Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Τραπεζικών Εργασιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009»

Παρόντες:

Αντιγόνη Παπαδοπούλου, πρόεδρος Λευτέρης Χριστοφόρου
Νικόλας Παπαδόπουλος Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου Μαρίνος Σιζόπουλος
Γιάννος Λαμάρης Νίκος Κουτσού
Αβέρωφ Νεοφύτου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 22 Ιουνίου και στις 6 Ιουλίου 2009. Στην πρώτη συνεδρία κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών και του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η εναρμόνιση του αντίστοιχου βασικού νόμου με σχετικά άρθρα της Οδηγίας 2007/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Σεπτεμβρίου 2007 για τροποποίηση της Οδηγίας 92/49/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των Οδηγιών 2002/83/ΕΚ, 2004/39/ΕΚ, 2005/68/ΕΚ και 2006/48/ΕΚ σχετικά με τους διαδικαστικούς κανόνες και τα κριτήρια αξιολόγησης για την προληπτική αξιολόγηση της απόκτησης και της αύξησης συμμετοχών στο μετοχικό κεφάλαιο οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα.

Ειδικότερα, με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο προτείνονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Για σκοπούς προσδιορισμού του ελέγχου στο κεφάλαιο τράπεζας από ένα μέτοχο, δηλαδή κατοχής τουλάχιστον του δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου τράπεζας από ένα μέτοχο, ρυθμίσεις αναφορικά με τη συμπερίληψη ή μη συμπερίληψη των δικαιωμάτων ψήφου στο κεφάλαιο της τράπεζας που δυνατό να κατέχεται από το μέτοχο.

2. Η συγκεκριμενοποίηση της από μέρους της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου διαδικασίας αξιολόγησης προτεινόμενης απόκτησης ποσοστού ελέγχου σε τράπεζα, της διαδικασίας αξιολόγησης προτεινόμενης απόκτησης ποσοστού ελέγχου σε τράπεζα, της διαδικασίας διαβούλευσης της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου με άλλες εποπτικές αρχές κατά τη διαδικασία αξιολόγησης, καθώς και ο ορισμός της υποχρέωσης κοινοποίησης της παύσης κατοχής ή της μείωσης ελέγχου στο κεφάλαιο τράπεζας στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Ορίζεται επίσης η υποχρέωση ενημέρωσης της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου από τις τράπεζες των αγορών ή εκχωρήσεων συμμετοχών στο κεφάλαιό τους οι οποίες αυξάνουν ή μειώνουν τα ποσοστά συμμετοχής τους πάνω ή κάτω από το 10%, 20%, 30% και 50% του κεφαλαίου τους.

3. Η υποχρέωση κάθε τράπεζας να γνωρίζει τους πραγματικούς δικαιούχους κάθε νομικού προσώπου που κατέχει τουλάχιστον 5% του εκδοθέντος μετοχικού της κεφαλαίου και να γνωστοποιεί αυτές τις πληροφορίες στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου τουλάχιστο δύο φορές το χρόνο ή εφόσον έχει επέλθει μεταβολή ή αλλαγή στα στοιχεία αυτά.

4. Ο περιορισμός τόσο της μέγιστης συνολικής αξίας των χρηματοδοτικών ανοιγμάτων προς όλους τους συμβούλους της τράπεζας από το 40% στο 20% της κεφαλαιακής βάσης κάθε τράπεζας όσο και της μέγιστης συνολικής αξίας των χρηματοδοτικών ανοιγμάτων που δεν εξασφαλίζονται με εμπράγματη ασφάλεια και που παραχωρούνται προς όλους τους συμβούλους μιας τράπεζας από το 5% στο 2% της κεφαλαιακής βάσης κάθε τράπεζας.

5. Η αύξηση του μέγιστου ποσοστού της συνολικής αξίας του μετοχικού κεφαλαίου που δύναται να κατέχεται από τράπεζα σε οποιαδήποτε εταιρεία, από 10% σε 15% και σε όλες τις εταιρείες συνολικά από 25% σε 60% της κεφαλαιακής βάσης της τράπεζας.

6. Η υποχρέωση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου να λαμβάνει υπόψη κατά την άσκηση των καθηκόντων της τη σύγκλιση σε σχέση με τα εποπτικά εργαλεία και τις εποπτικές πρακτικές κατά την εφαρμογή των νομοθεσιών, Κανονισμών και Οδηγιών που υιοθετούνται δυνάμει των Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να εξετάζει δεόντως την ενδεχόμενη επίδραση των αποφάσεών της επί της σταθερότητας του χρηματοοικονομικού συστήματος σε όλα τα άλλα εμπλεκόμενα κράτη μέλη.

Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά νομοσχεδίου, η εκπρόσωπος του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου εξέφρασε ανησυχία αναφορικά με την προβλεπόμενη υποχρέωση κάθε τράπεζας να γνωρίζει τους πραγματικούς δικαιούχους κάθε νομικού προσώπου που κατέχει τουλάχιστον 5% του εκδοθέντος μετοχικού της κεφαλαίου και να γνωστοποιεί αυτές τις πληροφορίες στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου τουλάχιστο δύο φορές το χρόνο ή εφόσον υπάρξει αλλαγή στα εν λόγω στοιχεία. Όπως σημείωσε σχετικά η εν λόγω εκπρόσωπος, παρά το γεγονός ότι η ανάλογη υποχρέωση υφίσταται ήδη στη βασική νομοθεσία, το όλο θέμα εγείρεται, διότι είναι εξαιρετικά δύσκολο για μια τράπεζα να γνωρίζει όλους τους πραγματικούς δικαιούχους των μετόχων της (νομικών προσώπων) που κατέχουν πέραν του 5% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της, ειδικά όταν πρόκειται για τράπεζα που οι μετοχές της είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο. Περαιτέρω, σημείωσε ότι η υποχρέωση υποβολής των εν λόγω στοιχείων δύο φορές το χρόνο ή όταν επέλθει μεταβολή είναι επίσης δύσκολη.

Κατόπιν νέας διαβούλευσης των εμπλεκόμενων μερών σε σχέση με το πιο πάνω ειδικό ζήτημα το Υπουργείο Οικονομικών, με επιστολή του, ημερομηνίας 25 Ιουνίου 2009, γνωστοποίησε στην επιτροπή ότι επήλθε σχετική συμφωνία για ανάλογη τροποποίηση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, ώστε οι τράπεζες να οφείλουν να γνωρίζουν τους πραγματικούς δικαιούχους κάθε νομικού προσώπου που κατέχει τουλάχιστον 5% του εκδοθέντος μετοχικού τους κεφαλαίου και να γνωστοποιούν αυτές τις πληροφορίες στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου τουλάχιστο μία φορά το χρόνο ή εφόσον επέλθει μεταβολή ή αλλαγή στα στοιχεία αυτά.

Επιπρόσθετα με τα πιο πάνω συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:

1. Σε περίπτωση που το εν λόγω νομικό πρόσωπο το οποίο κατέχει τουλάχιστον 5% του εκδοθέντος κεφαλαίου της τράπεζας είναι εταιρεία με είκοσι τουλάχιστο μετόχους, η τράπεζα οφείλει να γνωρίζει μόνο τους μετόχους του νομικού προσώπου οι οποίοι κατέχουν τουλάχιστον το 5% του εκδοθέντος μετοχικού του κεφαλαίου και να γνωστοποιεί τις πληροφορίες αυτές στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου τουλάχιστο μία φορά το χρόνο ή εφόσον έχει επέλθει μεταβολή ή αλλαγή στα στοιχεία αυτά.

2. Σε περίπτωση που το νομικό πρόσωπο το οποίο κατέχει τουλάχιστον 5% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας είναι εταιρεία τής οποίας οι μετοχές είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, η τράπεζα οφείλει να γνωρίζει μόνο τους μετόχους του νομικού προσώπου οι οποίοι κατέχουν τουλάχιστον το 5% του εκδοθέντος μετοχικού του κεφαλαίου και να γνωστοποιεί αυτές τις πληροφορίες στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου μία φορά το χρόνο.

3. Σε περίπτωση που μετά από εύλογες προσπάθειες δεν καταστεί δυνατό για την τράπεζα να εξασφαλίσει στοιχεία για τους πραγματικούς δικαιούχους και μετόχους σύμφωνα με τα πιο πάνω, θα ενημερώνει σχετικά την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, η οποία θα έχει τη διακριτική ευχέρεια να απαλλάσσει την τράπεζα από τις πιο πάνω υποχρεώσεις.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, κατά πλειοψηφία της προέδρου της και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και του μέλους της επιτροπής βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί από νομοτεχνικής άποψης, ώστε να ενσωματωθούν σ’ αυτό οι πιο πάνω αναφερόμενες νομοθετικές προτάσεις.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

 

7 Ιουλίου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων