Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο «Ο περί των Τεχνιτών Οχημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009»

Παρόντες:

Ζαχαρίας Κουλίας, πρόεδρος Κλαύδιος Μαυροχάννας
Αντώνης Αντωνίου Τάσος Μητσόπουλος
Αντρέας Φακοντής Φειδίας Σαρίκας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε τέσσερις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα από τις 24 Φεβρουαρίου μέχρι και τις 30 Ιουνίου 2009. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του ίδιου υπουργείου, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του ΚΕΒΕ, της ΠΟΒΕΚ και του Κυπριακού Συνδέσμου Τεχνιτών Κλιματισμού και Ψύξης Οχημάτων (ΚΥΣΤΚΨΟ). Η ΟΕΒ, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στις συνεδριάσεις της επιτροπής.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται, όπως αυτός αρχικά κατατέθηκε στη Βουλή, είναι η τροποποίηση του βασικού περί των Τεχνιτών Οχημάτων Νόμου, ώστε:

1. να μειωθούν τα χρόνια της πείρας που απαιτούνται ως προϋπόθεση για την αδειοδότηση κάποιου ως “εξ επαγγέλματος τεχνίτη” από οκτώ σε πέντε.

2. να επεκταθεί από ένα σε τρία έτη η μεταβατική περίοδος για υποβολή αίτησης για απόκτηση της σχετικής άδειας, με δυνατότητα του Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων να παρατείνει την ισχύ των σχετικών μεταβατικών διατάξεων με διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και

3. να μετονομαστεί η ειδικότητα του “τεχνίτη κλιματισμού και ψύξης“ σε “τεχνίτη κλιματισμού”.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, πρόσωπο που ασκούσε πριν από τις 7 Απριλίου 2006, ημερομηνία έναρξης της ισχύος της βασικής νομοθεσίας, επάγγελμα σε μια από τις ειδικότητες που καθορίζονται στο νόμο για περίοδο τουλάχιστον οκτώ ετών μπορεί να αδειοδοτηθεί ως “εξ επαγγέλματος τεχνίτης οχημάτων”. Με βάση την πρόνοια αυτή, οι τεχνίτες υποχρεούνται να τεκμηριώσουν με επαρκή αποδεικτικά στοιχεία ότι πράγματι ασκούσαν τη συγκεκριμένη ειδικότητα για περίοδο οκτώ ετών. Με την εμπειρία που αποκτήθηκε από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών μέσα από την εξέταση πολλών αιτήσεων διαπιστώθηκε ότι αρκετοί τεχνίτες, με πολλά χρόνια πείρας, δεν είναι σε θέση να προσκομίσουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία λόγω αντικειμενικών και υποκειμενικών δυσκολιών, με αποτέλεσμα να αναγκαστούν να υποβληθούν σε εξετάσεις με κίνδυνο να αποτύχουν και να μείνουν εκτός επαγγέλματος. Με αυτά τα δεδομένα, όπως δήλωσε ο πιο πάνω εκπρόσωπος και προκειμένου να απαμβλυνθεί το αναφερόμενο πρόβλημα, κρίθηκε αναγκαία η προώθηση της προτεινόμενης τροποποίησης για μείωση των ετών πείρας που απαιτούνται ως προϋπόθεση για αδειοδότηση από οκτώ σε πέντε.

Η επέκταση της μεταβατικής περιόδου από ένα σε τρία χρόνια αποσκοπεί στο να δοθεί χρόνος στο Τμήμα να εξετάσει τις αιτήσεις και να οργανώσει το σύστημα αξιολόγησης (εξέταση αιτήσεων, δημιουργία μητρώου, διοργάνωση εξετάσεων κ.λπ.) για όσους δε θα αδειοδοτηθούν ως “εξ επαγγέλματος τεχνίτες οχημάτων”. Η μετονομασία της συγκεκριμένης ειδικότητας “τεχνίτη κλιματισμού και ψύξης“ σε “τεχνίτη κλιματισμού” γίνεται για να μη διαταραχθούν οι υφιστάμενες ισορροπίες όσον αφορά τους τεχνίτες που ασχολούνται με τη συντήρηση και επιδιόρθωση συστημάτων κλιματισμού και ψύξης οχημάτων. Σύμφωνα με τον ίδιο εκπρόσωπο, η συντήρηση των αυτοκινούμενων ψυκτικών θαλάμων γίνεται κατά κανόνα από τεχνίτες ψυκτικών συστημάτων που δεν ανήκουν στην κατηγορία των τεχνιτών οχημάτων και σε πολύ μεγάλο ποσοστό οι τεχνίτες που ασχολούνται με τη συντήρηση και επιδιόρθωση συστημάτων κλιματισμού αυτοκινήτων δεν έχουν τις απαιτούμενες τεχνικές γνώσεις για να συντηρούν και να επιδιορθώνουν και τα αυτοκινούμενα ψυγεία. Γι’ αυτό το λόγο κρίθηκε αναγκαία η μετονομασία της συγκεκριμένης ειδικότητας “τεχνίτη κλιματισμού και ψύξης“ σε “τεχνίτη κλιματισμού”.

Στο στάδιο της εξέτασης του υπό αναφορά νομοσχεδίου από την επιτροπή έγινε εισήγηση από μέλη της για τροποποίηση του νομοσχεδίου, έτσι ώστε:

1. να αδειοδοτηθούν ως “εξ επαγγέλματος τεχνίτες οχημάτων” όλα τα πρόσωπα που κατά το χρόνο έναρξης της ισχύος της βασικής νομοθεσίας, δηλαδή κατά την 7η Απριλίου 2006, ασκούσαν το επάγγελμα της συγκεκριμένης ειδικότητας που καθορίζεται στο νόμο. Η θέση αυτή βασίστηκε στο σκεπτικό ότι με τη θέσπιση μιας νέας νομοθεσίας είναι δίκαιο και ορθό να αδειοδοτείται ως “εξ επαγγέλματος” κάθε πρόσωπο που ασκούσε το συγκεκριμένο επάγγελμα κατά το χρόνο που αυτό κατοχυρώνεται διά νόμου, έτσι ώστε να μπορεί να συνεχίσει να εξασκεί απρόσκοπτα το επάγγελμα.

2. οι πρόνοιες των μεταβατικών διατάξεων να επεκταθούν, ώστε να ισχύουν μέχρι τις 7 Απριλίου 2010 αντί μέχρι τις 7 Απριλίου 2009, καθότι κατά το χρόνο συζήτησης του νομοσχεδίου στη Βουλή είχε ήδη παρέλθει η προτεινόμενη ημερομηνία και δε θα παρείχετο ο αναγκαίος χρόνος στο Τμήμα για να εξετάσει τις αιτήσεις και να οργανώσει το σύστημα αξιολόγησης για όσους δε θα αδειοδοτηθούν ως “εξ επαγγέλματος τεχνίτες οχημάτων”.

3. να διαγραφεί η πρόνοια που παρέχει στον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων τη δυνατότητα να παρατείνει την ισχύ των πιο πάνω αναφερόμενων μεταβατικών διατάξεων με διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Η εισήγηση αυτή υποστηρίχθηκε με το σκεπτικό ότι ο νόμος θα πρέπει να τροποποιείται μόνο με άλλο νόμο και όχι με υπουργικά διατάγματα.

Οι εκπρόσωποι του ΚΕΒΕ, χωρίς να διαφωνούν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του προτεινόμενου νόμου, υποστήριξαν την άποψη ότι οι απόφοιτοι πανεπιστημίου στο σχετικό κλάδο ψυκτικού θα πρέπει να απαλλάσσονται από τις εξετάσεις που προβλέπει η βασική νομοθεσία για έκδοση άδειας τεχνίτη κλιματισμού.

Οι εκπρόσωποι της ΠΟΒΕΚ υποστήριξαν πως κάθε πρόσωπο που πραγματικά ασκούσε το συγκεκριμένο επάγγελμα κατά το χρόνο έναρξης της βασικής νομοθεσίας θα πρέπει να αδειοδοτηθεί. Κάθε άλλο πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να αδειοδοτηθεί σε συγκεκριμένο τομέα θα πρέπει να ακολουθήσει τις διαδικασίες που προβλέπει η βασική νομοθεσία και να επιτύχει στις απαιτούμενες εξετάσεις.

Οι εκπρόσωποι του Κυπριακού Συνδέσμου Τεχνιτών Κλιματισμού και Ψύξης Οχημάτων δήλωσαν ότι όσοι συντηρούν και επιδιορθώνουν συστήματα ψύξης οχημάτων, θα πρέπει να αδειοδοτηθούν με βάση το νόμο.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας περιορίστηκε να αναφέρει ότι από νομικής πλευράς δεν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα στην ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο όπως αυτό προτείνεται να τροποποιηθεί από την επιτροπή.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε ανάλογα το κείμενο του νομοσχεδίου σύμφωνα με τις πιο πάνω εισηγήσεις της και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, όπως αυτό τελικά διαμορφώθηκε από την ίδια.

6 Ιουλίου 2009

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων