Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2009»

Παρόντες:

Πάμπης Κυρίτσης, πρόεδρος Αντώνης Αντωνίου
Αντρέας Φακοντής Αθηνά Κυριακίδου
Σκεύη Κουκουμά Ρούλα Μαυρονικόλα
Μαρία Κυριακού  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 25 Ιουνίου και στις 2 Ιουλίου 2009. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου για τις κοινωνικές ασφαλίσεις, ώστε να καταστεί δυνατή η εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 259/1968 του Συμβουλίου της 29ης Φεβρουαρίου 1968 περί Καθορισμού του Κανονισμού Υπηρεσιακής Καταστάσεως των Υπαλλήλων και του Καθεστώτος που Εφαρμόζεται επί του Λοιπού Προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και περί Θεσπίσεως Ειδικών Μέτρων Προσωρινώς Εφαρμοστέων στους Υπαλλήλους της Επιτροπής.

Με την προτεινόμενη τροποποίηση θα είναι εφικτή η μεταφορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των ασφαλισμένων στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που θεμελιώνονται βάσει του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου, σε συνταξιοδοτικά σχέδια της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και η μεταφορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων που θεμελιώνονται από συνταξιοδοτικά σχέδια της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δήλωσε πως ο πιο πάνω κανονισμός αφορά τους κανόνες και τους όρους εργοδότησης των υπαλλήλων που εργάζονται στα διάφορα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι νομικά δεσμευτικός και άμεσα εφαρμοστέος σε όλα τα κράτη μέλη. Συγκεκριμένα, ασφαλισμένος ο οποίος θεμελίωσε δικαίωμα σε σύνταξη γήρατος από συνταξιοδοτικό σχέδιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, λόγω υπηρεσίας του στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, θα δικαιούται να μεταφέρει στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων το ποσό το αναλογιστικά ισοδύναμο του δικαιώματος αυτού και αντίστροφα ασφαλισμένος ο οποίος εισέρχεται στην υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων θα δικαιούται να μεταφέρει σε συνταξιοδοτικό σχέδιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων το ποσό το αναλογιστικά ισοδύναμο του δικαιώματος σε σύνταξη γήρατος που θεμελίωσε πριν από την είσοδό του στην υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Η ίδια εκπρόσωπος αναφέρθηκε στους οργανισμούς των οποίων οι υπάλληλοι καλύπτονται από τη συγκεκριμένη πρόνοια του νομοσχεδίου και δήλωσε ότι τέτοιοι οργανισμοί είναι, ανάμεσα σε άλλους, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το Ευρωπαϊκό Γραφείο Ευρεσιτεχνίας, καθώς και οποιοσδήποτε οργανισμός ή γραφείο ή θεσμός εγκαθιδρύθηκε ή θα εγκαθιδρυθεί στο μέλλον δυνάμει της Συνθήκης περί Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ή δυνάμει οποιασδήποτε κοινοτικής πράξης, των οποίων οι διατάξεις για την υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων είναι ταυτόσημες ή ανάλογες με αυτές του Κανονισμού της Υπηρεσιακής Κατάστασης των Υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Όλες οι ενδιαφερόμενες πλευρές που κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή συμφώνησαν με τις πρόνοιες του υπό συζήτηση νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου και γι’ αυτό ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, όπως αυτό έχει νομοτεχνικά διαμορφωθεί.

 

6 Ιουλίου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων