί η μέγιστη δυνατή συναίνεση των μερών, προτού τα νομοσχέδια προωθηθούν για ψήφιση στην ολομέλεια του σώματος, κάλεσε τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων σε συνεργασία με την εκπρόσωπο του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και τους νομικούς συμβούλους των λεωφορειούχων όπως μελετήσουν όλες τις παρατηρήσεις και επιφυλάξεις που τέθηκαν ενώπιόν της και επανέλθουν στην επιτροπή με αναθεωρημένα κείμενα.

Με βάση τις οδηγίες αυτές, οι εν λόγω εκπρόσωποι μελέτησαν ξανά τα προτεινόμενα κείμενα και επέφεραν σ’ αυτά τις ακόλουθες τροπολογίες:

1. Διατυπώθηκε σαφέστερα η εξαίρεση των τουριστικών λεωφορείων από τις προτεινόμενες πρόνοιες, όπως ζητήθηκε από το νομικό σύμβουλο του Παγκύπριου Συνδέσμου Τουριστικών Λεωφορείων.

2. Καθορίστηκαν τα κριτήρια τα οποία θα λαμβάνονται υπόψη για την καταβολή του ύψους της αποζημίωσης των λεωφορειούχων που δε θα συμμετάσχουν στο νέο καθεστώς.

3. Καθορίστηκε η δυνατότητα προσφυγής του υφιστάμενου παρόχου στο επαρχιακό δικαστήριο για καθορισμό του ποσού της αποζημίωσης σε περίπτωση διαφωνίας του με το ποσό που του προσφέρθηκε από την αναθέτουσα αρχή.

4. Καθορίστηκε η υποχρέωση της αναθέτουσας αρχής να καθορίζει στα έγγραφα του διαγωνισμού τις οποιεσδήποτε ευθύνες ή και υποχρεώσεις της.

5. Διαγράφηκε η πρόνοια για εργοδότηση των εργοδοτουμένων του Φορέα Δημόσιας Υπηρεσίας σε θέσεις αντίστοιχες με τις θέσεις εργασίας που είχαν ως εργοδοτούμενοι του υφιστάμενου παρόχου.

Επιπρόσθετα με τα πιο πάνω το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων επέφερε μικρότερης έκτασης αλλαγές στα προτεινόμενα κείμενα, με τη σύμφωνη γνώμη της εκπροσώπου του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, και αναθεωρημένα κείμενα τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής για λήψη τελικών αποφάσεων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της και διεξήλθε με προσοχή τα αναθεωρημένα προτεινόμενα κείμενα, αποφάσισε, με πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Κόμματος και ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, όπως εισηγηθεί στη Βουλή την ψήφιση των νομοσχεδίων σε νόμους, όπως αυτά αναθεωρήθηκαν σύμφωνα με τα πιο πάνω.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού δήλωσαν πως θα τοποθετηθούν επί των προνοιών των νομοσχεδίων κατά τη συζήτησή τους ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

 

 

 

7 Ιουλίου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων